Grundskola och fritids

Manlig lärare ger instruktioner till två elever.

Målet för skolan i Askersund är att tillsammans med föräldrarna ge alla barn en god start inför framtiden och förutsättningar för ett livslångt lärande. Verksamheten utformas med demokratiska värderingar som grund och utifrån varje elevs behov

Skolverket beskriver grundskolan som en tioårig skolform där varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. Alla barn mellan 6 och 16 år som är folkbokförda i Sverige har skolplikt. Ditt barn har rätt att börja i förskoleklass vid 6 års ålder. Från hösten 2018 är förskoleklass obligatorisk. På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om obligatorisk förskoleklass.

I Askersund blir ditt barn placerad på en skola som ligger nära området där familjen bor. Om det finns plats, finns det möjlighet att välja en annan skola. Föräldrar som begär en annan skolplacering får vid behov ordna skolskjuts själva.

Stort lokalt ansvar

Grundskolan ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar. Riksdag och regering beslutar om ramarna i lagar och förordningar. Kommunen eller den fristående skolans ägare, den så kallade huvudmannen, har tillsammans med skolans rektor huvudansvar för den dagliga verksamheten. Skollag, förordningar och läroplan ska ligga till grund för hur verksamheten styrs.

Betyg i grundskolan

Från höstterminen i årskurs 6 får elever i grundskolan betyg. Betygsskalan går från A-F.

Fristående och kommunala skolor

Grundskolor kan vara kommunala eller fristående. Om skolan är kommunal är det kommunen som är huvudman (ägare). På en fristående skola kan huvudmannen vara ett bolag, en stiftelse eller en förening. De fristående grundskolorna är godkända och inspekteras av Skolinspektionen. De är öppna för alla och undervisningen ska motsvara den som ges i kommunala grundskolor.

Kontakt

Eva Gustavsson
Förvaltningschef

E-post: eva.gustavsson@askersund.se

Telefon: 0583-811 79

Postadress:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?