Lediga jobb i Askersunds kommun

Bild på sjuksköterska

Här hittar du våra lediga jobb

Arbetsgivaren Askersunds kommun har ca 900 anställda delat på ca 145 olika yrken.Vi är en arbetsgivare som vill vara nytänkande och vill hitta vägar till att möjliggöra balans mellan arbete och fritid. Vi vill utvecklas tillsammans med engagerade medarbetare som känner stolthet över det vi gör!

 


 • Undersköterska Smedsgården
  • Ge personlig vård och omsorg utifrån den enskildes individuella behov
  • Som kontaktperson planera och följa upp vården och omsorgen med individens behov i centrum
  • Dokumentera i verkställighetsjournaler, genomförandeplaner
  • Arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt
  • Dokumentera i våra verksamhetssystem
  • utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation eller instruktion av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut
  • Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med boende, anhöriga och övrig personal samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver.

  Läs mer

 • Ekonom
  Vi söker dig som har drivkraft och intresse för dessa frågor och som även på ett konsultativt sätt kan stötta kommunens förvaltningar i ekonomiska frågor. I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
  • Budgetarbete, planering, uppföljning, prognoser.
  • Ekonomisk analys, nyckeltal, statistik.
  • Presentationer inför ledningsgrupp och politisk ledning.

  Läs mer

 • Avdelningschef gata och park
  Gata - parkavdelningen ansvarar för drift- och underhåll av kommunens gator, vägar, park- och naturområden, allmänna platser, idrotts- och friluftsanläggningar, skog m.m så att de är platser som är attraktiva och värdeskapande för kommuninvånare, företagare och besökare.

  Avdelningen är även kommunens utförare av anläggnings- och exploateringsprojekt som till viss del utförs i egen regi men även i samarbete med upphandlade entreprenörer.

  Ditt uppdrag är att tillsammans med dina medarbetare utveckla och effektivisera verksamheten så den med tillgängliga resurser och med arbetsmiljö och hållbarhet i fokus kan skapa än mer värde för kommuninvånare, företagare och besökare.

  I det dagliga arbetet finns ca 11 kompetenta medarbetare för vilka du har personal- och arbetsmiljöansvar för. Du har även ekonomiansvar och företräder verksamheten i dialog med politiker, kommuninvånare, media, externa myndigheter och företagare.

  Läs mer

 • Avdelningschef Vatten och avlopp
  Som VA-chef är du ytterst ansvarig för att VA-kollektivets dagliga och långsiktiga försörjning av rent vatten och renat avloppsvatten är hållbar och säker. I likhet med många kommuner börjar såväl verk som ledningsnät uppnå en ålder där behov av reinvesteringar gör sig kända. I kombination med ändrade krav på rening och förändringar i vattenkvalitet blir en viktig uppgift att utifrån lokala förutsättningar och med fokus på arbetsmiljö och hållbarhet planera långsiktiga behov för att säkerställa försörjningen.

  I det dagliga arbetet finns ca 13 kompetenta va-tekniker, anläggare och administratörer för vilka du har personal- och arbetsmiljöansvar för. Du har även ekonomiansvar och företräder va-verksamheten i dialog med politiker, kommuninvånare, media, externa myndigheter och företagare.

  Läs mer

 • Socionom till Socialtjänstens enhet Barn och familj
  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir;
  - Utreda, bevilja och följa upp insatser enligt SoL och LVU gällande barn och unga.
  - Råd och stöd, serviceinsatser, förebyggande arbete och nätverksarbete.

  Arbetet innebär ett nära samarbete med vår öppenvård men även med externa partners såsom skola, förskola, polis, BVC, MVC samt Familjecentralen.

  Målsättningen är att varje enskilt barn ska växa upp under trygga förhållanden. Vi arbetar aktivt för barnens och familjernas delaktighet.

  Du ges möjlighet till regelbunden handledning, nära arbetsledning samt stöd och utbyte från erfarna kollegor.

  Vi arbetar i verksamhetssystemet Procapita.

  Läs mer

 • Sommarvikariat Leg. Arbetsterapeut till Askersunds kommun
  Vi söker nu semester vikariat som arbetsterapeut till Askersunds kommun. Du kommer att arbetar mot Vård och omsorgs boende, hemsjukvård och funktionsstöd.

  Arbetsterapeutens uppgifter är bland annat:
  - Arbetsterapeutiska bedömningar, rehabilitering och hjälpmedelsförskrivning.
  - Medverka vid vårdplaneringar och teamträffar.
  - Handledning av personal.
  - Datadokumentation i Procapita+.
  Som arbetsterapeut kommer du att samarbeta och kommunicera med interna och externa aktörer, då vi är en liten kommun har vi ett nära och personlig samarbete med dessa.
  Vi använder oss av kvalitetsregister för att ge våra patienter säker vård av god kvalité.

  Läs mer

 • Sommarvikariat Leg. Sjuksköterska
  Som sjuksköterska i Askersunds kommun arbetar du mot Vård och omsorgs boende, hemsjukvård och funktionsstöd.

  Sjuksköterskans uppgifter är att:
  - Ansvara för hälso-och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå där vår största målgrupp är äldre multisjuka och vårt grundläggande synsätt är att befrämja hälsa och stödja det friska
  - Utföra självständiga bedömningar, medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser.
  - Arbeta preventivt för att upprätthålla hälsa.
  - Arbeta med dokumentation och avvikelser i Procapita.
  - Arbeta i vårt digitalt signeringsprogram, Appva.
  - Delegera och handleda omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsinsatser.

  Som sjuksköterska kommer du att samarbeta och kommunicera med interna och externa aktörer, då vi är en liten kommun har vi ett nära och personlig samarbete med dessa.
  Vi använder oss av kvalitetsregister för att ge våra patienter säker vård av god kvalité.

  Läs mer

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2018-05-22