Vatten och avlopp

Två händer som det rinner vatten ur ner till en sjö

Vatten är världens viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Vi behöver vatten varje dag – friskt, rent vatten.

För att tillgodose vattenbehoven och värna om människors hälsa och miljö har Askersunds kommuns VA-avdelning ansvaret för att leverera vatten varje dag, 24 timmar om dygnet – året runt. Vi tar hand om och renar avloppsvatten på ett effektivt och bra sätt för miljön.

VA-verksamheten inom Tekniska förvaltningen ansvarar och sköter drift och underhåll av vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer och huvudledningar i ledningsnäten för vatten, spillvatten och dagvatten som tillhör den allmänna VA-anläggningen i Askersunds kommun.

Vatten - en förutsättning

Visste du att endast tre procent av allt vatten på jorden är sötvatten, varav två tredjedelar är bundet till snö och is? Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt organiskt liv. I Sverige är det en självklarhet att vi har tillräckligt med dricksvatten och att vattnet är av bra kvalitet. Globalt sett är däremot denna resurs synnerligen begränsad.

I Sverige är vi bortskämda med vatten. Men om vi vill bibehålla vår goda kvalitet till nästkommande generationer måste vi arbeta aktivt med att skydda vårt vatten mot föroreningar. Det är både billigare och enklare att förhindra att föroreningar hamnar i vattnet än att i efterhand ta bort föroreningen. Faktum är att det finns vissa föroreningar som det överhuvudtaget inte går att ta bort med dagens teknik.

Askersunds kommuns VA-avdelning har uppdrag att leverera ett gott och hälsosamt dricksvatten samt ta hand om och rena avloppsvatten på ett effektivt och miljöriktigt sätt. Det är ni abonnenter som är våra kunder. Det är viktigt för oss att vi har ert förtroende.

Låt oss tillsammans arbeta för att vårt fantastiska dricksvatten förblir av samma goda kvalitet till kommande generationer.

I fakta om vårt vatten i Askersunds kommun kan du läsa mer om våra vattenverk, provtagningar samt få information om vatnets hårdhet i den ort du bor. Se längst ner på sidan under relaterade länkar.

Vatten är en förutsättning för liv. Vi består själva till största delen av vatten och vi behöver vatten varje dag – friskt, rent vatten.

Ungefär hälften av det vatten vi konsumerar kommer från vår egen kran, resten köper vi som juice, läsk, mjölk och fil, öl och andra drickfärdiga produkter. Allt vi äter innehåller vatten och när vi lagar mat tillsätter vi ännu mer, både hemma i köket och i livsmedelsfabriken.

Hur mycket vatten vi dricker varierar. Vuxna får det mesta av sitt dricksvatten i form av kaffe, te och måltidsdrycker, medan det är välling som gäller för de yngsta. I synnerhet för barnen är det viktigt att vattnet är bra.

Om vattnet ser konstigt ut eller luktar illa, ska man inte använda det, utan genast ringa till kommunen. Om du har egen brunn kan du få råd hos Samhällsbyggnad Sydnärke, miljöavdelningen.

Vattnet på jorden tar aldrig slut. Det är en förnybar naturresurs som rör sig i ett kretslopp, och det är fråga om stora vattenmängder. Varje dag faller 1 150 kubikkilometer nederbörd på jordytan och lika mycket avdunstar.

Av vattnet som hamnar på land sugs det mesta upp av marken. Växtligheten förbrukar nästan allt nederbördsvatten under den varma årstiden och lämnar tillbaka det till atmosfären genom avdunstning. Under vinterhalvåret söker sig vattnet nedåt och förenas med grundvattnet, som fyller markens porer och sprickor.

Vattnet i våra sjöar och vattendrag bildas till större delen av utläckande grundvatten. Hur länge grundvattnet stannar i marken varierar. Det finns vatten som bara är någon dag gammalt när det pumpas upp eller rinner fram i en källa, och det finns vatten som blir kvar under jord i många år.

