Förskolan

I förskolans läroplan står det att: "Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande. Hur förskolan organiserar utbildningen, hur barnen blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på barnen bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska därför organisera utbildningen så att barnen möta, leker och lär tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma möjligheter och på lika villkor, oberoende av könstillhörighet".

Förskolorna i Askersunds kommun arbetar normkritiskt och har ett gemensamt mål som innefattar att ett genus- och normkritiskt perspektiv ska genomsyra verksamheterna.

Askersunds kommun har uppmärksammats för sitt jämställdhetsarbete och kommunens genuspedagoger har berättat om förskolornas arbete på Länsstyrelsens konferens Jämställdhet i förskolan.

Under "Länkar" finner du intressant material och rapporter som kan inspirera dig i ditt jämställdhetsarbete

Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2020-07-23