Byggrätter på Gustavslund

Illustration av bostadsområdet med de två byggrätterna för flerfamiljshus inringade med rött.

Inbjudan att lämna intresseanmälan

Askersunds kommun har under våren 2024 släppt de 25 villatomter som finns i Gustavslund i stadens norra del och vill nu erbjuda intresserade företag möjlighet att lämna intresseanmälan för de två byggrätter för flerfamiljshus som finns i området.

Intresseanmälan ska vara kommunen tillhanda som e-post eller brev senast 2024-09-30 och innehålla uppgifter som beskrivs nedan. Märk anmälan med "Byggrätt Gustavslund". Adressuppgifter syns under "Kontakt" nedan.

Grundläggande innehåll i intresseanmälan, oavsett byggrätt

De företag som är intresserade av att göra intresseanmälan presenterar sitt tänkta projekt utifrån:

  • Hur man avser att uppfylla kommunens krav och önskemål på utformning utöver gällande detaljplan, som finns under "Bilagor" nedan.
  • Hur man avser att uppfylla kommunens önskemål om vilken huvudmålgrupp bostäderna ska vara lämpade för.
  • Skisser och eventuella andra exempel som visar vilken typ av byggnad man siktar på att uppföra.
  • En presentation av företaget, eventuella betydande samarbetspartners samt kunskapsmässig och ekonomisk kapacitet att genomföra ett projekt i den aktuella skalan.
  • En övergripande beskrivning av projektets tidplan och tankar kring marknadsföring.

En separat intresseanmälan ska göras för varje byggrätt, även om företaget är intresserade av båda. Intresseanmälan får inte ha som villkor att företaget får tilldelning på båda byggrätterna. Kommunen väljer själv om två olika eller samma företag får tilldelningarna.

Specifika kriterier för byggrätt nr 26

Arkitektur

Byggnadernas arkitektur ska visa hänsyn till områdets landsbygdsnära läge och får gärna hämta inspiration i skriften ”Bygga i Sydnärke, lokal byggtradition, idéer och inspiration”, se "Bilagor" nedan. Vi ser gärna uppbrutna fasader med en småskalig känsla. Genuina material och hantverkstradition framhävs med fördel. Vi vill se omsorg om detaljer som leder tankarna från storskalig massproduktion.

Vi önskar också en beskrivning av hur tomten utformas för att fungera i sitt sammanhang med närliggande grönytor och villor.

Utformning

Vi önskar en redovisning av bostädernas storlek och antal rum. Gällande regler för energieffektivitet, tillgänglighet och liknande ska följas.

Hållbarhet

I linje med kommunens program för ekologisk hållbarhet, se "Bilagor" nedan, vill vi att byggnationen sker med klimatsmarta lösningar, som användning av trä och andra naturmaterial.

Vi önskar en redovisning av hur de boendes behov av laddning av elcykel och elbil tillgodoses.

Huvudmålgrupp

Vi eftersträvar en ökning av andelen invånare i arbetsför ålder, varför bostäderna ska vara möjliga att bo i för barnfamiljer. Dock är givetvis vem som helst välkommen att flytta in. Vi vill att planerad upplåtelseform anges, men har inget önskemål om någon särskild sådan.

Specifika kriterier för byggrätt nr 27

Arkitektur

Vi vill ställa höga krav på bostadshusets och komplementbyggnadernas arkitektur för att göra fastigheten till en tydlig mittpunkt och ett välkänt landmärke i området. Vi ser gärna en byggnad med klassiska drag där genuina material och hantverkstradition framhävs, samtidigt som moderna krav på funktionalitet och tillvaratagande av tomtens potential för utsikt tillgodoses. Vi vill se omsorg om detaljer som leder bort tankarna från storskalig massproduktion.

Vi önskar också att ni beskriver hur tomten utformas för att fungera i sitt sammanhang med närliggande grönytor och villor.

Utformning

Vi önskar en redovisning av bostädernas storlek och antal rum. Gällande regler för energieffektivitet, tillgänglighet och liknande ska följas.

Hållbarhet

I linje med kommunens program för ekologisk hållbarhet, se "Bilagor" nedan, vill vi att byggnationen sker med klimatsmarta lösningar, som användning av trä och andra naturmaterial.

Vi önskar en redovisning av hur de boendes behov av laddning av elcykel och elbil tillgodoses.

Huvudmålgrupp

Vi eftersträvar en ökning av andelen invånare i arbetsför ålder, varför bostäderna ska vara möjliga att bo i för barnfamiljer. Dock är givetvis vem som helst välkommen att flytta in. Vi vill att ni anger planerad upplåtelseform men har inget önskemål om någon särskild sådan.

Priser

Pris för byggrätt 26 är 3 950 tkr

Pris för byggrätt 27 är 3 650 tkr.

Urvalsprocess

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fattat beslut om ovanstående kriterier/krav inför utvärdering av intresseanmälningar för respektive byggrätt.

De inkomna intresseanmälningarna utvärderas. De som på bäst sätt uppfyller kraven går vidare till presentation och ytterligare utvärdering. Efter urval presenteras de aktuella förslagen för kommunstyrelsens arbetsutskott som gör det slutliga urvalet och fattar det formella beslutet om vilken aktör som utses, per byggrätt.

Förstudie, reservation och försäljning

Efter urval tecknas avtal om förstudie, reservation och försäljning utifrån kommunens gällande regler i ”Riktlinjer för markanvisningar, försäljning av småhustomter och verksamhetsmark samt för exploateringsavtal”, se nedan under "Bilagor"

Tidplan

Vi vill ha er intresseanmälan senast måndag den 30 september. Efter detta sker utvärdering av intresseanmälningarna och presentationer av förslagen planeras beslut om tilldelning att fattas på kommunstyrelsens arbetsutskott måndag den 18 november.

Kontakt

Henrik Olofsson
Utvecklingschef

E-post: henrik.olofsson@askersund.se

Telefon: 0583-810 20

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8, Askersund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?