Askersunds kommuns miljöpris

Sol och äng

Askersunds kommuns miljöpris är avsett att som belöning tilldelas en enskild person, ett företag eller en förening som under året gjort en framstående insats för miljön. Insatsen ska ha en anknytning till vatten, avlopp eller luftmiljön.

Pristagare utses av kultur- och tekniknämnden utifrån förslag från nämndledamöter, organisationer och enskilda. Inlämnade förslag ska motiveras skriftligt.

Miljöpriset kan utdelas årligen inom ramen för det belopp kultur- och tekniknämnden beslutar för ändamålet. Priset består av ett diplom samt en gåva som beslutas av kultur- och tekniknämnden. Gåvan ska ha inriktning mot miljö.

Person som nomineras till priset ska vara bosatt i Askersunds kommun. Företag, förening eller annan organisation som nomineras skall ha sitt säte i Askersunds kommun och vara verksamma där.

Priset kan inte sökas för egen del eller för sin egen organisations räkning. Pristagare ska föreslås/nomineras. Priset kan delas mellan flera enskilda eller organisationer.

Utlysning av priset sker årligen. Nominering skickas in till tekniska förvaltningen senast den 1 april innevarande år.

Blankett för nominering finns i spalten till höger.

Nomineringar skickas till:
Askersunds kommun, Kultur- och tekniknämnden, 696 82 Askersund
E-post: kultur.tekniknamnden@askersund.se


Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2022-02-24