Klagomål på vår verksamhet

Det finns mycket att vinna för alla inblandade om klagomål riktas direkt till verksamheterna eller huvudmannen för förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola, stället för Skolinspektionen. En väl fungerande klagomålshantering ger huvudmannen möjlighet att uppmärksamma och åtgärda brister på lokal nivå så tidigt som möjligt. 

For information in English, look under "Dokument".

Klagomålshanteringen är viktig för kvalitén

Klagomålshanteringen kan ge viktig information till huvudmannens och verksamheternas kvalitetsarbete, vilket kan bidra till högre kvalitet i verksamheterna för alla barn och elever. Om klagomålen inte når huvudmannen utan istället går direkt till Skolinspektionen kan dessutom det enskilda ärendet ta längre tid att hantera, speciellt då Skolinspektionen ofta skickar utredningar tillbaka till huvudmannen då denne inte har fått information om klagomålet och möjlighet att åtgärda potentiella brister.

Klagomål på vår verksamhet

Har du klagomål på förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan eller grundsärskolan? Om du anser att vår verksamhet inte lever upp till lagkrav eller uppvisar brister, eller om du eller ditt barn är missnöjda med omsorgen eller utbildningen, kan du kontakta oss. Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra verksamheter.

Har du klagomål på något i förskolan, fritidshemmet, skolan eller grundsärskolan bör du i första hand vända dig till personalen. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare. Tycker du att ditt klagomål kvarstår kan du därefter vända dig direkt till rektor.

Prata med rektor om ditt problem eller missnöje. Vid eventuella brister behöver rektor få möjlighet att åtgärda bristerna och återkomma till dig. Om du trots detta anser att bristerna kvarstår kan du kontakta huvudmannen, som är barn- och utbildningsnämnden och som representeras av barn- och utbildningsförvaltningen.

Efter samtal med personal på förskolan eller skolan eller efter kontakt med rektor, och ditt klagomål kvarstår, kan du vända dig direkt till huvudmannen som representeras av barn- och utbildningsförvaltningen. Du kan lämna ditt klagomål via post, e-mail eller telefon så kommer handläggare från förvaltningen att återkoppla till dig. Viktigt att komma ihåg är att inkomna ärenden alltid registreras och diarieförs. Detta betyder att klagomålet blir en offentlig handling som kan begäras ut. Ärendet kommer självfallet att sekretessprövas. Du kan anonymt leverera ditt klagomål men detta innebär att du inte kan få någon återkoppling gällande ditt ärende.

Vi kommer att kontakta dig och bekräfta att ditt klagomål har inkommit till huvudmannen samt ge dig information om vilket diarienummer ditt ärende fått. Du kommer att kontaktas skriftligt via post eller mail. Ditt ärende kommer sedan att utredas och avslutas inom en månad (vid lov och semestrar är handläggningstiden längre). Handläggare kan komma att kontakta dig under utredningens gång beroende på ärendets natur. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar skickat hem till dig. Om du valt att vara anonym kan ingen återkoppling ske.

Du kan kontakta handläggare på barn- och utbildningsförvaltningen på följande vis:

Telefon: 072-202 85 07

E-post: fredrik.johansen@askersund.se

Post: Barn- och utbildningsförvaltningen

Stöökagatan 8, 696 82 Askersund

Om du inte är nöjd med hur huvudmannen har hanterat ditt ärende och du anser att det kvarstår brister och förskolans eller skolan inte följer regleringen för hur förskolan och skolan ska bedriva sina verksamheter kan du kontakta Skolinspektionen. Anmälan kan göras digitalt via Skolinspektionens hemsida på skolinspektionen.se.


Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2021-03-09