Grundskolan

I läroplanen för grundskolan, Lgr 11, står det att: "Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans, samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina intressen, med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet.".

Jämställdhetsarbetet ska ske medvetet

Askersunds kommuns skolor arbetar aktivt med ett jämställdhetsperspektiv. Ett sätt att göra detta är att analysera könsuppdelad statistik för måluppfyllelse, trygghet och trivsel. Alla kommunens resultat och statistik ska könsuppdelas.

Under "Länkar" finner du intressant material och rapporter som kan inspirera dig i ditt jämställdhetsarbete.

Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2020-07-23