Diarium, arkiv och sekretess

Mängder av bruna arkivmappar på hyllor med en gul pärm i mitten.

Genom arkiven värnas rätten till demokratisk insyn och enskildas rättsäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid och vårt förflutna. En kommunal myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och inkomna handlingar enligt 2 kapitlet 9 § i tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering.

I kommunarkivet finns handlingar bevarade från 1897 och framåt. Undantag finns då Sveriges andra flickskola invigdes år 1813 och handlingar från den enskilda skolan finns bevarat i Askersunds kommunarkiv. Handlingar från Magistrat- och Rådhusrätten finns bevarat i landsarkivet i Uppsala.

Arkivlagen

Arkivverksamheten grundar sig på arkivlagen vilken i sin tur bygger på bland annat tryckfrihetsförordningen. Enligt arkivlagen utgör arkiven vårt gemensamma kulturarv. De ska hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipning och förvaltningen samt forskningens behov.

För att hålla ordning på allmänna handlingar som kommunen hanterar så registreras dessa i ett datasystem och förs samman till ärenden i kommunens diarium. Varje myndighet inom kommunen har ett eget diarium.

Kontakt

Administrativa kontoret

E-post: kommun@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Administrativa kontoret
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Sydnärkes arkivenhet

E-post: arkiv@lekeberg.se

Telefon: 0585-489 70

Besöksadress kommunarkivet:
Stöökagatan 8, Askersund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?