Väderkvarnsbacken

Väderkvarnsbacken i Askersund med blommande äng i förgrunden.

Väderkvarnsbacken är ett av de två kommunala naturreservaten i Askersund (det andra är Stadsparken). Reservatet är en del av rullstensåsen Askersundsåsen och höjer sig i söder hela 35 meter över omgivande mark. Materialet i åsen består främst av skiffer och kalksten, vilket gör jordmånen näringsrik. Detta har gjort att åsen kunnat odlas upp över krönet.

Det speciella sten- och grusmaterialet i åsen har gjort den ointressant för industrier inom grus. Därför är Väderkvarnsbacken nästan opåverkad av täkter. Istället växer en näringskrävande lundartad lövskog på åsens östsluttningar och längs Kraftkärrsbäckens lummig ravin. En del av ravinen är utpekad som en nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Nyckelbiotoper är skogsområden med höga naturrvärden.

Historiska kartor och terrasseringar i marken visar att hela åsen någon gång varit uppodlad utom den östra branta sluttningen. Denna har snarare använts som slåttermark.

Området har stor betydelse som strövområde nära stadsbebyggelsen, detta trots att riksväg 50 delvis skurit av den naturliga förbindelsen mellan bebyggelsen och friluftsområdet. Tanken med reservatsbildningen var att öka områdets betydelse som strövområde. Du når lättast reservatet från Lustenrust. I Väderkvarnsbacken finns flera eldstäder där du kan grilla korv eller ta en fikapaus. På vintern är backen perfekt för pulkaåkning! Prova gärna också den nyanlagda discgolfbanan.

Bäckdråget i östra delen av reservatet hyser en lövskogsdominerad artrik fauna och flora. Här finns rödlistade arter som ask och skogsalm och ovanliga arter som blåsippa, kärrbräsma, scharlakansvårskål, sprinkorn, strutbräken och svart trolldruva.

De öppna gräsmarkerna har en mer vanlig flora och fauna men det finns äldre fynd i området av rödlistade arter som gullklöver och kantsmalbi och finare ängsväxter som bockrot och kattfot.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • medföra ej kopplad hund,
  • göra upp eld annat än på anvisad plats,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • framföra motordrivet fordon.

Hitta till Väderkvarnsbacken

Från Askersunds centrum

Med bil: Kör ut mot rondellen vid riksväg 50, sväng höger första avfarten (norrut) mot Örebro. Kör rakt 1,2 km. Sväng vänster mot Vretstorp och Snavlunda. Fortsätt rakt 400 m på väg 517. Kör av till höger och parkera vid stor grusplan intill talldungen. Informationstavla finns på platsen.

Med cykel/till fots: Via Storgatan, Floragatan och Gårdsjögatan till cykelväg och tunnel under riksväg 50 till Lustenrust. Därifrån västerut på cykelväg till reservatet.

Fakta Väderkvarnsbackens naturreservat

Kommun: Askersund

Bildat år: 2005

Areal: 11,75 hektar

Markägare, reservatsbildare och förvaltare: Askersunds kommun

Naturtyper: Åkermark 4,2 hektar, skog och träd 3,2 hektar, igenväxningsmark 2,9 hektar, äng och betesmark 1,4 hektar.

Kontakt

Tekniska förvaltningen

E-post: tekniska.forvaltningen­@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Tekniska förvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Fredbergavägen 3

Hjälpte informationen på den här sidan dig?