Dataskyddsförordningen (GDPR)

Händer på en person som skriver på ett tangentbord på en bärbar dator.

Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning i kraft, vilken gäller i hela EU och förkortas GDPR, efter det engelskspråkiga namnet på förordningen General Data Protection Regulation. Dataskyddsförordningen reglerar hur personuppgifter får behandlas av myndigheter, företag och organisationer. Här följer ett antal frågor och svar om vad lagen innebär, både i stort och för dig som kommuninvånare.

All information som kan kopplas samman med fysiskt levande personer och som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera personen. Det kan vara ett namn, ett foto, mailadress, bankuppgifter, medicinsk information eller en IP-adress.

Med "behandla" menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter. När personuppgifter samlas in och behandlas måste den person som registreras bli informerad om detta. Dessutom måste det finnas möjlighet för den som registreras att ta del av de uppgifter som registrerats om honom eller henne. Man har även rätt att begära rättelse om något skulle blivit fel eller att få sina uppgifter raderade.

När du kontaktar Askersunds kommun kan dina personuppgifter komma att registreras. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna behandla ditt ärende. Det kan gälla en ansökan om bygglov, barnomsorgsplats eller föreningsbidrag, biljettköp eller att du ställer en fråga som du vill få svar på.

Askersunds kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sin skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter.

Askersunds kommun hanterar bara personuppgifter om det finns en laglig grund för det. Detta kan vara fallet om behandlingen är nödvändig för att kommunen ska fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning men också då behandlingen är nödvändig för fullgörande av en rättslig förpliktelse eller då någon form av avtal finns med kommunen. Det finns också situationer då behandlingen grundar sig på ett samtycke från dig som registrerad.

Dataskyddsförordningen ställer även krav på att all personuppgiftsbehandling ska följa ett antal principer. Dessa principer är:

  • Laglighet, korrekthet och öppenhet
  • Ändamålsbegränsning
  • Uppgiftsminimering
  • Korrekthet
  • Lagringsminimering
  • Integritet och konfidentialitet

Askersunds kommun omfattas av offentlighetsprincipen vilket innebär att e-post och brev som kommer in till kommunen blir allmänna handlingar som kan begäras ut. En sekretessprövning görs däremot alltid enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagslagen (2009:400).

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga ansvarar för att all behandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen och annan relevant lagstiftning.

Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad ett flertal rättigheter, däribland en rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas och under vissa förutsättningar och med vissa undantag rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade eller begränsade.

En registrerad har rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas om denne i ett registerutdrag. En begäran om registerutdrag görs genom att du lämnar in en skriftlig begäran till kommunen. Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan).

Varje personuppgiftsansvarig nämnd har utsett ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudets uppgifter är bland annat att kontrollera att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt hos den personuppgiftsansvarige. Dataskyddsombudet är den som registrerade kan vända sig till vid frågor som rör hanteringen av personuppgifter.

Om du anser att kommunen behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen kan du lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakt

Ken Siewers
Kommunjurist

E-post: ken.siewers@askersund.se

Telefon: 0583-810 11

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?