Ny utvecklingsplan för Åsbro

Åsbro har alla möjligheter att gå en mycket ljus framtid till mötes, eftersom redan goda förutsättningar blir ännu bättre. Impregneringsområdet saneras, järnvägens barriäreffekt försvinner och intresset för bostäder i Åsbro är högt. En ny förskola byggs och planeringen för nytt särskilt boende pågår. Dessutom planläggs ytterligare verksamhetsmark i området, vilket ger plats för ännu fler arbetstillfällen.

Utvecklingsplanen för Åsbro är ett idédokument som ger en bild av hur samhället skulle kunna utvecklas. De bärande huvuddragen bygger på att ”växa samhället inåt” och koppla ihop dess olika delar med varandra genom ny bostadsbebyggelse och mer sammanhängande vägstråk, samtidigt som kontakten med Tisaren förstärks.

Just nu pågår också arbetet med ny översiktsplan för hela Askersunds kommun. Utvecklingsplanen för Åsbro kommer att arbetas in i översiktsplanen, som planeras att gå ut på samråd under hösten.