Miljöpolicy Askersunds kommun

bild på pojke som gungar

 Askersunds kommun ska vara en attraktiv kommun att verka, vara och bo i. Därför arbetar vi tillsammans med kommunens invånare och företag för en hållbar utveckling.

Askersunds kommuns mest betydande miljöaspekter är i fallande ordning matkonsumtion, tjänsteresor, transporter, uppvärmning och avfall.

Tillsammans ska vi bedriva ett miljöarbete som präglas av ständiga förbättringar där miljölagstiftningen verksamheten berörs av utgör en lägsta nivå.

Vi ska sträva mot ständiga förbättringar och förebyggande av förorening genom att:

* minska livsmedelssvinn och öka andelen vegetabilier i verksamheternas servering

* uppmuntra till alternativa färdsätt och öka användningen av förnyelsebara bränslen i tjänsteresorna

* samordna varutransporter och ställa tydliga miljökrav vid upphandlingar

* använda förnyelsebar energi och energieffektivisera fastigheterna

* förebygga uppkomst av avfall och agera utifrån ett kretsloppsperspektiv

* använda miljövänliga material och metoder vid byggnationer

Miljöpolicyn är antagen av Kommunstyrelsen 2017-11-14.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-06-14