Bidrag och stöd till civilsamhället

Askersunds kommun stödjer föreningslivet genom bidrag, subventionerade hyror i kommunens anläggningar/lokaler, samt stöd och rådgivning kring frågor som berör föreningslivet.

Föreningar och organisationer som inte är vinstdrivande kan få hjälp med papperskopiering av AME/Repro till självkostnadspris.

Askersunds kommun har antagit nya och reviderade regler för bidrag och stöd till civilsamhället. De gäller from 1 juli 2022. Hela dokumentet finns som länk.

För information om vilket belopp respektive bidrag genererar se dokumentet "Bidragsbelopp" under länkar.

För att en förening ska få bidrag krävs numera att föreningen registrerar sina uppgifter. Förnyelse av registrering ska ske årligen, skyndsamt efter årsmöte, i annat fall avregistreras föreningen. Mer om registrering av förening finns att läsa under fliken "Registrering av förening" i menyn.

4.1 Startbidrag
Kan söka: Registrerad förening
Sista ansökningsdag: Kan sökas löpande under året.
Regler: Startbidraget kan sökas av nybildad förening under första verksamhetsåret.
Krav: Föreningen ska ha minst tio medlemmar i åldern 7-21år och ha varit verksam i minst tre månader. Föreningen ska inte ha varit verksam i kommunen under den senaste treårsperioden. Bidrag utbetalas inte till nybildad sektion inom befintlig förening.

4.2 Grundbidrag
Kan söka: Förening med barn- och ungdomsverksamhet
Ansökningstid: tidigast 1 april - senast 30 april.
Regler: Grundbidraget baseras på antalet medlemmar mellan 7–21 år. Beräkning sker 31 december året innan ansökan sker. Syftet är att ge föreningar en ekonomisk grund.
Unga medlemmar mellan 13–21 år premieras med högre bidrag.

4.3 Aktivitetsbidrag
Kan söka: Barn- och ungdomsförening.
Sista ansökningsdag: Aktiviteter för januari-juni, 25 augusti, aktiviteter juli-december, 25 februari,
Regler: Bidraget utgörs dels av ett fastställt belopp för varje bidragsberättigad aktivitet samt ett fastställt belopp som beviljas per deltagare.
För deltagare mellan 7-12 år gäller det fastställda beloppet. Unga medlemmar mellan 13-21 år premieras med högre bidrag. Bidrag beviljas deltagare från det kalenderår de uppnår åldern.

4.4 Driftbidrag idrottsanläggning
Kan söka:
• förening med minst 20 betalande medlemmar mellan 7–21 år eller
• förening som äger idrottsanläggning som är avgiftsfri och öppen för allmänheten eller
• förening som äger elljusspår.
Ansökningstid: tidigast 1 april - senast 30 april.
Regler: : Förening kan söka för faktiska driftkostnader året innan ansökningsåret

4.5 Bidrag ledarutbildning
Kan söka: Barn- och ungdomsförening.
Sista ansökningsdag: Senast två månader efter genomförd utbildning.
Regler: Ledarutbildningsbidrag utgår till personer som deltar i kurs för utbildning till ledare och styrelseledamöter. Kursen skall vara anordnad av organisation, som är ansluten till RF eller annan central organisation. Bidraget utgår till maximalt fyra personer per kurs och organisation. Bidrag utgår med 75 % av kurskostnaden.
Bifogas ansökan:
- deltagarförteckning eller kursbevis,
- inbjudan,
- kvitto på erlagd kursavgift.

4.6 Lägerbidrag
Kan söka: Barn- och ungdomsförening.
Sista ansökningsdag: Senast två månader efter genomfört läger.
Regler: Lägerbidrag utgår för läger, som omfattar minst två dagar och högst 14 dagar.
Bidraget utgår per deltagare och dag i åldern 7 – 21 år samt för en ledare per sju deltagare.
Separat namnlista på deltagare (namn och födelsedatum) och ledare ska medfölja ansökan.
Unga deltagare mellan 13-21 år premieras med högre bidrag.

4.7 Lovbidrag
Kan söka: Registrerad förening.
Sista ansökningsdag: Senast två månader efter genomförd lovaktivitet.
Regler: Lovbidrag utbetalas till förening som anordnat kostnadsfria aktiviteter för barn och unga under skollov. Bidrag utgår ej till förtäring utan för kostnader i samband med prova-på-aktiviteter.

4.8 Arrangemangsbidrag kultur
Kan söka: Kulturförening eller annan förening som arrangerar kultur.
Sista ansökningsdag: 31 december.
Regler: Ansökan ska avse arrangemang inom någon kulturyttring, till exempel bild, dans, teater och
musik. Arrangemanget ska vara offentligt och öppet för allmänheten. Arrangemang kan vara enskilda
eller återkommande och ska specificeras i antal, tidsperiod, datum eller likande. En kalkyl som
redovisar kostnader och eventuella intäkter ska bifogas ansökan. Bedömning av ansökt belopp görs i
förhållande till arrangemangets storlek och det allmänna intresset.
Arrangemang för unga mellan 13-21 år premieras med högre bidrag.
Arrangören ska i sin marknadsföring ange att Askersund kommun har stöttat arrangemanget.

