Bidrag och stöd till civilsamhället

Askersunds kommun stödjer föreningslivet genom bidrag, subventionerade hyror i kommunens anläggningar/lokaler, samt stöd och rådgivning kring frågor som berör föreningslivet.

Askersunds kommun har antagit nya och reviderade regler för bidrag och stöd till civilsamhället. De gäller from 1 juli 2022. Hela dokumentet finns som länk.

För information om vilket belopp respektive bidrag genererar se dokumentet "Bidragsbelopp" under länkar.

För att en förening ska få bidrag krävs numera att föreningen registrerar sina uppgifter. Förnyelse av registrering ska ske årligen, skyndsamt efter årsmöte, i annat fall avregistreras föreningen. Mer om registrering av förening finns att läsa under fliken "Registrering av förening" i menyn.

4.1 Startbidrag
Kan söka: Barn- och ungdomsförening.
Sista ansökningsdag: Kan sökas löpande under året.
Regler: Startbidraget kan sökas av nybildad förening under första verksamhetsåret.
Krav: Föreningen ska ha minst tio medlemmar och ha varit verksam i tre månader. Föreningen ska inte ha varit verksam i kommunen under den senaste treårsperioden. Bidrag utbetalas inte till nybildad sektion inom befintlig förening.

4.2 Grundbidrag
Kan söka: Barn- och ungdomsförening.
Sista ansökningsdag: 30 april.
Regler: Grundbidraget baseras på antalet medlemmar mellan 7-21 år. Beräkning sker 31 december året innan ansökan sker. Syftet är att ge föreningar en ekonomisk grund.
Unga medlemmar mellan 13-21 år premieras med högre bidrag.

4.3 Aktivitetsbidrag
Kan söka: Barn- och ungdomsförening.
Sista ansökningsdag: Aktiviteter för januari-juni, 25 augusti, aktiviteter juli-december, 25 februari,
Regler: Bidraget utgörs dels av ett fastställt belopp för varje bidragsberättigad aktivitet samt ett fastställt belopp som beviljas per deltagare.
För deltagare mellan 7-12 år gäller det fastställda beloppet. Unga medlemmar mellan 13-21 år premieras med högre bidrag. Bidrag beviljas deltagare från det kalenderår de uppnår åldern.

4.4 Driftbidrag anläggning
Kan söka: Barn- och ungdomsförening.
Sista ansökningsdag: 30 april.
Regler: Årligt driftbidrag kan sökas för anläggning som används i verksamheten enligt taxan för anläggningar.

4.5 Driftbidrag till föreningsägda elljusspår
Kan söka: De föreningar som äger ett elljusspår i Askersunds kommun.
Sista ansökningsdag: 30 april.
Regler: Elljusspåret ska vara öppet för allmänheten. Belysningen ska vara tänd fram till kl. 22 under den mörka årstiden. Manuell strömbrytare kan användas.

4.6 Bidrag ledarutbildning
Kan söka: Barn- och ungdomsförening.
Sista ansökningsdag: Senast två månader efter genomförd utbildning.
Regler: Ledarutbildningsbidrag utgår till personer som deltar i kurs för utbildning till ledare och styrelseledamöter. Kursen skall vara anordnad av organisation, som är ansluten till RF eller annan central organisation. Bidraget utgår till maximalt fyra personer per kurs och organisation. Bidrag utgår med 75 % av kurskostnaden.
Bifogas ansökan:
- deltagarförteckning eller kursbevis,
- inbjudan,
- kvitto på erlagd kursavgift.

4.7 Lägerbidrag
Kan söka: Barn- och ungdomsförening.
Sista ansökningsdag: Senast två månader efter genomfört läger.
Regler: Lägerbidrag utgår för läger, som omfattar minst två dagar och högst 14 dagar.
Bidraget utgår per deltagare och dag i åldern 7 – 21 år samt för en ledare per sju deltagare.
Separat namnlista på deltagare (namn och födelsedatum) och ledare ska medfölja ansökan.
Unga deltagare mellan 13-21 år premieras med högre bidrag.

