Åmmebergs badplats

Pojke hoppar i vattnet från brygga.

Det kommer dröja till badsäsongen 2025 innan en ny badplats vid Alsnäs i Åmmeberg kan stå klar. Orsaken är förseningar i upphandlingen som gör att det muddringsarbete som krävs inte har kunnat inledas i tid. Hänsyn till djurlivet i vattnet gör att det inte är tillåtet med muddring under perioden mars till oktober.

Länsstyrelsen har tidigare beviljat strandskyddsdispens för anläggning av ny kommunal badplats vid Åmmelången.

Provtagningar vid aktuell plats

Sommaren 2022 genomfördes den kompletterande provtagningen på platsen. Utifrån den har Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset Örebro gjort en miljömedicinsk bedömning som visar att platsen kan användas som badplats under förutsättning att nytt sandmaterial tillförs vid vattenlinjen och att övrig badplats är gräsbeväxt.

Den kompletterande provtagningen gjordes efter att en medborgardialog genomförts hösten 2021, där förslaget att placera badplatsen vid Alsnäs mottogs positivt av de som deltog.

Kultur- och tekniknämnden beslutade i april 2021 om att anlägga ny badplats i Åmmeberg på fastigheten Alsnäs 1:35 vid sjön Åmmelången. Detta under förutsättning att erforderliga beslut och tillstånd fås, samt att uppgörelser med fastighetsägare kommit till stånd.

Utöver anläggningen av själva badplatsen ska även en ny gång- och cykelväg byggas, som ska underlätta för åmmebergarna att ta sig dit på ett säkert sätt utan att behöva använda bilvägen.

Förslag till ritning över den nya badplatsen finns längst ner på sidan.

Bakgrund Åmmebergs badplats

Sommaren 2018 utfördes säkerhetsåtgärder vid Åmmebergs badplats vid Vättern. Den gamla stranden täcktes över och ersattes med gräsmatta och strandskoning. Syftet var att minimera risken för allmänheten att komma i direktkontakt med vasksanden på platsen. Sedan dess har badplatsen varit stängd och det har avråtts från bad där.

Åmmebergs badplats låg på en gammal avstjälpningsplats för vasksand, som är en restprodukt från gruvdrift. Det var under våren 2017 som Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro (AMM) presenterade en riskbedömning som visar att det finns tydliga risker med att vistas i sanden.

Framförallt beror det på höga halter av ämnena bly, arsenik och kadmium.

Askersunds kommuns ambition var att det på sikt skulle gå att bada på platsen igen och flera förslag har tagits fram för att åter kunna möjliggöra bad. En dialog har förts mellan kommunen och Zinkgruvan Mining om de olika alternativen men parterna kom gemensamt fram till att föroreningarna är för omfattande för att bad på den gamla badplatsen ska kunna rekommenderas. Länsstyrelsen bedöms inte heller ge sitt tillstånd att åter öppna badplatsen.

Kontakt

Tekniska förvaltningen

E-post: tekniska.forvaltningen@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Tekniska förvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Fredbergavägen 3

Daniel Eriksson
Förvaltningschef

E-post: daniel.eriksson@askersund.se

Telefon: 0583-811 71

Postadress:
Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Drottning Kristinas väg 2

Hjälpte informationen på den här sidan dig?