Förskola

Flicka skrattar på förskola.

Förskolan vänder sig till barn från ett års ålder till de börjar i förskoleklass. På förskolan läggs grunden för ditt barns lärande och utveckling.

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Utbildningen bedrivs av alla som arbetar i förskolan men förskollärarna har ett särskilt ansvar för verksamhetens kvalitet.

Förskolan styrs av en egen läroplan, Lpfö 18.

I Askersund finns 13 förskolor. I kommunen finns ockå en fristående förskola. Du kan söka till vilken du vill, både inom kommunen och i andra kommuner. Det kan vara bra att tänka på att valet av förskola inte styr var ditt barn kommer att gå i skolan.

Förskolan regleras av läroplan och skollag

Förskolans verksamhet regleras av läroplan och av skollagen och vänder sig till barn från 1 år till och med vårterminen det år barnet börjar förskoleklass. Barnet börjar vid 6-års ålder i förskoleklass. Förskoleklassen är sedan 1 januari 2018 obligatorisk och ingår i grundskolan. I förskolan läggs grunden för det fortsatta lärandet. Förutom det pedagogiska uppdraget har förskolan en tydlig uppgifta att skapa trygghet både för barnen och vårdnadshavarna. Därför är ett gott samarbete mellan hemmet och förskolan viktigt.

Hur arbetar kommunens förskolor och fritidshem?

Askersunds förskolor är uppdelade i tre verksamhetsområden; Norra, Södra och Närlunda. Gemensamt för samtliga verksamheter är en god värdegrund, trygg omsorg samt kunskapsinlärning utifrån barnens intressen. En kunskapsinlärning som ger barnen en bra start för det livslånga lärandet och goda förutsättningar för att klara sig genom livet.

Alla vuxna har ett gemensamt ansvar för alla barn och arbetet på förskolorna präglas av samarbete, allas lika värde och att bry sig om. Väl medvetna om gällande styrdokument arbetar förskolornas personal reflekterande med systematiskt kvalitetsarbete där värdegrund och normkritiskt perspektiv utgör viktigt fokus.

Övningsskolor

Samtliga förskolor i Askersunds kommun är sedan hösten 2018 övningsskolor för lärarutbildningen på Örebro Universitet. Kommunen tar med regelbundenhet emot lärarstudenter inom förskolan genom verksamhetsförlag utbildning (VFU). Här ges studenten möjlighetatt knyta det vetenskapliga förhållningssättet till det vardagligaarbetet och den beprövadeerfarenheten.

Studenter inom övningsskolor, såsom de i Askersunds kommun, fullgör alla sina praktikperioder i samma kommun i syfte att skapa kontinuitet och god grund för det valda yrkesområdet. Under sina praktikperioder har varje student en egen utbildad lokal handledare som följer och handleder i aktuell verksamhet. Kontinuerligt finns även en nära kontakt mellan kommunens samordnare för VFU, lärare på Örebro Universitet, student och verksamhetens handledare

Kontakt

Rektorsexpedition, förskola

E-post: forskolan@askersund.se 

Telefon: 0583-820 90

Telefontider
Tisdag: 08.00-09.00
Onsdag: 11.00-12.00
Torsdag: 08.00-09.00

Övriga tider, lämna meddelande så ringer vi upp.

Anna-Karin Bergström

Rektor förskolor

E-post: anna-karin.bergstrom@askersund.se

Telefon: 0583-81341

Postadress:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?