Barn- och ungdomsverksamhet

Lokalt aktivitetsstöd:
Sista ansökningsdag för lokalt aktivitetsstöd är
ändrat till 25 augusti och 25 februari.
För de föreningar som söker statligt lokalt aktivitetsstöd via IdrottOnline finns nu möjlighet att skicka en fil direkt till Askersunds kommun.

Här kan du läsa vilka regler som gäller för bidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.

Om förening uppfyller de allmänna villkoren kan de bidrag som står i högerspalten sökas.

ALLMÄNNA VILLKOR (nedanstående villkor måste uppfyllas för att få bidrag)

Inom ramen för av fullmäktige beviljade anslag får kultur- och fritidsnämnden bevilja bidrag enligt följande:

1. Organisationen skall ha antagit stadgar, valt styrelse samt bedriva regelbunden verksamhet för ungdomar i åldern 4 - 20 år inom Askersunds kommun. Minst 10 bidragsberättigade sammankomster ska ha ägt rum under året.

2. Med bidragsberättigad organisation avses förening som uppfyller kraven i SFS 1971:388 eller på andra grunder godkänts av kultur- och fritidsnämnden som bidragsberättigad.

3. Bidrag utgår för barn- och ungdomsverksamhet i åldern 4 - 20 år

4. Organisation som får bidrag är skyldig att lämna de uppgifter och ställa upp på de kontrollåtgärder som kommunen önskar.

5. Verksamhetsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse ska årligen lämnas tillsammans med bidragsansökan.

6. Som bidragsmedlem avses aktiv medlem i åldern 4 - 20 år. Medlemsavgift ska tas ut. Dispens kan dock lämnas.

7. Bidrag utgår ej för skolelev under schemabunden skoldag, ej heller till Hem- och Skolaförening.

8. Ansökan skall lämnas av organisationens huvudstyrelse.

9. Bidragsansökan skall inlämnas till tekniska förvaltningen före den 1 november för de bidrag som avser innevarande bidragsår.

Sidansvarig: Ann-Kristin Olsson |

Uppdaterad: 2022-02-23