Läsåret 2018/2019

Här kan du läsa om vad som sker och har skett i Askersunds kommuns arbete med genus, jämställdhet och normer.

Under sommaren 2018 publicerades ett antal rapporter om barn- och utbildningsförvaltningens jämställdhetsarbete i boken Genus, Jämställdhet och Normkritik.

Vi knyter kontakter

Vi kommer också att påbörja ett antal nya samarbeten under hösten 2018. I ett samarbete med Örebro universitet har kommunen blivit beviljade forskarstöd. Tobias Axelsson kommer att bistå med forskningsstöd så att jämställdhetsarbetet i kommunen kan ta nya kliv framåt. Fokus kommer att ligga på elevernas erfarenheter av jämställdhet i skolan.

Askersunds kommun kommer även att få besök av SKL under hösten 2018 då SKL just nu arbetar med ett metodmaterial gällande jämställdhetsarbete som riktar sig till landets kommuner.

Vi fortsätter undersöka betygsskillnader

Årets statistik från Skolverket gällande betyg för årskurs 9 (17/18) är nu offentligt publicerade.

Betygsmedelvärde för rikets samtliga skolor och huvudmän, årskurs 9, var 228,7 och för Sjöängsskolan 224,3 (SIRIS, 2018). Betygsmedelvärdet är beräknat på 17 betyg.

Sjöängsskolan uppvisar ett relativt likvärdigt resultat som riket. Sjöängsskolans flickor uppnår ett högre betygsmedelvärde av 233,9 jämfört mot pojkarnas 214,6 (SIRIS, 2018). För riket är flickornas betygsmedelvärde 243,2 och pojkarnas 215,3. I jämförelse med förra året har medelvärdet för flickor i riket ökat från 240,8 (2,4 poäng) och ökat för pojkar från 208 (7,3 poäng). För Sjöängsskolan har medelvärdet, i jämförelse med förra året, för flickor sjunkit från 249,2 (15,3 poäng) och ökat för pojkar från 191,8 (22,8 poäng), det vill säga medelvärdet har haft olika utveckling för flickor och pojkar.

Sjöängsskolans skillnader mellan flickor och pojkar visar en liknande utveckling som för riket i övrigt där flickor uppnår högre medelvärden än pojkar i alla skolämnen förutom i idrott och hälsa där pojkar uppnår högre resultat.

Vi har även tittat på en jämförelse av de enkätfrågor som analyserades i boken Genus, Jämställdhet och Normkritik gällande trygghet och trivsel i skolan. Rapporten finner du under fliken "dokument". Här har vi också publicerat kortanalyser av elevernas uppfattning om jämställd behandling i skolan och elevernas uppfattning om ämnen som kodade.

Jämställdhetsarbete i kommunen

Under hösten kommer kommunens jämställdhetsgrupp att ta nya tag. Elin kommer att samordna gruppens arbete som innebär att implementera Örebro läns jämställdhetsstrategi. Här samarbetar kommunen med Länsstyrelsen i Örebro. Elin kommer även att representera Askersunds kommun i samarbetet med Hallsberg, Laxå och Lekebergs kommuner med fokus på förebyggande arbete och flickors psykiska ohälsa. Här har bidrag erhållits från Skolverket och Socialstyrelsen.

Vi vill även passa på att tacka Mia Heikkilä för ett givande och produktivt samarbete under våren!

Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2020-07-23