4.8 Lovbidrag
Kan söka: Registrerad förening.
Sista ansökningsdag: Senast två månader efter genomförd lovaktivitet.
Regler: Lovbidrag utbetalas till förening som anordnat kostnadsfria aktiviteter för barn och unga under skollov. Bidrag utgår ej till förtäring utan för kostnader i samband med prova-på-aktiviteter.

4.9 Arrangemangsbidrag kultur
Kan söka: Kulturförening eller annan förening som arrangerar kultur.
Sista ansökningsdag: 30 april.
Regler: Ansökan ska avse arrangemang inom någon kulturyttring, till exempel bild, dans, teater och
musik. Arrangemanget ska vara offentligt och öppet för allmänheten. Arrangemang kan vara enskilda
eller återkommande och ska specificeras i antal, tidsperiod, datum eller likande. En kalkyl som
redovisar kostnader och eventuella intäkter ska bifogas ansökan. Bedömning av ansökt belopp görs i
förhållande till arrangemangets storlek och det allmänna intresset.
Arrangemang för unga mellan 13-21 år premieras med högre bidrag.
Arrangören ska i sin marknadsföring ange att Askersund kommun har stöttat arrangemanget.

4.10 Arrangemangsbidrag kultur för äldre
Kan söka: Pensionärsföreningar eller andra föreningar som arrangerar kultur för äldre.
Sista ansökningsdag: 30 april.
Regler: Ansökan ska avse arrangemang inom någon kulturyttring, till exempel bild, dans, teater och
musik. Arrangemanget ska vara offentligt och öppet för allmänheten. Arrangemang kan vara enskilda
eller återkommande och ska specificeras i antal, tidsperiod, datum eller likande. En kalkyl som
redovisar kostnader och eventuella intäkter ska bifogas ansökan. Bedömning av ansökt belopp görs i
förhållande till arrangemangets storlek och det allmänna intresset.
Arrangören ska i sin marknadsföring ange att Askersund kommun har stöttat arrangemanget.

4.11 Bidrag pensionärsföreningar
Kan söka: Pensionärsföreningar.
Sista ansökningsdag: 30 april.
Regler: Bidrag utgår enligt gällande taxa.

4.12 Bidrag samlingslokaler
Kan söka: Föreningar som har en samlingslokal.
Sista ansökningsdag: 30 april.
Regler: Det övergripande målet med stödet till samlingslokaler ska vara att bibehålla och utveckla
naturliga mötesplatser i kommunen. Med allmänna samlingslokaler avses lokaler som ägs eller
disponeras av ideella föreningar, och är öppna och tillgängliga för föreningslivets möten,
studieverksamhet, kulturella verksamhet, fritidsaktivitet, förströelse eller annan liknande verksamhet.
Lokalen ska vara öppen och tillgänglig för alla. Det ska finnas ett varaktigt behov av lokalen på orten
och att den har, eller förväntas få, en allsidig användning. En förutsättning är att föreningslivets och
kommuninvånarnas behov av lokaler inte kan tillgodoses i andra närliggande lokaler.
Undantagna från bidrag är enligt dessa bestämmelser riksorganisationer, läns- eller
distriktsorganisationer, föräldraföreningar, villaföreningar, hyresgästföreningar samt föreningar vars
uppgift är att tillvarata yrkesmässiga, fackliga, ekonomiska eller övriga intressen kopplat till
anställning.
Stöd fördelas mellan föreningarna inom fastställd ram. Föreningarnas ansökan om stöd ska ligga till
grund för fördelningen. Ansökan om bidrag till samlingslokal görs av föreningens huvudstyrelse på
fastställt formulär. De uppgifter som ligger till grund för föreningens ansökan ska bevaras av
föreningen i minst fem år.

