Förskola och fritidshem

Förskola och fritidshem vänder sig till barn från 1 till 12 år. Verksamheterna är viktiga delar i det livslånga lärandet.

Hur arbetar kommunens förskolor och fritidshem?

Askersunds förskolor är uppdelade i tre verksamhetsområden; Norra, Södra och Närlunda. Gemensamt för samtliga verksamheter är en god värdegrund, trygg omsorg samt kunskapsinlärning utifrån barnens intressen. En kunskapsinlärning som ger barnen en bra start för det livslånga lärandet och goda förutsättningar för att klara sig genom livet. Alla vuxna har ett gemensamt ansvar för alla barn och arbetet på förskolorna präglas av samarbete, allas lika värde och att bry sig om. Väl medvetna om gällande styrdokument arbetar förskolornas personal reflekterande med systematiskt kvalitetsarbete där värdegrund och normkritiskt perspektiv utgör viktigt fokus.

Samtliga förskolor i Askersunds kommun är sedan hösten 2018 övningsskolor för lärarutbildningen på Örebro Universitet. Kommunen tar med regelbundenhet emot lärarstudenter inom förskolan genom verksamhetsförlag utbildning (VFU). Här ges studenten möjlighetatt knyta det vetenskapliga förhållningssättet till det vardagliga arbetet och den beprövadeerfarenheten. Studenter inom övningsskolor, såsom de i Askersunds kommun, fullgör alla sina praktikperioder i samma kommun i syfte att skapa kontinuitet och god grund för det valda yrkesområdet. Under sina praktikperioder har varje student en egen utbildad lokal handledare som följer och handleder i aktuell verksamhet. Kontinuerligt finns även en nära kontakt mellan kommunens samordnare för VFU, lärare på Örebro Universitet, student och verksamhetens handledare

Förskolan regleras av läroplan och skollag 

Förskolans verksamhet regleras av läroplan och av skollagen och vänder sig till barn från 1 år till och med vårterminen det år barnet börjar förskoleklass. Barnet börjar vid 6-års ålder i förskoleklass. Förskoleklassen är sedan 1 januari 2018 obligatorisk och ingår i grundskolan. I förskolan läggs grunden för det fortsatta lärandet. Förutom det pedagogiska uppdraget har förskolan en tydlig uppgifta att skapa trygghet både för barnen och vårdnadshavarna. Därför är ett gott samarbete mellan hemmet och förskolan viktigt.

När det är dags för barnet att börja skolan kan barnet också börja på fritidshemmet. Fritids har ett tydligt pedagogiskt uppdrag men även här är det viktigt med trygghet. Fritidshemmens verksamhet regleras av läroplan och skollag, precis som förskola och skola.


Anmälan till barnomsorg och omsorg på obekväm arbetstid görs på samma blankett - Anmälan om barnomsorg under fliken "Blanketter".

Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2023-04-20