Starta och driva företag

Hand planterar stickling i kruka

Askersund kommun arbetar ständigt för att skapa ett bra företagsklimat och goda förutsättningar för en positiv utveckling av både det befintliga näringslivet, nyetableringar och expansioner. Oavsett var du är i livet vill vi ge dig bästa möjliga förutsättningar att drömma om och förverkliga dina tankar och idéer genom att starta, driva eller utveckla just ditt företag.

Näringslivssupport med en väg in

Som företagare kan du behöva ta kontakt med många aktörer. Genom vår näringslivssupport hjälper vi dig som företagare att navigera i den kommunala verksamheten på ett smidigt och effektivt sätt. Det kan handla om alltifrån att etablera kontakter, söka tillstånd eller få allmän vägledning.

Vilka lagar och regler måste man ta hänsyn till? Vem ska man kontakta? Var finns ledig mark och lokaler? Det finns ofta många frågor. Vi kan hjälpa till att förmedla kontakter inom den kommunala organisationen, med andra företagare, med fastighetsägare och med en rad andra viktiga samarbetspartners.

Ibland kan vi svara direkt på din fråga, ibland ber vi att få återkomma och när vi bedömer att du tjänar på att ha direktkontakt med en handläggare introducerar vi dig där. Typiska sådana ärenden kan vara miljöfrågor, bygglov, ansökningar om företagsstöd, andra finansieringsfrågor, mark/lokaler eller rekrytering. Kommunens näringslivschef hjälper dig gärna med rätt kontakter och sammankallar gemensamt möte. Nedan presenterar vi också några viktiga samarbetspartners som vi hoppas kan hjälpa dig. Alla arbetar givetvis konfidentiellt, så att din idé inte sprids.

Tillsammans skapar vi ett gott företagsklimat i Askersund. Välkommen att starta, driva och utveckla ditt företag hos oss!

Rådgivning

Hos Nyföretagarcentrum Närke kan du som funderar på att starta eget företag få kostnadsfri rådgivning. Erfarna rådgivare hjälper dig med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring eller annat som rör ditt företagande.


Rådgivningen är helt kostnadsfri för dig som vill starta eget företag tack vare nätverket av samarbetspartners där bland annat Askersunds kommun är en del av detta.

Almi har en lång historia av att arbeta nära tillväxtföretag, och har därmed en unik erfarenhet av de utmaningar som tillväxtföretagande innebär. De flesta av Almis tjänster är helt kostandsfria.

Som företagare kan du få hjälp både med finansiering och affärsutveckling oavsett om du är i startfasen eller redan etablerad. Genom Almis dotterbolag Almi Invest kan du även få hjälp med riskkapital i tidiga skeden för företag med skalbara affärsidéer och stor tillväxtpotential.

Almi kan bidra på flera sätt under ditt företags tillväxtresa, och ju större potential ditt företag har att växa, desto mer resurser kan Almi satsa. Välkommen att ta kontakt!

Coompanion Mälardalen är experter på kooperativt företagande och även med ett stort fokus på hållbarhet. Du kan få rådgivning inom alltifrån hjälp med att komma igång, skapa en affärsplan, finansiera ditt företag, utveckla din verksamhet eller juridisk vägledning. Coompanion arbetar med alla typer av företagsformer och det viktigaste är att det handlar om företagande tillsammans eller samverkan mellan företag. Det bästa av allt är att rådgivningar är kostnadsfria vilket möjliggörs genom samverkan med olika aktörer bland annat Askersunds kommun.

Välkommen att kontakta Coompanion för att få hjälpa att förverkliga din vision om ett kooperativt företag.

Söker du internationella affärskontakter eller samarbetspartners? Vill du växa på nya marknader utanför Sverige? Eller vill ditt företag bli mer innovativt och öka er internationella konkurrenskraft?

Enterprise Europe Network är väl etablerade i 67 länder med 3000 kollegor. Tillsammans med våra 600 partnerorganisationer/partners hjälper nätverket dig att hitta internationella affärskontakter och samarbetspartners på nya marknader.

Tillväxtverket är huvudfinansiär för Enterprise Europe Network i Sverige och koordinerar även verksamheten nationellt.

