Grundskolans läroböcker i matematik och svenska ur ett genusperspektiv

Enligt skolans styrdokument ska skolan aktivt och medvetet främja jämställdhet mellan flickor och pojkar.I Anneli Jöesaars avhandling Grundskolans läroböcker i matematik och svenska ur ett genusperspektiv undersöker Jöesaar hur ofta pojkar och flickor representeras i läroböcker samt undersöker antalet män gentemot kvinnor som författat de läroböcker som ingick i studien.

Studiens resultat visar på ett rikt innehåll av bilder i läroböcker i matematik och svenska. Pojkar avbildades oftare än flickor, främst i matematik men även i svenska. Studiens resultat överensstämmer med internationella mönster. Jöesaar finner även att pojkar avbildas oftare än flickor i nyare matematikböcker, utgivna efter införandet av Lgr 11, jämfört med äldre läroböcker. Nyare böcker i svenska visar däremot en jämnare fördelning av bildutrymme för pojkar och flickor och kvinnliga författare av läroböcker är överrepresenterade i ämnena matematik och svenska.

Sidansvarig: Elin Weiss |

Uppdaterad: 2019-06-26