Från de fria vattenytorna avdunstar vattnet och bildar moln som ger nederbörd, och på så sätt sluts kretsloppet.

Ibland gör vattnet avvikelser från sin naturliga väg. Det är när människan griper in. Vi anlägger vattentäkter och leder in vattnet i våra hus och industrier eller använder det till exempel för bevattning. Förr eller senare lämnar vi tillbaka det till naturen i mer eller mindre gott skick.

I kommunalt vatten finns ingen risk för höga radonhalter. Kommunen ansvarar för att vattnet är bra. Uppgifter om radon i dricksvattnet har oroat många. Det beror mycket på att radon varken syns, luktar eller smakar. Radon finns naturligt i vissa bergarter och frigörs när vattnet sipprar igenom dem. Av de cirka 200 000 egna brunnar som finns i landet antas 10–15 procent ha högre värden än 500 becquerel per liter och 10 000 brunnar högre än 1 000 becquerel per liter. De områden i Sverige som har berggrund av granit med hög uranhalt har mest problem med radon i vattnet.

Risken med radon i vattnet är främst att radongasen frigörs när man använder vattnet, till exempel när man duschar. Senare tids studier visar att riskerna via vattnet är mindre än man tidigare ansett. Dock har det visat sig att rökare, eller den som nyligen slutat röka, löper cirka 25 gånger större risk att drabbas av lungcancer på grund av radonexponering än ickerökare.

Eftersom radonet lagras i kroppen får man bedöma hälsorisken i ett tidsperspektiv. Vatten med hög radonhalt, vid till exempel sommarstugan, behöver inte ha någon avgörande betydelse, om man slår ut den totala kontakttiden över ett år. Vatten kan användas även om det innehåller höga halter av radon. Det vanligaste sättet att ta bort radon är att ”lufta” vattnet med radonavskiljare.

Bara genom att analysera vattnet får man reda på om det innehåller för mycket radon. Kontakta Samhällsbyggnad Sydnärke, Miljöavdelningen för att få råd och anvisningar. Kommunalt dricksvatten innehåller inte radon.

Det är länge sedan vattnet leddes i urhuggna sten- och träledningar. Dessa uråldriga material ersattes av gjutjärn, som sedan kompletterats med rör av stål, cement och olika plaster.

Vattnets kvalitet beror till viss del på vattenledningarna och vilket skick de befinner sig i. Fler faktorer spelar också in. Ledningarna måste till exempel vara riktigt dimensionerade för det antal konsumenter nätet ska försörja. Är ledningarna för stora, blir vattenomsättningen ojämn och kvaliteten sämre. Det kan ställa till problem till exempel i områden med många sommarstugor. 

I ledningsnätet bygger man också in vattenreservoarer, exempelvis vattentorn/högreservoarer. Förutom att fungera som vattenmagasin, är de till för att hålla ett jämnt tryck i ledningarna.

Om hösten börjar grundvattenmagasinen i marken att fyllas på genom höstregnen. Så länge det inte är minusgrader fortsätter vatten att sippra ner. Vintertid sker det nästan ingen påfyllning alls i mellersta och norra Sverige, men desto mer kommer vid snösmältningen.
Sommaren är den årstid då vi tär på vattenförråden, och har det då varit klent med höstregn och kanske även en mild vinter utan snö, står vi där med grundvattenbrist innan sommarsäsongen ens har börjat. Vid en sådan situation kan grunda brunnar sina eller man kan få in sämre vatten i sin brunn. I områden nära kusten eller på öar kan brunnsvattnet bli salt. Om man inte kan eller vill förbättra brunnen eller anlägga en ny, är det enda man kan göra att dra ner på förbrukningen och hoppas att det blir en regnig höst. I många kommuner utfärdas bevattningsförbud sommartid för att grundvattnet ska räcka till.

Kontakt

Tekniska förvaltningen

E-post: tekniska.forvaltningen­@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Tekniska förvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Fredbergavägen 3

Hjälpte informationen på den här sidan dig?