Namnsätta gator och vägar

Skylt på en stolpe med blå himmel och moln bakom

Vägnamn

Om exempelvis räddningstjänst och ambulans snabbt ska hitta fram till rätt bostad är det nödvändigt att de har en korrekt och unik belägenhetsadress. Detta gäller både enfamiljs- och flerfamiljshus. Även verksamheter behöver en adress. Genom att koppla adressen till byggnaden blir den sökbar med GPS och på internet. Kopplingen görs i Lantmäteriets adressregister.

Vägföreningar kan hjälpa till

Vägföreningar kan lämna in namnförslag. Om namnen är unika i kommunen så kan dessa fastställas och registreras in för att bli tillgängliga i alla register.

När det saknas vägförening

Även boende efter väg som saknar vägförening är välkomna med namnförslag. Gör då gärna en gemensam ansökan för alla boende efter den nya vägen. Vägar med mindre än 8 -10 fastigheter adresseras oftast utifrån den större vägen den utgår ifrån.

Att tänka på vid förslag till nya vägnamn

 • Försök att hitta namn med lokal, historisk, kulturell eller geologisk anknytning.
 • Namn efter levande personer får inte användas.
 • Undvik kategorinamn som till exempel Skogsvägen, Ängsvägen, Strandvägen eller namn på trädslag.
 • Adresser kan bestå av antingen ett vägnamn eller ett områdesnamn.

Samhällsbyggnad Sydnärke Arbetar främst med att ta fram förslag på gatu-, torg- och bronamn i tätorterna i Askersunds, Laxå och Lekebergs kommuner men hjälper också till med vägnamn i övriga delar av kommunerna. Förvaltningen kontrollerar de namnförslag som inkommer så att de följer Lagen om god ortnamn- och ortnamnssed (se länk längst ner på sidan) och att namnen är unika i kommunen och lämnar sedan över förslagen till kommunstyrelsen för beslut om fastställande.

Detta händer när adresserna är fastställda

 • Adresserna registreras i Lantmäteriets adressregister.
 • Samhällsbyggnad Sydnärke skickar ut ett besked om fastställd adress till taxerade och lagfarna ägare. Bor annan/andra personer än lagfaren ägare på fastigheten måste dessa underrättas om den nya adressen genom fastighetsägarens försorg.
 • Lokala skattemyndigheten/folkbokföringen och övriga myndigheter blir underrättade om adressändringen. Processen brukar ta en till två veckor.
 • Du måste själv underrätta privatpersoner, föreningar eller företag som inte uppdaterar sina adressuppgifter från folkbokföringen.
 • Fastighetsägaren märker upp sin postlåda med den nya adressen.
 • Berörd väghållare och respektive fastighetsägare ansvarar för skyltning av vägnamn och husnummer. Husnummer ska vara väl synliga från vägen.

 1. Det är viktigt att Samhällsbyggnad Sydnärke kopplas in så fort som möjligt, till exempel vid projektering av nya områden. Ofta förekommer det att provisoriska namn börjar användas redan i projekterings och planeringsskedet och blir så inarbetade att det blir svårt att ändra och anpassa dem till kommunens vedertagna namnsättningsrutin.
 2. Kommunen bör vara observant på risken att med exempelvis ett gatunamn eller annat ortnamn gynna affärs- eller andra intressen.
 3. Ta om möjligt till vara de gamla namn som redan finns inom ett område som ska exploateras. Det finns ofta möjlighet att bygga upp en namngrupp kring ett eller flera av de kända gamla namnen. Ortnamnens betydelse som bärare av ett historiskt kulturarv får inte åsidosättas.
 4. Kollisionsnamn och förväxlingsnamn inom kommunen eller närliggande platser i övrigt ska undvikas med tanke på förväxlingsrisken vid exempelvis utryckningar av ambulans, brandkår och polis. Exempel: Näsuddsvägen och Nötuddsvägen.
 5. Vid användning av kategorinamn bör man välja en namngrupp med tillräckligt många lättbegripliga, lättstavade och ej allt för långa namn. Det bör även finnas plats för utökning av antalet namn vid eventuell utbyggnad eller ändring av området i framtiden.
 6. Memorialnamn. Det finns en oskriven regel att man aldrig ska använda levande personers namn. Personen i fråga bör dessutom ha en viss anknytning till gatan eller området ifråga. Personnamn som kategorinamn är däremot mycket vanligt inom exempelvis ett område där man använder kategorin "kända författare" eller dylikt.
 7. Likartade namn på olika sorters objekt kan ge oavsiktliga och oönskade associationer och bör undvikas, speciellt om de inte är lokaliserade i direkt anslutning till varandra.
 8. Ändring av namn på gator kan bli nödvändigt att göra vid exempelvis planändringar eller förväxlingsrisk, men bör om möjligt undvikas. Det medför ofta kostnader och besvär med adresser för boende och andra.
 9. Ortnamnen och gatunamnen ska vara funktionella, lokaliserade samt lätta att uppfatta, lätta att uttala och lätta att skriva. Vid användning av personnamn, yrkesnamn, vänortsnamn eller andra utländska ortnamn är det speciellt viktigt att tänka på detta. Dessutom får namnen inte vara löjliga eller frånstötande.

Skyltning av vägnamn

När beslutet om vägnamnet är meddelat bör en skylt med vägnamnet sättas upp. Vägföreningar, samfällighetsföreningar och privatpersoner får bekosta skyltningen själva. Längs ner på sidan finns en länk till mer information om hur en korrekt namnskylt ska se ut.

Adressområden, områdesnamn och kvartersnamn

Ett område som har specifika adresser som exempelvis Storgatan, Askersundsvägen och Sundsbrogatan. Kvartersnamn finns framförallt inom centralorten i Askersunds kommun. Områdesnamn finns i exempelvis Saltängen, Närlunda och Lundby i Askersunds tätort.

Kontakt

Stefan Bejfalk
GIS-ingenjör

E-post: stefan.bejfalk@askersund.se

Telefon: 0583-810 89

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?