Priser och stipendier

Tre pokaler, guld, silver och brons

Riktlinjer
§ 1 Askersunds kommuns idrottsstipendium är avsett att som en uppmuntran tilldelas person eller lag,
som visat framstående förmåga eller gjort uppmärksammade insatser inom idrottsverksamheten.
Idrottsstipendium kan bara tilldelas samma person en gång och endast till det år personen fyller 21 år.
§ 2 Idrottsstipendiat utses av kultur- och tekniknämnden på grundval av förslag från nämndledamöter,
organisationer och enskilda. Inlämnade förslag skall åtföljas av skriftlig motivering.
§ 3 Idrottsstipendiet kan utdelas årligen inom ramen för det belopp kultur- och tekniknämnden beslutar
för ändamålet.
§ 4 Person som nomineras till stipendiet ska vara bosatt i Askersunds kommun eller genom sin
idrottsliga verksamhet ha samhörighet med kommunen. Lag som har blivit nominerat skall ha sin
hemvist i Askersunds kommun och vara verksamma där.
§ 5 Stipendiet kan inte sökas för egen del eller för eget lag, man ska föreslås/nomineras till
idrottsstipendium. Stipendiet kan delas mellan flera enskilda eller lag.
§ 6 Utlysning av stipendiet sker årligen. Nominering skickas in senast den 1 april innevarande år.

Blankett för nominering finns under relaterade länkar.

Nomineringar skickas till:
Askersunds kommun, Kultur- och tekniknämnden, 696 82 Askersund
E-post: kultur.tekniknamnden@askersund.se

Askersunds kulturstipendium är ett stipendium som utdelas årligen för särskilt värdefulla insatser inom det kulturella verksamhetsområdet.

Askersunds kommuns kulturstipendium utdelas till någon som visat sig ha goda förutsättningar för insatser inom det kulturella verksamhetsområdet.

Personen i fråga skall antingen vara bosatt inom kommunen eller ha nära anknytning till densamma.

Kulturstipendium kan på samma villkor även utdelas till grupp, organisation eller liknande.

Kulturstipendium utdelas av kultur- och tekniknämnden.

Ansökan om stipendium skall göras hos kultur- och tekniknämnden.

Nämnden äger rätten att i vissa särskilda fall även kunna utdela kulturstipendium utan att en formell ansökan kommit in.

Utdelning sker årligen till en eller flera personer eller föreningar inom ramen för av kommunfullmäktige beviljat anslag.

Vad är det som gäller och hur söks kulturstipendiet?

 • Kultur- och tekniknämnden fastställer varje år kulturstipendiets storlek.
 • Kulturstipendium skall sökas för egen räkning.

Ansökan om kulturstipendium skickas till:

Askersunds kommun, Kultur- och tekniknämnden, 696 82 Askersund.

Ansökan om kulturstipendium inlämnas senast 2024-04-01

Det krävs inga specifika ansökningsblanketter.

Upplysningar lämnas av avdelningschef: Annika Restadh telefon: 0583-812 43.

Askersunds kommuns kulturpris är ett pris som delas ut för särskilt värdefulla insatser inom det kulturella verksamhetsområdet.Dessa personer skall antingen vara bosatta inom kommunen eller genom sin verksamhet ha eller ha haft anknytning till kommunen. Kulturpriset kan på samma villkor även utdelas till grupp, organisation eller liknade.Utdelning sker årligen inom ramen för av kommunfullmäktige beviljat anslag. Kultur- och tekniknämnden bestämmer tidpunkten och formerna för prisets utdelning.

 • Kultur- och tekniknämnden fastställer årligen prisets storlek.
 • Kulturpriset kan man få endast en gång.
 • Kulturpriset kan inte sökas.
 • Kulturpristagare föreslås av annan person eller av kultur- och tekniknämnden.

Förslag till kulturpristagare skickas till:Förslag inlämnas senast 2024-04-01. Upplysningar lämnas av avdelningschef: Annika Restadh.
Telefon: 0583-812 43..

 • Det krävs inga specifika ansökningsblanketter!
 • Askersunds kommun, Kultur- och tekniknämnden, 696 82 Askersund.
 • Vad är det som gäller och hur söks kulturpriset?
 • Kulturpristagare, en eller flera, utses av kultur- och tekniknämnden.
 • Askersunds kommuns kulturpris utdelas till personer som erkänsla för särskilt värdefulla insatser inom det kulturella verksamhetsområdet.

Askersunds kommuns miljöpris är avsett att som belöning tilldelas en enskild person, ett företag eller en förening som under året gjort en framstående insats för miljön. Insatsen ska ha en anknytning till vatten, avlopp eller luftmiljön.

Pristagare utses av kultur- och tekniknämnden utifrån förslag från nämndledamöter, organisationer och enskilda. Inlämnade förslag ska motiveras skriftligt.

Miljöpriset kan utdelas årligen inom ramen för det belopp kultur- och tekniknämnden beslutar för ändamålet. Priset består av ett diplom samt en gåva som beslutas av kultur- och tekniknämnden. Gåvan ska ha inriktning mot miljö.

Person som nomineras till priset ska vara bosatt i Askersunds kommun. Företag, förening eller annan organisation som nomineras skall ha sitt säte i Askersunds kommun och vara verksamma där.

Priset kan inte sökas för egen del eller för sin egen organisations räkning. Pristagare ska föreslås/nomineras. Priset kan delas mellan flera enskilda eller organisationer.

Utlysning av priset sker årligen. Nominering skickas in till tekniska förvaltningen senast den 1 april innevarande år.

Blankett för nominering finns under relaterade länkar.

Nomineringar skickas till:
Askersunds kommun, Kultur- och tekniknämnden, 696 82 Askersund
E-post: kultur.tekniknamnden@askersund.se

Kontakt

Ann-Kristin Olsson
Fritidsutvecklare

E-post: ann-kristin.olsson@askersund.se

Telefon: 0583-810 96

Postadress:
Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Drottning Kristinas väg 2

Annika Restadh
Avdelningschef bibliotek, ungas fritid och kulturskola

E-post: annika.restadh@askersund.se

Telefon: 0583-812 43

Postadress:
Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Drottning Kristinas väg 2

Hjälpte informationen på den här sidan dig?