Anpassade grundskolan

Pennor, äpplen och böcker.

Anpassade grundskolan ( tidigare grundsärskolan) är en skolform för elever som har intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada och som bedöms inte kunna uppfylla grundskolans kritierier för bedömning av kunskper och betygskriterier.

Anpassade grundskola har en egen läroplan och egna kursplaner, undervisningen är anpassad till elevens behov och förutsättningar. I anpassade grundskolan läser eleverna ämnen och ämnesområden.

Inriktning ämnen

På inriktning ämnen läser eleverna ämnena bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, musik, NO, SO, slöjd, svenska och teknik. Eleverna får betyg om eleven eller elevens vårdnadshavare önskar det.

Ämnesområden är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i anpassad grundskolas ämnen. Här läser eleven istället ämnesområdena estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Undervisningen sker i åldersblandade klasser.

Skolans rektor kan även bestämma att en elev ska läsa ett eller flera ämnen efter grundskolans kursplaner om lärarna bedömer att eleven skulle klara det.

Anpassade grundskolan finns på två skolor i kommunen

Anpassade grundskolan har årskurserna 1–9. Årskurs 1-6 finns på Lunden som ligger vid Närlundaskolan och årskurs 7-9, Knopen som ligger vid Sjöängskolan.

  1. Skolan uppmärksammar att ditt barn har svårt att klara kunskapskriterierna i skolan.
  2. Skolan påbörjar en utredning av ditt barns skolsituation, i samråd med dig som vårdnadshavare. Utredningen består av en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social bedömning. Du har rätt att få information om skolformen anpassad grundskola och processen för mottagande i den anpassade grundskolan. Rektor ansvarar för att bjuda in till informationsmötet.
  3. Rektor och du som vårdnadshavare kommer överens om att ditt barns rätt att gå i anpassade grundskola ska prövas. Detta gör ni genom att skriva under en blankett. Prövningen kallas behörighetsprövning.
  4. Rektor beslutar om barnet har rätt att tas emot i den anpassade grundskolan eller inte. Vårdnadshavare får besked om resultatet från bedömningen. Om ditt barn inte har rätt att mottas i den anpassade grundskolan ska det istället gå kvar i grundskolan.
  5. Om ditt barn har rätt att gå i anpassade grundskolan är det du som vårdnadshavare som bestämmer om ditt barn ska byta skolform. För att ditt barn ska kunna tas emot i anpassad grundskola krävs ditt skriftliga medgivande som du lämnar på en blankett
  6. Rektor fattar beslut om mottagande i skolformen anpassade grundskolan. Du får beslutet sänt till dig. Beslutet går att överklaga.
  7. Planering för övergång till anpassade grundskolan görs av rektor i samråd med dig som vårdnadshavare.

Många ungdomar med funktionsnedsättning som har förvärvsarbetande föräldrar/sociala behov kan av olika skäl inte klara sig själva före eller efter skoldagen eller under skollov.

Det är därför nödvändigt att de under sådan tid kan tillförsäkras både en trygg situation och en meningsfull sysselsättning.

Behovet av tillsyn och verksamhet kan vara mycket varierande. Det innebär att tillsynen måste kunna utformas flexibelt med utrymme för individuella lösningar.
För många ungdomar kan kommunens reguljära fritidsverksamhet med personligt stöd vara det bästa alternativet.

I vissa situationer kan det vara lämpligt att anordna särskilda grupper för att tillgodose önskemål som kan finnas bland ungdomar om att träffa andra ungdomar i en likartad situation.

Vissa ungdomar kan behöva tillsyn och hjälp i hemmet.
Beslutet kan beviljas från vårterminens slut det år ungdomen fyller 13 år till och med gymnasieskolans slut.

Korttidstillsyn ska erbjuda en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder. Den ska främja social gemenskap samt ge fysisk och psykisk stimulans.

Ansökan om korttidstillsyn

För att ansöka om korttidstillsyn kontaktar du kommunens LSS-handläggare. En ansökan kan göras både skriftligt och muntligt. Korttidstillsyn beviljas personer med funktionsnedsättning som har rätt till insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

 

Kontakt

Åsa Persson

Rektor

E-post: asa.persson@askersund.se

Telefon: 0583-811 21

Postadress:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Kristinagården, Torebergsvägen 1, Askersund

Biståndshandläggare funktionsstöd

Telefon: 0583-812 99

Telefontid: måndag och torsdag 13.00 - 14.00 tisdag och fredag 08.00 - 09.00

Reception

Telefon: 0583-820 50

E-post: ifo@askersund.se

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 10 A

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?