4.9 Arrangemangsbidrag kultur för äldre
Kan söka: Pensionärsföreningar eller andra föreningar som arrangerar kultur för äldre.
Sista ansökningsdag: 31 december.
Regler: Ansökan ska avse arrangemang inom någon kulturyttring, till exempel bild, dans, teater och
musik. Arrangemanget ska vara offentligt och öppet för allmänheten. Arrangemang kan vara enskilda
eller återkommande och ska specificeras i antal, tidsperiod, datum eller likande. En kalkyl som
redovisar kostnader och eventuella intäkter ska bifogas ansökan. Bedömning av ansökt belopp görs i
förhållande till arrangemangets storlek och det allmänna intresset.
Arrangören ska i sin marknadsföring ange att Askersund kommun har stöttat arrangemanget.

4.10 Bidrag pensionärsföreningar
Kan söka: Pensionärsföreningar.
Ansökningstid: tidigast 1 april - senast 30 april.
Regler: Bidrag utgår enligt gällande taxa.

4.11 Bidrag samlingslokaler
Kan söka: Föreningar som äger eller disponerar en samlingslokal
Ansökningstid: tidigast 1 april - senast 30 april.
Regler: Det övergripande målet med stödet till samlingslokaler ska vara att bibehålla och utveckla
naturliga mötesplatser i kommunen. Med allmänna samlingslokaler avses lokaler som ägs eller
disponeras av ideella föreningar, och är öppna och tillgängliga för föreningslivets möten,
studieverksamhet, kulturella verksamhet, fritidsaktivitet, förströelse eller annan liknande verksamhet.
Lokalen ska vara öppen och tillgänglig för alla. Det ska finnas ett varaktigt behov av lokalen på orten
och att den har, eller förväntas få, en allsidig användning. En förutsättning är att föreningslivets och
kommuninvånarnas behov av lokaler inte kan tillgodoses i andra närliggande lokaler.
Undantagna från bidrag är enligt dessa bestämmelser riksorganisationer, läns- eller
distriktsorganisationer, föräldraföreningar, villaföreningar, hyresgästföreningar samt föreningar vars
uppgift är att tillvarata yrkesmässiga, fackliga, ekonomiska eller övriga intressen kopplat till
anställning.
Bidraget ges till årlig drift av samlingslokal och biytorsåsom kök/pentry, förråd och toaletter, inte för biytorsom hyrs ut på årsbasistill annan verksamhet eller användstill annat än samlingslokal. Fördelning av bidraget sker mellan föreningarna inom fastställd ram.
Föreningarnas driftkostnader året innan ansökan ska ligga till grund för fördelningen.
Bidragsgiltiga kostnader är:
Kallhyra, värmekostnader, el, va, sotning, sophämtning samt övriga kostnader som kan härledas
till samlingslokalens löpande drift. Obs! Inga kostnader som kan hänföras till verksamheten.

4.12 Bidrag nattvandring
Kan söka: Registrerad förening.
Sista ansökningsdag: 30 april.
Regler: Vuxna i föreningen ska nattvandra på sin ort minst fyra gånger per år (två helger per termin,
både fredag och lördag) för att skapa trygghet bland barn, unga och övriga invånare. Nattvandrarna
ska anses lämpliga av sin förening och agera med engagemang, lyhördhet och respekt. Tanken är att
bidraget ska stimulera föreningens barn- och ungdomsverksamhet. Bidrag utgår med ersättning per
helg samt med ett maxbelopp per förening och år.

4.13 Bidrag sociala föreningar
Kan söka: Social förening.
Sista ansökningsdag: 30 april.
Regler: Föreningen kan ha säte i annan kommun. Föreningens målgrupp ska inkludera invånare i Askersunds kommun. I verksamhetsberättelsen ska framgå vilka aktiviteter som genomförts.
Bidrag kan inte utbetalas till välgörenhetsorganisationer.

4.14 Bidrag barns och ungas mötesplatser
Kan söka: Förening med barn- och ungdomsverksamhet.
Sista ansökningsdag: Aktiviteter för januari-juni, 25 augusti, aktiviteter juli-december, 25
februari.
Regler: Detta bidrag kan sökas av föreningar som vill utveckla mötesplatser och verksamhet tillsammans med ungdomar i åldern 7–21 år. Krav för beviljande av bidrag är barn och ungas delaktighet och vuxnas lyhördhet. Verksamheten är styrd av barnen och eller ungdomarna och
kan omfatta olika aktiviteter såsom att främja läsning och skrivande, fysisk aktivitet, spel, skapande/kultur, café osv. Förutsättning för bidrag är att en vuxen ledare är delaktig i verksamheten. Stöd och råd finns att få från Ungas fritid, Askersunds kommun. För deltagare mellan 7–12 år gäller ett fastställt belopp. Unga medlemmar mellan 13–21 år premieras med högre bidrag. Bidrag beviljas deltagare från det kalenderår de uppnår åldern.

Verksamhet som erhåller bidrag för ungas mötesplats eller föreningsdriven fritidsgård kan inte få aktivitetsbidrag för samma verksamhet.

Kontakt

Ann-Kristin Olsson
Fritidsutvecklare

E-post: ann-kristin.olsson@askersund.se

Telefon: 0583-810 96

Postadress:
Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Drottning Kristinas väg 2

Annika Restadh
Avdelningschef bibliotek, ungas fritid och kulturskola

E-post: annika.restadh@askersund.se

Telefon: 0583-812 43

Postadress:
Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Drottning Kristinas väg 2

Hjälpte informationen på den här sidan dig?