Snöröjning och sandning

Snöröjning

Tekniska avdelningen Gata ansvarar för snöröjningen och sköter denna tillsammans med entreprenörer för att skapa god framkomlighet.

Vid röjning prioriteras gång- och cykelvägarna och genomfartsgatorna. Gatorna inom bostadsområden röjs sist. Sandning påbörjas normalt efter avslutad snöröjning. I övrigt är sandningen behovsanpassad.

Kommunens ansvar

Snöröjning utföres på gatumark när snödjupet överstiger 5 cm. På gång- och cykelvägar sker snöröjning vid snödjup överstigande 3 cm. Under pågående snöfall utföres snöröjning endast om snödjupet överstiger 20 cm, normalt påbörjas inte snöröjning förrän efter att snöfallet upphört. Prioriterade ytor är gång- och cykelvägar samt parkeringsytor. Halkbekämpning följer samma ordning som vid snöfall, viss prioritering kan ske vid korsningar och backar vid behov.

Fastighetsägarens ansvar

Det åligger varje fastighetsägare med tomt utefter trottoar att hålla denna ren från snö samt att vid behov halkbekämpa densamma utefter den egna fastigheten, enligt beslut av kommunfullmäktige §91, 1995-12-18. Trottoarer får inte användas som upplag när man exempelvis röjer snö framför port eller garageinfart. Det är inte heller tillåtet att lägga ut snö från den egna tomten på gatumark.

Fastighetsägaren har också ansvar för att ta bort istappar och snö som riskerar att falla ned på gående. Trottoaren ska i dessa fall spärras av. Avspärrningen ska kompletteras med en skylt ”Risk för takras”. Avspärrningen accepteras som en tillfällig lösning vid överhängande fara av rasrisk. Snö och is ska tas bort utan dröjsmål. Skyltar och avspärrningsmateriel bör finnas förberedda för att snabbt kunna sättas ut vid risk för takras.

Viktigt att komma ihåg

Snöröjning och halkbekämpning kan inte ske överallt samtidigt utan samtliga trafikanters framfart måste ske med eget omdöme. Tänk också gärna på att ha skor som är bra för vinterförhållanden så kanske halkolycka kan undvikas. Vändplaner får inte användas som parkering eller upplag av material då det gör vinterväghållningen mycket svårare, dessutom är det stor risk att man då blir bötfälld. Behövs tillfälligt tillstånd för ex byggmaterial skall markupplåtelse begäras hos tekniska förvaltningen. Vid parkering på parkeringsytor underlättas snöröjningen när fordonsägare parkerar så nära andra fordon som möjligt. Utspridda fordon är svåra att kryssa mellan och risken för skador är större. Dessutom går snöröjningen betydligt snabbare om fordonen är samlade.

Siktskymmande växtlighet

Då snön börjar falla är det ofta så att häckarna samlar så mycket snö att det blir lika dålig eller ännu sämre sikt än på sommaren. Sikttriangeln skall vara 10 meter åt vardera hållet i korsning och däri max 80 cm hög växtlighet. Den som har träd bör efter att ha läst detta gå ut och titta om det råder 4,6 meter fri höjd upp till den understa grenen för de grenar som hänger ut över vägen. Tänk också då på att det uppstår snölaster på grenarna. Över gångbana skall det vara 2,5 meter fri höjd. Klipp också bort kvistar från buskar/häckar som hänger ut i väg eller trottoar för att slippa nya påpekanden eller förelägganden.

Sidansvarig: Britt Lindblom |

Uppdaterad: 2021-09-06