4.13 Bidrag nattvandring
Kan söka: Registrerad förening.
Sista ansökningsdag: 30 april.
Regler: Vuxna i föreningen ska nattvandra på sin ort minst fyra gånger per år (två helger per termin,
både fredag och lördag) för att skapa trygghet bland barn, unga och övriga invånare. Nattvandrarna
ska anses lämpliga av sin förening och agera med engagemang, lyhördhet och respekt. Tanken är att
bidraget ska stimulera föreningens barn- och ungdomsverksamhet. Bidrag utgår med ersättning per
helg samt med ett maxbelopp per förening och år.

4.14 Övriga verksamhetsbidrag
Kan söka: Förening med verksamhet för kommuninvånarna.
Sista ansökningsdag: 30 april.
Regler: Askersunds kommun kan ge bidrag till ideella föreningar vars verksamhet ej omfattas av de
områden som specificeras ovan under förutsättning att föreningen bedriver regelbunden verksamhet i
Askersunds kommun för invånarnas bästa. Föreningen kan ha säte i annan kommun. Föreningens
målgrupp ska inkludera invånare i Askersunds kommun. Genom föreningens verksamhet ska invånarna ha möjlighet att påverka sina egna villkor eller skapa en god livskvalitet eller bidra till
samhällets utveckling.

4.15 Bidrag barns och ungas mötesplatser
Detta bidrag kan sökas av föreningar som vill utveckla mötesplatser och verksamhet tillsammans med
barn och unga.


4.15.1 Mötesplats för unga 13-21 år
Kan söka: Alla bidragsberättigade föreningar som driver verksamhet tillsammans med
målgruppen, unga i åldern 13-21 år.
Sista ansökningsdag: Aktiviteter för januari-juni, 25 augusti, aktiviteter juli-december, 25
februari.
Regler: Detta bidrag kan sökas av föreningar som vill utveckla mötesplatser och verksamhet
tillsammans med ungdomar i åldern 13-21 år. Krav för beviljande av bidrag är ungas
delaktighet och vuxnas lyhördhet. Verksamheten är styrd av ungdomarna och kan omfatta
olika aktiviteter såsom att främja läsning och skrivande, fysisk aktivitet, spel,
skapande/kultur, mek/motor, café osv. Förutsättning för bidrag är att en vuxen ledare är
delaktig i verksamheten. Stöd och råd finns att få från Ungas fritid, Askersunds kommun.
Verksamhet som erhåller bidrag för ungas mötesplats eller föreningsdriven fritidsgård kan
inte få aktivitetsbidrag för samma verksamhet.


4.15.2 Mötesplats för barn 7-12 år
Kan söka: Alla bidragsberättigade föreningar som driver verksamhet tillsammans med
målgruppen, barn 7-12 år.
Sista ansökningsdag: Aktiviteter för januari-juni, 25 augusti, aktiviteter juli-december, 25
februari.
Regler: Detta bidrag kan sökas av föreningar som vill utveckla mötesplatser och verksamhet
tillsammans med ungdomar i barn i åldern 7-12 år. Krav för beviljande av bidrag är barnens
delaktighet och vuxnas lyhördhet. Verksamheten är styrd av barnen och kan omfatta olika
aktiviteter såsom att främja läsning och skrivande, fysisk aktivitet, spel, skapande/kultur, café
osv. Förutsättning för bidrag är att en vuxen ledare är delaktig i verksamheten. Stöd och råd
finns att få från Ungas fritid, Askersunds kommun.
Verksamhet som erhåller bidrag för ungas mötesplats eller föreningsdriven fritidsgård kan
inte få aktivitetsbidrag för samma verksamhet.

Kontakt

Ann-Kristin Olsson
Fritidsutvecklare

E-post: ann-kristin.olsson@askersund.se

Telefon: 0583-810 96

Postadress:
Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Drottning Kristinas väg 2

Annika Restadh
Avdelningschef bibliotek, ungas fritid och kulturskola

E-post: annika.restadh@askersund.se

Telefon: 0583-812 43

Postadress:
Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Drottning Kristinas väg 2

Hjälpte informationen på den här sidan dig?