Svartbygge

Bok med Sveriges rikes lag

Bygga utan lov eller dispens

Ett svartbygge kallas också för olovligt byggande och handlar om att bygga eller anlägga något som enligt plan- och bygglagen är bygglovs- eller anmälningspliktigt. Det kan även gälla lov- och anmälningsfria byggnader och anläggningar inom strandskyddat område där man inte har dispens från strandskyddet. Det är den som vill bygga något som har ansvaret att ta reda på vad som gäller på den aktuella platsen.

Du får inte börja bygga något som kräver bygglov eller anmälan innan du fått ett startbesked och inom strandskyddat område måste du ansöka om strandskyddsdispens om strandskyddet inte är upphävt.

Byggsanktionsavgift

Om du gör en lov- eller anmälningspliktig åtgärd som räknas som olovlig måste du betala en byggsanktionsavgift. Du måste betala avgiften även om du inte visste att det du gjorde var fel. Det räknas som olovligt byggande om du inte fått startbesked innan du genomför en åtgärd som kräver:

  • bygglov
  • marklov
  • rivningslov
  • anmälan om en åtgärd som inte är bygglovspliktig, till exempel attefallshus.

Tänk på att du inte får börja bygga även om du har fått ett bygglov, marklov eller rivningslov beviljat. Du måste alltid ha ett startbesked innan du får börja bygga. Även om du beviljas lov eller startbesked i efterhand måste byggsanktionsavgiften tas ut. För att undvika byggsanktionsavgift måste du göra en rättelse av det som är olovligt (exempelvis riva) innan miljö- och byggnämnden tar upp ärendet om det olovliga på ett nämndsammanträde.

Åtalsanmälan inom strandskyddat område

När kommunen får vetskap om att något byggts inom strandskyddat område utan dispens måste alltid en åtalsanmälan göras till åklagarmyndigheten. Det räknas även som olovligt byggande om du bygger eller anlägger något som inte kräver lov eller anmälan inom strandskyddat område utan att du fått dispens från strandskyddet.

Ansöka om lov eller dispens i efterhand

Du kan ansöka om lov eller göra en anmälan i efterhand om det är sannolikt att det kommer att beviljas. Det prövas då på samma sätt som om du hade ansökt innan du påbörjade bygget. Du måste betala byggsanktionsavgift även om du får lov och startbesked i efterhand, om du inte har gjort en rättelse av det olovliga innan miljö- och byggnämnden tagit upp ärendet om det olovliga på ett nämndsammanträde.

Du kan också ansöka om dispens från strandskyddet i efterhand om det är sannolikt att dispens kan ges.

Du kan behöva riva det du byggt

Om du inte kan beviljas lov eller strandskyddsdispens i efterhand kan du behöva riva eller på annat sätt återställa det du byggt eller anlagt. Kommunen beslutar då om ett så kallat rättelseföreläggande.

Om rättelseföreläggandet inte följs kan kommunen utfärda ett vite (ett slags böter) tills det olovliga rättats till. Kommunen kan också ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten, som då rättar till det olovliga på fastighetsägarens bekostnad.

Anmäla svartbygge

Om du ser något som du tror är ett olovligt byggande kan du kan göra en anmälan till Samhällsbyggnad Sydnärke. Det kan göras skriftligt eller muntligt. Det är viktigt att det i din anmälan tydligt framkommer vad anmälan gäller och vilken fastighet och/eller byggnad det gäller. En karta med fastighet/byggnad markerad underlättar alltid. Bifoga gärna foton om det är möjligt.

Du kan anmäla anonymt om du vill. Tänk då på att inte ange ditt namn eller andra kontaktuppgifter som gör att vi kan bekräfta din identitet. Om du gör det så blir anmälan inte anonym även om du skriver att du vill vara det.

En anmälan skickas till Samhällsbyggnad Sydnärke.

Kontakt

Samhällsbyggnad Sydnärke
Administrationen

E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?