Torghandel

Torghandel

Torghandel är trevligt och uppskattat inslag i Askersunds stadsbild. Vi vill skapa en varierad och flexibel torghandel med småskaliga och genuina inslag. Det är även viktigt för oss att främja torgets funktion som parkering för kunder för såväl torghandel som butiker. För att den ska fungera på bästa sätt finns det regler för när, var och hur torghandel får bedrivas.

Torghandel får ske på den södra parkeringsraden på Askersunds torg, närmast Sundsbrogatan. Detta
regelverk gäller dessa torghandelsplatser. Askersunds kommun anvisar torghandelsplats och tar om öjligt hänsyn till handlarens önskemål om placering. Vid tillfällig torghandel på annan plats i staden eller på torget under icke ordinarie torghandelsdagar tillämpas Tekniska förvaltningens regelverk för markupplåtelser.

Här nedan hittar du samlad information om våra regler för torghandel.

Bokning av säsongsplatser för perioden april till september öppnar 1 mars och stänger 1 augusti. Bokning av säsongsplats för perioden oktober-mars öppnar 1 september och stänger 1 februari.

Torghandel får bedrivas följande tider:

  • Tisdag 08.00-18.00
  • Fredag 08.00-18.00
  • Lördag samt dag före helgdag 08.00-14.00

Undantagna dagar: 30 april, skärtorsdag, dagen före midsommarafton, helgdagar samt tisdagar
innan Askersunds vår- och höstmarknad som arrangeras sista onsdagen i april och augusti.
Torgdagar som infaller helgdagar utgår alltså helt.

Torghandelsplatsen får disponeras en timme innan öppning och en timme efter stängning för upp- och ihopplockning av utrustning, varor och skräp. Handlaren skall städa torghandelsplatsen efter sig och ta med sig sitt skräp. Inga föremål får lämnas kvar över natten på torgplatsen. Om skräp lämnas kvar så att kommunen måste städa debiteras handlaren hela kostnaden för detta, dock minst 500 kronor.

Torghandelsplatser på torget finns i två bredder: 3,0 meter och 6,0 meter. Markeringar finns i marken för platsernas storlek. Ett torghandelsstånd får aldrig vara bredare än 6 meter. När flera handlare delar ett torghandelsstånd skall en vara ansvarig för bokning och betalning av platsen enligt denna taxa samt för att medföljande företags kontaktuppfiter finns med på skylt i torghandelsståndet. Verksamheterna i två grannstånd får ej flyta ihop, det skall finnas ett tydligt uppehåll till nästa.

Torghandlare skall ha en tydlig skylt anslagen i försäljningsståndet, där företagsnamn, adress och
organisationsnummer för företaget framgår. Om detta ej uppfylls kommer Askersunds kommuns utsedda kontrollant att tillverka en tillfällig skylt med företagsuppgifter från bokningen och debitera 100 kronor exklusive moms per tillfälle. Om sådan skylt ej anslås avvisas handlaren från platsen den aktuella dagen utan återbetalning av avgift. Missköts detta återkommande av företag med säsongsplats utfärdas två
varningar och därefter avbokas säsongsplats utan återbetalning av avgift.

Sprängdeg, skjutvapen, pyrotekniska varor och uppenbart olagliga varor får inte säljas på torghandelsplatserna. Ej heller varor som väcker grov anstöt hos allmänheten. Vid försäljning av livsmedel gäller aktuella regelverk som tillhandahålls av Sydnärkes samhällsbyggnadsförvaltning.

Fordon som används som försäljningsstånd skall stå helt inom den bokade torghandelsplatsen. Fordon som inte ryms inom torghandelsplatsen och inte används som försäljningsstånd skall parkeras på annan
plats än torget. Detta då torgets parkeringsplatser är viktiga för allmänhetens handel i staden.
Om dessa parkeringsregler inte följs kan handlaren avvisas från platsen. De torghandelsplatser som inte är i anspråkstagna för torghandel klockan 10.00 får användas som parkering för allmänheten enligt de regler som gäller på torget under återstående del av den aktuella dagen.

Askersunds kommun har tillsynsansvaret av torghandeln. Om inte reglerna för torghandel följs har kontrollant från Askersunds kommun rätt att avvisa handlaren från platsen utan återbetalning av
avgift. Kontrollant för Askersunds kommun noterar även utfärdade varningar.

Om torghandlare ej följer regler eller ej står inom tilldelad plats kan handlaren avvisas från platsen den aktuella dagen utan återbetalning av avgift. Sker detta vid upprepade tillfällen avbokas efter två varningar aktuell säsongsplats utan återbetalning av erlagd avgift.

Kontakt

Sofia Fredriksson
Näringslivs- och kommunikationschef

E-post: sofia.fredriksson@askersund.se

Telefon: 0583-810 30

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Claudia Lewandowski
Besöksnäringsutvecklare

E-post: claudia.lewandowski@askersund.se

Telefon: 0583-810 91

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?