Enterprise Europe Network riktar sig till små och medelstora företag med internationella ambitioner. Välkommen att ta kontakt!

Verksamt.se är en samlad service och information från flera myndigheter på samma plats för att göra det enklare för dig som driver eller vill starta och driva företag. Här finns också bra mallar för dokument som du som företagare kan behöva. Bakom hemsidan står Skatteverket, Bolagsverket och Tillväxtverket.

Företagsstöd

Du som är företagare i kommunen eller tänker etablera dig här kan ansöka om olika företagsstöd hos flera olika organisationer. Länsstyrelsen och Region Örebro Län handlägger ett antal bidrag till investeringar i företag. Här hittar du direktlänkar med mer infomration hos de olika organisationerna. En viktig information när du ska ansöka om företagsstöd är att du alltid måste ansöka om bidraget och få ett starttillstånd innan du lägger beställningar och genomför investeringen. Om du redan har beställt det du skall köpa kommer du inte att få bidraget. Det är även fullt möjligt att köpa begagnad utrustning med bidrag. Detta kräver dock en bra dialog och en rätt utformad ansökan. Kommunens näringslivsverksamhet hjälper dig gärna med kontakterna och kan vara bollplank när du skriver din ansökan.

Nätverk

Näringslivsrådet är en central del av vår kommun där vi arbetar tätt tillsammans med våra företagarorganisationer för att främja samarbete och tillväxt. Rådet startades redan 1998 under namnet Utvecklingscentrum och har varit en plattform för att förena kommunen, företagare och andra organisationer för att skapa ett gott företagsklimat, samarbete och tillväxt. En viktig idé bakom vår verksamhet är att ha roligt tillsammans och se till att utvecklingsarbetet är inspirerande. Vi tror att människor som har kul uppnår mer och bättre resultat än de som fokuserar på problem istället för lösningar.

Askersunds kommuns näringslivsråd drivs, organiseras och sammankallas av Askersunds kommun. Kommunens representanter i näringslivsrådet är kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd, kommundirektör samt näringslivschef. Företagarorganisationernas styrelser utser sina representanter till
näringslivsrådet. De större företagens representanter utses i samarbete mellan de större
företagen. Näringslivschefen agerar som föredragande och leder arbetet i rådet. Näringslivsrådet är en del av Näringsliv- och kommunikationsavdelningen inom kommunledningsförvaltningen och har kommunstyrelsen som politisk nämnd.

Näringslivsrådets roll är att samordna och driva näringslivets frågor gemensamt för att utveckla Askersunds kommun på bästa sätt genom en nära och kontinuerlig dialog mellan kommun och näringsliv. Rådet används som en remissinstans och efterfrågar organisationernas synpunkter i viktiga frågor som berör näringslivet. Företagarorganisationerna har därmed en betydande och viktig roll när det gäller att arrangera nätverksträffar samt samordna och driva prioriterade frågor i sina organisationer som sedan kan lyftas upp i det kommunövergripande näringslivsarbetet. Näringslivsrådet har det övergripande uppdraget att arbeta med att förverkliga näringslivsprogrammet genom egen verksamhet eller genom samarbete med andra aktörer. Arbetet samordnas genom den årliga aktivitetsplanen som tas fram för näringslivsarbetet.

Näringslivsrådet 2024 representeras av:

Askersunds kommun

 • Caroline Dieker (M), kommunstyrelsens ordförande
 • Anna Ahnér (S), oppositionsråd
 • Sofia Fredriksson, näringslivs-och kommunikationschef (sammankallande)

Askersund i Centrum

 • Johan Högberg, Johans Leksaksbod, ordförande
 • Annica Vissberger, Stockshammar

Företagarna

 • Anders Carlzon, ordförande
 • Peter Letskog, ÅV Bygg i Åsbro AB
 • Mattias Bergqvist, Bergqvist järn & bygg AB

LRF

 • Pär Willén, ordförande i LRF:s kommungrupp, lantbrukare
 • Billy Gilbertsson, lantbrukare

Stora företag

 • Ivan Svensson, Skyllbergs Bruk
 • Monika Andersson, Zinkgruvan Mining

Vi är stolta över vårt långa samarbete för att främja näringslivet i Askersunds kommun. Kontakta oss gärna för mer information eller för att diskutera hur vi kan stödja ditt företags behov.

Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor. Tillsammans arbetar vi för att skapa tillväxt genom att få fler företag att växa och etablera sig i regionen. Alla kommuner i Örebro län är medlemmar i detta partnerskap och Region Örebro län är huvudman.

Organisation

Sedan den 1 januari 2015 är Business Region Örebro en permanent verksamhet. Region Örebro län
har gett Örebro kommun i uppdrag att leda det operativa arbetet i Business Region Örebro.

Styrgruppen består av kommunstyrelsens ordförande eller motsvarande från de tolv deltagande
kommunerna och träffas cirka fyra gånger per år. Ordförande för styrgruppen är Irén Lejegren,
som är regionalråd och ordförande för nämnden för regional tillväxt på Region Örebro län.


Ledningsgruppen fungerar som ett nav i verksamheten och utgörs av näringslivschefer eller motsvarande från de tolv deltagande kommunerna, områdeschefen på avdelningen för Näringslivsutveckling
på Region Örebro län samt verksamhetsledare och koordinatorer. Ledningsgruppen träffas en gång i
månaden och tar löpande beslut kopplade till verksamheten.

Samverkansområden

Business Region Örebros grunduppdrag är organiserat i fyra samverkansområden: Näringslivsservice, Investering och etablering, Marknadsföring samt Expandera och utvecklaExpand

Finansiering


Region Örebro län finansierar halva verksamheten, resten finansieras av de samverkande kommunerna med 10 kr/invånare. Örebro kommun och Region Örebro län går även in med in kind-resurser i form av tid.

 

Läs mer om Business Region Örebros verksamhet på dess webbplats.

Föreningen Askersund i centrum arbetar för utveckling av handeln och handlarna med tät koppling till stadens evenemang. Med många lokala företag som medlemmar arbetar föreningen tillsammans för att stärka Askersunds som plats för attraktiv handel och näringsliv.

Företagarna är en av Sveriges största företagarorganisation med 60 000 företagare genom 250 lokalföreningar och som arbetar aktivt för att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag.

Lokalt erbjuder Företagarna nätverk, kunskap och praktisk hjälp i olika företagsrelaterade frågor och är en aktiv samarbetspartner för utveckling av vårt företagsklimat.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden företagar- och intresseorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna med 128 0000 medlemmar och 65 000 företag. LRF medverkar till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Lokalt har LRF en kommungrupp som är en aktiv del i vårt närlingslivsarbete sedan många år.

Turist- och evenemangsbyrån i Askersunds kommun samarbetar i ett nätverk av turistföretagare och andra turistiska aktörer. Allt för att turistnäringen skall växa ytterligare.

Turist- och evenemangsbyråns roll är att ge besökare tips om aktiviteter, mat och boende i vårt område. Vi arbetar också för utveckling av turitnäringen och dess aktörer samt för att skapa gemensamma plattformar för marknadsföring, som turistbroshyrer, kartor, webbplats och fungerande turistbyråer. Vi driver en turist- och evenemangsbyrå vid Sjöängen i Askersund samt i hamnen under sommarmånaderna.

Verksamheten är organiserad inom kommunledningsförvaltningen, avdelningen Näringliv & utveckling och har kommunstyrelsen som politisk nämnd. Turismen är en strategisk fråga och en stark näringsgren i tillväxt.

Turiststrategen håller samman nätverket som träffas inför och efter varje högsäsong.

Zinkgruvan Mining re:think är ett hållbart entreprenörsprogram som utvecklar människor och företag i Askersund.

Re:think är ett skräddarsydd hållbart entreprenörsprogram som man kan söka till och som om man blir antagen får möjlighet att gå kostnadsfritt under 5–6 månader. Detta kan göras vid sidan av sin ordinarie verksamhet om man redan driver bolag eller om man jobbar och önskar starta upp ett bolag vid sidan av sitt jobb. Programmet arrangear även olika nätverksaktiviter gemensamt med Askersunds kommun som är öppet för alla även om du ej är deltagare i programmet.

Kontakt

Sofia Fredriksson
Näringslivs- och kommunikationschef

E-post: sofia.fredriksson@askersund.se

Telefon: 0583-810 30

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?