Grundsärskola

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en kognitiv funktionsnedsättning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar.

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning

Vad styr verksamheten?

Skollag, förordningar och läroplan ska ligga till grund för hur verksamheten styrs. Grundsärskolan följer Läroplan för grundsärskolan där man kan läsa om grundsärskolans grundläggande mål och riktlinjer. I läroplanen finns kursplaner med kompletterande kunskapskrav som beskriver vilka kunskaper som krävs för godtagbara kunskaper i årskurs 3, 6 och för olika betyg i årskurs 9.

Hur sker betygssättningen?

Eleverna ska efter avslutad grundsärskola få intyg om den utbildning de avslutat. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet ska avse elevens möjlighet att bedriva studier. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i grundsärskolans ämnen i slutet av varje termin från och med årskurs 6 till och med höstterminen i årskurs 9 och när ett ämne har avslutats.

Har du frågor vänd dig i första hand till rektor för grundsärskolan eller till barn- och elevhälsan.

Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2022-11-22