Information om behandling av personuppgifter

Här följer information om hur vi behandlar personuppgifter

Vi behöver spara och behandla följande personuppgifter om de som anmäler sig till undervisning på Askersunds Kulturskola. För barn under 18 år behöver vi även spara och behandla personuppgifter gällande vårdnadshavare.

  • namn
  • adress
  • personnummer
  • telefonnummer
  • skola och klass (endast för barn som går i skola i Askersunds kommun)
  • e-postadress

Syftet med en sådan behandling är för att kunna upprätthålla ett kösystem för antagning, nå er när ni blir erbjuden en plats på kulturskolan, erbjuda lämpliga lektionstider, samt för fakturering av terminsavgift/instrumenthyra.

För att utföra uppdraget som kommunal kulturskola och därmed ovanstående syfte är det nödvändigt för oss att samla in dessa personuppgifter. Om ni inte vill lämna ut de personuppgifter vi begär kan vi inte garantera er en plats på Askersunds Kulturskola.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter är för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal och erbjuda musikundervisning. Personuppgifter kommer att sparas så länge du, eller det barn du är vårdnadshavare för, har en köplats, eller är antagen till Askersunds Kulturskola och tas bort senast vid nästkommande terminsskifte efter uppsagd plats.

De personuppgifter vi behandlar delas med personal på Askersunds Kulturskola. Vi kan även komma att dela personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kultur- och tekniknämnden.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, och eventuellt det barn du är vårdnadshavare för, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kulturskolan@askersund.se eller 0583-810 00. Du når vårt dataskyddsombud på e-post: ken.siewers@askersund.se. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Sidansvarig: Andreas Strömbäck |

Uppdaterad: 2022-08-19