Lotterier

Lotteritombola

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ska Spelinspektionen (Lotteriinspektionen har byttt namn till Spelinspektionen) ansvara för.

Enligt spellagen krävs det tillstånd för att anordna lotterier. För att en förening ska kunna ansöka om registreringslotteri krävs det att föreningen på ett styrelsemöte fattar beslut om att ansöka om registrering för lotteriverksamhet. I samma beslut ska även lotteriföreståndare väljas. Ansökan om registrering görs till Askersunds kommun. All annan tillståndsgivning görs hos Spelinspektionen.

Krav för registrering enligt 6 kap. 9 § spellagen.

Av 6 kap. 9 § spellagen framgår att en juridisk person som uppfyller de angivna kriterierna och som är verksam huvudsakligen inom en enda kommun, får utan licens, men efter registrering hos en kommun, tillhandahålla lotterier som får omfattas av en licens enligt 6 kap.1 §. Detta med undantag för bingo och lokalt poolspel på hästar, om
1. lotterierna tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam,
2. lotteriet inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag,
3. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotterierna tillhandahålls, och
4. det för lotteriet finns en utsedd kontaktperson.

Vem kan erhålla registrering
Registrering får endast ges till en idell förening eller ett registrerat trossamfund som
1. enligt sina stagdgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet,
2. bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål,
3. inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens eller trossamfundets verksamhet eller syfte eller av annan orsak, och
4. för sin verksamhet behöver intäkter från spel (6 kap. 2§ spellagen).

Insats och vinst
Om man registreras för lotterier får man ha flera lotterier under en femårsperiod
Värdet av en kontant vinst i ett registreringslotteri får uppgå till högst ett prisbasbelopp (46 500kr, år 2019). Värdet av insatserna i ett sådant lotteri får uppgå till högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod. Värdet av vinsterna i lotteriet ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde i lotteriet.

Blankett för ansökan om registrering hittar du i länklistan.

Vad bör man tänka på vid ansökan?
Tänk först igenom vilken typ av lotteri ni vill ha, titta på nivåerna för lottpris och vinst för att veta vilket tillstånd ni ska ansöka om. Fråga er om ni vill ha ett tillståndsfritt lotteri (se nedan) och kan hålla er inom gränserna för det. När ni bestämt er för att ansöka ska ni fylla i ansökningsblanketten och skicka med:
- föreningens stadgar (om inte kommunen tidigare erhållit dessa)
- senaste verksamhetsberättelsen där den ekonomiska redovisningen framgår
- protokoll från styrelsemöte där beslut om lotteri antogs samt vem som är
lotteriföreståndare i föreningen
- om ni vill trycka egna lotter ska kopia på lotten bifogas

Hur går processen till?
Kommunen handlägger och beslutar om tillstånd för registrering. De är även ansvariga för kontrollen av lotteriet. Till sin hjälp utser kommunen en lotterikontrollant som tillsammans med föreningens lotteriföreståndare lägger upp detaljerna för lotteriet och dragning av lotteriet.

Vad kostar det?
Registrering kostar 300 kronor. Föreningen betalar för tillståndet via en faktura när vi har behandlat ansökan

Hur går kontrollen till?
Föreningen utser en lotteriföreståndare och kultur- och fritidsförvaltningen tillsätter en lotterikontrollant. Innan lotterier börjar ska lotteriföreståndaren och kontrollanten vara överens om alla detaljer som rör lotteriet. Kontrollanten ser till att lotteriet sköts på ett riktigt sätt och kan också hjälpa föreningen med tips och råd. Det är kontrollanten som gör vinstdragningen. När allt är färdigt ska lotteriet skriftligt redovisas till kontrollanten.

Vad är ett tillståndsfritt lotteri?
Vissa lotterier kräver varken licens eller registrering. Bland annat krävs ingen licens eller registrering där deltagande inte kräver betalning av en insats eller om det sker under privata former med låga belopp eller för ett lotteri i en kommun i samband med en offentlig nöjestillställning. Läs mer om vad som gäller i 3 kap. spellagen (2018:1138).

Kontakt

Ann-Kristin Olsson
Fritidsutvecklare

E-post: ann-kristin.olsson@askersund.se

Telefon: 0583-810 96

Postadress:
Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Drottning Kristinas väg 2

Hjälpte informationen på den här sidan dig?