Säkerhet

Utgångspunkten i skolans trafikpolicy är att alla barn i Askersunds kommun ska ha en trygg och säker trafikmiljö och att inget barn ska skadas i trafiken.

Ansvaret för barn i trafiken ligger alltid på de vuxna. Det handlar om ett delat ansvar, där huvudansvaret alltid ligger på barnets målsman, men också omfattar kommun, transportföretag, skola och andra som kommer i kontakt med barnet.


Vårdnadshavaren

 • har alltid huvudansvaret för sitt barn
 • är ansvarig till och från hållplats (skolskjutsbarn)
 • är ansvarig till och från skolan

Skolan (rektor)

 • är ansvarig när eleven kommer in på skolgården och till skoldagens (fritids) slut
 • ska utse en trafikansvarig
 • ska informera läsårsvis om kommunens trafik-policy till elever, personal och vårdnadshavare
 • ska se till att personal finns på plats vid bussav-/ påstigningsplatsen

Trafikansvarige

 • ska hålla sig uppdaterad i trafikfrågor
 • ska delta i möten/träffar som kommunens ansvarige kallar till
 • ska svara för att skolans pedagoger får löpande uppdatering i trafikfrågor
 • ska ansvara för att trafiksäkerhetsaktiviteter genomförs på skolan

Kommunen (skolskjutssamordnare)

 • ska verka för att skapa en säker trafikmiljö för kommunens skolelever
 • ska kalla till och genomföra samrådsträff med alla berörda under aug/sept

(målsmän till elever som åker skolskjuts, trafikansvariga och entreprenörer)

Pedagogerna

 • ska ta till sig information från trafikansvariga och föra denna vidare till elever och vårdnadshavare
 • ska ta till sig och leva upp till intentionerna i trafikpolicyn
 • ska använda cykelhjälm vid cykelaktivitet i skolans regi

Bussbolagen

 • är ansvarig när eleven är i skolbussen
 • ansvarar för att transportera eleven på ett säkert sätt till och från skolan
 • ska påminna eleverna om vikten av att använda bälte
 • ska ställa upp vid utrymningsövningar på anmodan från skolan
 • ska delta i gemensamma träffar aug/sept

Sidansvarig: Henrik Olofsson |

Uppdaterad: 2016-06-13