Snöröjning och sandning

Lastmaskin lastar snö i en traktorkärra

Avdelningen för gata/park ansvarar för snöröjningen och sköter denna tillsammans med entreprenörer för att skapa god framkomlighet.

Vid röjning prioriteras gång- och cykelvägarna och genomfartsgatorna. Gatorna inom bostadsområden röjs sist. Sandning påbörjas normalt efter avslutad snöröjning. I övrigt är sandningen behovsanpassad.

Kommunens ansvar

Snöröjning utförs på gatumark när snödjupet överstiger 5 centimeter. På gång- och cykelvägar sker snöröjning vid snödjup som överstiger 3 centimeter. Under pågående snöfall utförs snöröjning endast om snödjupet överstiger 20 centimeter, normalt påbörjas inte snöröjning förrän efter att snöfallet upphört. Prioriterade ytor är gång- och cykelvägar samt parkeringsytor. Halkbekämpning följer samma ordning som vid snöfall, viss prioritering kan ske vid korsningar och backar vid behov.

Fastighetsägarens ansvar

Varje fastighetsägare med tomt utefter trottoar ansvarar för att hålla denna trottoaren ren från snö samt att vid behov halkbekämpa den utefter den egna fastigheten. Detta enligt beslut av kommunfullmäktige §91, 1995-12-18. Trottoarer får inte användas som upplag när man exempelvis röjer snö framför port eller garageinfart. Det är inte heller tillåtet att lägga ut snö från den egna tomten på gatumark.

Fastighetsägaren har också ansvar för att ta bort istappar och snö som riskerar att falla ner på gående. Trottoaren ska i dessa fall spärras av. Avspärrningen ska kompletteras med en skylt ”Risk för takras”. Avspärrningen accepteras som en tillfällig lösning vid överhängande fara av rasrisk. Snö och is ska tas bort utan dröjsmål. Skyltar och avspärrningsmateriel bör finnas förberedda för att snabbt kunna sättas ut vid risk för takras.

Siktskymmande växtlighet

Då snön börjar falla är det ofta så att häckarna samlar så mycket snö att det blir lika dålig eller ännu sämre sikt än på sommaren. Sikttriangeln skall vara 10 meter åt vardera hållet i korsning och växtligheten får vara max 80 centimeter hög hög.

När det gäller träd ska det vara 4,6 meter fri höjd upp till den understa grenen för de grenar som hänger ut över vägen. Tänk också på att det uppstår snölaster på grenarna. Över gångbana skall det vara 2,5 meter fri höjd. Klipp också bort kvistar från buskar/häckar som hänger ut i väg eller trottoar.

Viktigt att komma ihåg

Snöröjning och halkbekämpning kan inte ske överallt samtidigt utan samtliga trafikanters framfart måste ske med eget omdöme. Tänk också gärna på att ha skor som är bra för vinterförhållanden så kanske halkolycka kan undvikas. Vändplaner får inte användas som parkering eller upplag av material. Det gör vinterväghållningen mycket svårare, dessutom är det stor risk att man då blir bötfälld.

Behövs tillfälligt tillstånd för exempelvis byggmaterial skall markupplåtelse begäras hos Tekniska förvaltningen. Vid parkering på parkeringsytor underlättas snöröjningen när fordonsägare parkerar så nära andra fordon som möjligt. Utspridda fordon är svåra att kryssa mellan och risken för skador är större. Dessutom går snöröjningen betydligt snabbare om fordonen är samlade.

Felanmälan

Hjälp oss genom att felanmäla om du upptäcker fel och brister.

Kontorstid måndag till fredag på telefonnummer 0583-810 00

Efter kontorstid, på helger och vid akuta fel (fara för liv) görs anmälan på telefonnummer 0583-102 22

Via e-post: tekniska.forvaltningen@askersund.se

Felanmälan kan även göras via kommunens e-tjänst nedan.

Kontakt

Tekniska förvaltningen

E-post: tekniska.forvaltningen@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Tekniska förvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Fredbergavägen 3

Hjälpte informationen på den här sidan dig?