Biblioteksplan för Askersunds kommun

Biblioteksplan för Askersunds kommun

Styrdokument
Biblioteksplan för Askersunds kommun 2018-2021
Beslutat av Kultur-och tekniknämnden
Beslut KoT § 97, 2018-09-27
Giltighetstid 2018-09-27 –2021-12-31
Diarienummer 18KOT45

Inledning

Bibliotekslagen anger att varje kommun ska ha ett bibliotek. Skollagen anger att elever i alla skolor ska ha tillgång till skolbibliotek. Enligt bibliotekslagen ska varje kommun anta en biblioteksplan. Biblioteksplanen är grunden för arbetet med Askersunds biblioteks utveckling.

Hösten 2016 flyttade huvudbiblioteket in i ett nytt kulturhus som även innehåller scenkonstverksamhet, konsthall, skola åk 6-9, fritidsgård och café och restaurang för kommunens verksamheter. Åsbro bibliotek är ett integrerat folk-och skolbibliotek. Skolbiblioteksverksamheten ingår sedan 2010 i Kultur-och fritidsförvaltningens biblioteksorganisation.

Bibliotekens roll i samhället

Biblioteken är en fredad plats för det fria ordet. Biblioteken är en garanti för tillgång till information, kunskap och litteratur och i takt med samhällets utveckling måste också biblioteken utvecklas.

När läget i världen är oroligt har biblioteken en tydlig demokratisk roll. Det skrivna ordet görs via biblioteken tillgängligt både fysiskt och digitalt.

Det är viktigt att även en mindre kommun agerar kugge i det nätverk som de svenska och internationella biblioteken utgör. Genom detta nätverk är det möjligt att ta del av media från andra bibliotek. Det möjliggör att man kan studera och bilda sig och tillgodogöra sig kunskap, oavsett bostadsort.

I dagens samhälle finns många källor till information som inte är faktagranskade. Tack vare bibliotekspersonalens kunskaper och erfarenheter erbjuds biblioteksanvändarna möjligheten att hitta relevant information. Askersunds biblioteks utbud av media och tjänster ska genomsyras av aktualitet, god kvalitet och ett brett urval.

Askersunds biblioteks roll som mötesplats och plats för social samvaro har blivit ännu tydligare och viktigare efter flytten till kulturhuset Sjöängen, och genom att biblioteket erbjuder Meröppet. I Sjöängen är biblioteket en del i verksamheten samt en medarrangör i kulturhuset Sjöängens program. En viktig faktor för att locka nya invånare till kommunen är ett aktivt kulturliv och där är biblioteket en naturlig del.

Biblioteken i Askersund har många samarbeten i olika nätverk. Det gäller såväl med kommunala och regionala verksamheter som föreningar och studieförbund.

Biblioteket genom livet

Under uppväxten i Askersunds kommun möter varje barn biblioteket flera gånger. Läsfrämjande verksamhet pågår under barnets uppväxt genom både skola och under fritiden.

Skolbibliotekens roll är att tillsammans med skolans personal vara delaktig i elevernas läsinlärning, locka till läslust och utbildning i källkritik och informationssökning. Skolbiblioteken ska vara centrala för den läsfrämjande verksamheten som kommunens skolor bedriver.

Biblioteken i Askersund har ett brett uppdrag med en hög servicenivå. Vår ambition är att människor med olika behov ska få litteratur och information i den form de önskar och behöver. För att kunna tillgodose behov av information och litteratur i olika former hos människor med funktionsvariationer krävs välutbildad personal med god omvärldsorientering. Tack vare samarbeten i biblioteksnätverk tillgodoses behov av litteratur på andra språk än svenska.

Askersunds kommun har en större andel äldre invånare än genomsnittskommunen. Biblioteket informerar på olika sätt för att göra bibliotekets service känd bland äldre.

Läsfrämjande verksamhet

En stor del av bibliotekets uppdrag riktar sig mot barn och unga, där det läsfrämjande arbetet är en stor del. Etablerade samarbeten med BVC, familjecentralen, förskolor och skolor möjliggör att alla barn i kommunen omfattas av det läsfrämjande arbetet. Askersunds bibliotek delar ut gåvoböcker i samarbete med BVC och skola. Förskolorna i kommunen får regelbundet litteratur genom bokväskor som distribueras ut till förskolorna. Skolorna erbjuds bokprat och biblioteksvisningar. Askersunds kommun har en läsfrämjandeplan vilket är ett krav för att kunna söka bidrag hos Kulturrådet.

Litteraturfrämjande verksamhet

Askersunds bibliotek har en vilja att förstärka litteraturen som konstform. Under årens lopp har biblioteken anordnat novelltävlingar och skrivarkurser. Författarbesök och liknande erbjuds regelbundet med syfte att öka intresset för litteratur. Möjligheterna att utveckla sådan verksamhet ökar i vårt nya kulturhus Sjöängen. Vi planerar olika evenemang med anknytning till litteratur och skrivande.

Framtidsfrågor

Det finns flera områden att utveckla och arbeta vidare med:

 • Folkbibliotekens uppdrag när det gäller digital utveckling är under utformning nationellt. Askersunds bibliotek har etablerad verksamhet inom området men kommer att utveckla den verksamheten i enlighet med nationella riktlinjer.
 • Skolbiblioteksverksamheten är ett område där vi kan göra skillnad för elevers kunskapsinhämtning och läslust.
 • Demografiska förändringar i kommunen ställer krav på bibliotekets verksamhet. Det kan t.ex. vara en åldrande befolkning och flyktingströmmar.
 • Biblioteken i Örebro län har flera etablerade nätverk inom olika områden. Askersunds bibliotek deltar.
 • Just nu pågår ett samarbetsprojekt för bibliotek i Sydnärke som lyfter fram olika samarbetsmöjligheter för fyra av de fem kommunerna i Sydnärke.

Mål för biblioteken i Askersund

 • Barn och unga är prioriterade enligt bibliotekslagen. Följande punkter ska vi särskilt beakta under denna plans period:
 • att stabilisera samverkan med BVC, MVC och Familjecentralen.
 • att fördjupa samarbetet med förskola och skola i Askersunds kommun så att varje barn/elev nås av bibliotekens läsfrämjande verksamhet och får utbildning i källkritik och informationssökning.
 • att fortsätta med gåvoboksverksamhet till barn i vissa åldrar.
 • att arbeta med tillgänglighet i alla olika aspekter.
 • att i bibliotekets ständiga förbättringsarbete verka för en jämställd och jämlik biblioteksverksamhet. Alla kan inte behandlas lika men vi ska hjälpa våra kunder så att de får den hjälp och service de behöver anpassat till deras behov.
 • att tillhandahålla media och tjänster som genomsyras av aktualitet, god kvalitet och ett brett urval.
 • att stärka personalens kompetensförsörjning.
 • att fördjupa samverkan med biblioteken i Sydnärke.
 • att komplettera biblioteksplanen med verksamhetsplan och läsfrämjandeplan och att utvärdera dessa varje år.

Styrdokument för biblioteksplanen:

Bibliotekslagen
Skollagen
Unescos folkbiblioteksmanifest
Regional biblioteksplan 2016-2019

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-03-12