Aktuell information

Färgglada lappar på anslagstavla

Generell information om barnomsorg och skola, samt blanketter och riktlinjer finns på hemsidan och uppdateras regelbundet. Ibland vill vi nå ut med information till vårdnadshavare och elever som gäller under en begränsad period eller då vi vill uppdatera om vad som händer just nu. Aktuell information och nyheter kommer att läggas upp här när vi vill nå ut lite extra, exempelvis med information från nyhetsbrev eller tider för terminsstart.

Askersunds kommun följer hela tiden aktivt händelseutvecklingen när det gäller det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Våra verksamheter följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och regionens smittskyddsenhet ger.

Hälsningar,

Barn- och utbildningsförvaltningen

----------------------------------------------------------------------

Revidering av riktlinjerna för barnomsorgen

Vid nämndsammanträdet 2021-02-10 fattade nämnden beslut om att revidera riktlinjerna för barnomsorgen.

Varje år uppdateras nationellt maxtaxan för barnomsorgen. Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år. För 2021 är maxtaxan 50 340 kr/månad.

Andra revideringar som har gjorts är förtydligande gällande rätten till barnomsorg vid längre sjukskrivningar. Här görs individuell överenskommelse med rektor om rätt till vistelsetid utifrån barnens behov i relation till familjens situation i övrigt i enlighet med skollagen.

Vi har efter frågor också förtydligat att vårdnadshavare inte automatisk har rätt till flera placeringar i olika kommuner eller inom kommunen (med undantag för placering i barnomsorg på obekväm arbetstid inom kommunen). Skolverket anger att ett barn som bor växelvis hos sina föräldrar i olika kommuner inte har rätt till en förskoleplats i båda kommunerna. Det är inte tanken att ett barn ska ha mer än en förskoleplats eftersom det skulle kunna göra det svårt att tillgodose barnets behov av trygghet och kontinuitet. Ett barn har däremot rätt att tas emot i en förskola i en annan kommun än hemkommunen om det finns särskilda skäl för det utifrån barnets personliga förhållanden, vilka regleras i skollagen.

Nämnden har också fattat beslut om ett förtydligande av vad som gäller för barnomsorg för nattarbetande vårdnadshavare. Här utgår nämnden ifrån arbetstidslagen 13a § som anger en nattarbetande personal som den som normalt utför minst tre timmar av sitt arbetspass under natt eller troligen kommer att fullgöra minst en tredjedel av sin årsarbetstid under natt. Med natt avses perioden mellan klockan 22 och klockan 6.

I de reviderade riktlinjerna informeras också om att förvaltningen framöver kommer att ha möjlighet att automatiskt hämta taxerad inkomstuppgift från Skatteverket och jämföra informationen med de inkomstuppgifter som redan finns registrerade i systemet för aktuellt jämförelseår. I de fall uppgifterna inte överensstämmer sker korrigering av avgiften för både positiva och negativa belopp. Korrigering sker två år tillbaka i tiden för både positiva och negativa belopp med faktura i maj månad. Möjligheten till inkomstjämförelse blir troligtvis aktuellt under nästa år.

Till sist förtydligar nämnden att misskötsel av barnomsorgsplatsen, exempelvis om barnet uteblir från omsorgen upprepade gånger utan att schemaförändring har meddelats förskolan eller om barnet lämnas till barnomsorgen utan beslut om placering, kan vara skäl för med kontakt med socialtjänsten eller resultera i uppsägning av platsen.

Riktlinjerna för barnomsorgen finns att läsa här på hemsidan under utbildning och barnomsorg.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sammanslagning av sommarjouröppet för Åsbro och Närlunda

Vid nämndsammanträdet 2020-02-26 fattade nämnden beslut om att inte ha sommarjouröppet i Åsbro för fritids och förskola under vecka 28 med start sommaren 2020.

Bakgrunden till beslutet är det kontinuerligt minskade barn- och elevunderlaget vid sommarjouröppet i Åsbro. Kommunens sommaröppet under veckorna 28-31 kommer att samordnas inom Närlundas placeringsområde vilket betyder att vårdnadshavare med barnomsorgsbehov under veckorna 28-31 kan ansöka om detta med placering i Närlundas verksamheter.

----------------------------------------------------------------------

Öppna förskolan:

Du kommer och går när det passar dig och ditt barn i Familjecentralens lokaler.

Våra öppettider:

Måndag kl 09.00 -12.00 Öppna förskolan

Onsdag kl 13.30 – 16.30 Öppna förskolan

Torsdag kl 10.00 - 12.00 Babycafé

Vi bjuder på kaffe eller te, sockerfri juice och smörgås.

Mer information hittar du under fliken "Familjecentralen" här på hemsidan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2021-06-30