Mätningstekniska uppdrag

Man med hjälm som tittar på ett mätinstrument

Utstakning

Det är viktigt att byggnader, tillbyggnader eller andra anläggningar uppförs på rätt plats, det vill säga exakt på den plats som bygglovet eller startbeskedet anger. Om placeringen eller höjdläget blir fel kan det leda till stora kostnader för att rätta till felet. Därför anger plan- och bygglagen, PBL, att utstakning ska ske om det behövs.

I bygglovsbeslutet och vid det tekniska samrådet informeras om utstakning och/eller lägeskontroll krävs. Inom tätorter krävs normalt alltid utstakning. Utstakning utförs normalt i två moment: grovutstakning och finutstakning. Ibland är det tillräckligt med ett av momenten. Det bedöms i bygglovet.

Grovutstakning

Grovutstakning innebär att den tänkta byggnadens hörn markeras med hjälp av stakkäppar. Grovutstakning syftar till att säkerställa att eventuell schaktning eller sprängning för byggnadens grund sker på rätt ställe. Det underlättar även uppsättningen av profiler som krävs för finutstakningen.
Grovutstakning görs oftast innan sprängning, schaktning eller fyllning sker.

Finutstakning

Finutstakning innebär att den tänkta byggnadens hörn och fasadlinjer markeras på profiler. Sedan kan tråd spännas mellan de nedslagna spikarna i profilerna. En finutstakning är betydligt mer noggrann än en grovutstakning. Profilerna skall vara uppsatta innan finutstakningen kan ske.

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning har placerats på rätt ställe. Kontrollen visar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

Lägeskontroll brukar göras när formen till grunden är färdig men innan gjutning av plattan påbörjas. Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjligheter att rätta till eventuella fel.

Kontakt

Samhällsbyggnad Sydnärke
Administrationen

E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?