Företagsklimat

Hand planterar stickling i kruka

Askersunds kommun och våra företagarorganisationer arbetar aktivt tillsammans för ett gott företagsklimat. Vi är övertygade om att de som skall ha nytta av kommunens service skall ha möjlighet att påverka hur vi utvecklar den.

Företagsklimat är ett mångfacetterat begrepp. Vi har valt att arbeta utifrån idén att det handlar om hur det är att driva företag på en plats. Delar av detta handlar om hur kommunen agerar.

Tillsammans

Arbetet med att ständigt förbättra företagsklimatet utgår från näringslivsrådet, där företagare och kommun regelbundet träffas för att prata om utvecklingsfrågor. Vi är också aktiva i Business Region Örebro, där vi tillsammans med andra kommuner i partnerskapet arbetar med utveckling av servicen vid kommunens myndighetsutövning. För att få kvitto på vad vi uppnår följer vi två undersökningar som regelbundet genomförs för att mäta företagsklimatet. "Insikt" som är en servicemätning med "Nöjd kund index", NKI, och Svenskt Näringslivs företagsklimatmätning som är en attitydundersökning. Vi tycker att de tillsammans med vår dagliga dialog med näringslivet ger ett bra perspektiv på vad vi uppnår och var vi bör satsa lite extra. Tillsammans blir vi bättre! Våra företagare är engagerade i arbetet och vi har olika roller i samhällsbygget där en viktig förutsättning är att vi ser och respekterar varandra.

Just nu arbetar vi med kontakten mellan skolan och näringslivet samtidigt som vi hela tiden ser över handläggningsrutiner för att förenkla, förtydliga och förbättra.

Är du nyfiken på arbetet som pågår, vill du få lotsning eller vill du vara med och bidra i vårt arbete? Välkommen att ta kontakt!

Näringslivsprogrammet är ett kommunalt styrdokument och som antogs av Kommunfullmäktige 15 juni 2020 och gäller för Askersunds kommun som helhet. Det innebär att Askersunds kommun ansvarar för innehållet och åtgärderna som presenteras i näringslivsprogrammet.

Bakgrund & syfte

Syftet med näringslivsprogrammet är att beskriva och tydliggöra de mål vi har med näringslivsarbetet i Askersunds kommun.

Näringslivsarbetet bygger på samverkan mellan kommunen och näringslivet inom ramen för näringslivsrådet samt inom Business Region Örebro. Näringslivsprogrammet har arbetats fram i samarbete med näringslivet, företagarorganisationerna, näringslivsrådet, tjänstemän samt politiker.

Näringslivsfrågorna är en integrerad del av kommunens arbete och uppdrag och ska beröra och omfattas av samtliga kommunens förvaltningar och bolag. Alla näringsidkare ska kunna tillgodogöra sig de kommunala verksamheterna utan hinder och utan att behöva vänta oskäligt länge på att få hjälp. Vi ska ha ett fokus på tillgänglighet.

Även social hållbarhet är en viktig grundsten i näringslivsarbetet då alla ska erbjudas stöd och hjälp för att nå en egen sysselsättning och försörjning. Att skapa goda förutsättningar för arbete och sysselsättning är en angelägenhet som berör oss alla och främjar kommunens utveckling och välstånd.

Mål

För att vi ska ha en god utveckling krävs ett gott samarbete mellan näringsliv och kommun där vi alla har olika roller och ansvarsområden. Näringslivsprogrammets syfte är att tydliggöra rollfördelning, fokusområden och uppsatta mål för näringslivsarbetet.

Vision för näringslivsarbetet: ”Det ska vara attraktivt, enkelt och hållbart att starta, utveckla och driva företag i Askersunds kommun.

Mål med näringslivsarbetet: ”Kommunen ska arbeta aktivt tillsammans med det lokala näringslivet samt andra myndigheter och organisationer i syfte att underlätta och möjliggöra en god utveckling av näringslivet och arbetsmarknaden i kommunen.”

Fokusområden

Fokusområden för kommande programperiod är företagsklimat, kommunikation och kompetensförsörjning.

Varje år genomför Sveriges kommuner och Landsting, SKL, en enkätundersökning där företagare som har haft myndighetsärenden hos kommuner får svara på frågor om bland annat servicenivån.

Alla företagare som har haft ärenden inom brandskydd, alkoholtillstånd, miljö, bygglov eller markupplåtselser får enkäten och svarsfrekvensen brukar vara hög. Resultatet presenteras som NKI-värden (det vedertagna begreppet "Nöjd kund-index"). Askersunds kommun placerar sig på NKI 76, vilket är ett bra resultat som har förbättras något sedan den senaste mätningen. Betygsskalan går från 0-100. SKL betraktar under NKI 62 som ett lågt betyg, 62-69 som godkänt och NKI 70 eller mer som ett högt betyg.

Arbetet för att ytterligare förbättra servicen till företag vid myndighetsutövning sker genom partnerskapet Business Region Örebro. Där lär vi av varandra och ger handläggare och politiker möjligheten att utveckla, förbättra och förenkla. Målet är enkla och begripliga rutiner med ordning och reda.

Hämta hela undersökningen och resultaten under "Dokument".

NKI-enkäten – din åsikt är viktig!

Du som företagare kan ge uttryck för hur du upplever vår kommunservice i samband med olika ärenden som du haft med kommunen genom NKI-enkäten. Du kommer bli kontaktad via mail eller telefon av en undersökningskonsult. Områden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljö och hälsoskydd samt livsmedelskontroll.

För oss är dina synpunkter viktiga som vi kan utveckla vår service och göra vardagen enklare för dig som företagare. Enkäten sammanställas även nationellt för att kunna jämföra resultatet mellan olika kommuners företagsklimat och service.

Utifrån GDPR* är all data som lagras i SKL:s insiktsdatabas/webbverktyg är anonymiserad, materialet används för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen.

* Från och med den 25 maj 2018 kommer en ny dataskyddsförordning att gälla (GDPR). Den kommer då att ersätta Personuppgiftslagen (PUL).

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen---fulltext/

Organisationen Svenskt Näringsliv genomför varje år en attitydundersökning kring företagsklimatet i landets kommuner. Resultaten presenteras som en rankning samt en rapport med resultat av olika delfrågor.

Askersunds kommun har arbetat aktivt med förbättringar av företagsklimatet sedan Näringslivsrådet startades 1998.

Det nuvarande delmålet är plats 70 i rankningen. Sedan skall vi förstås vidare framåt. En förutsättning för att arbetet skall ge frukt är intresserade politiker och tjänstemän i kombination med engagerade företagare. En annan förutsättning är att alla parter ser varandras roller och respekterar våra respektive uppdrag. Allt sker ju människor emellan. Genom att företagare, tjänstemän och politiker då och då träffas blir det lättare att ta kontakt tidigt i ett ärende så att alla inblandade vet vad som gäller. Om kontakten tas först när ett problem har uppstått blir det ofta mycket bökigare att lösa frågorna.

Vi måste helt enkelt hjälpa varandra att lyckas!

Kontakt

Sofia Fredriksson
Näringslivs- och kommunikationschef

E-post: sofia.fredriksson@askersund.se

Telefon: 0583-810 30

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?