Nationella minoriteter

Karta över Sverige med grannländer.

Den svenska minoritetslagstiftningen syftar till att skydda de nationella minoriteterna, stödja och skydda deras språk och kultur samt stärka minoriteternas möjlighet till inflytande. Gemensamt för grupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid, utgör grupper med en uttalad samhörighet, har en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet samt har en vilja att behålla sin identitet.

Sveriges internationella förpliktelser innebär att vissa minoritetsrättigheter ska förverkligas i hela landet. Alla fem nationella minoriteter omfattas av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

De nationella minoritetsspråken, som är en del av det svenska kulturarvet, ska kunna bevaras och utvecklas som levande språk.

Minoriteter och minoritetsspråk

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är:

  • Judar
  • Romer
  • Samer
  • Sverigefinnar
  • Tornedalingar

De historiska minoritetsspråken är:

  • Jiddisch
  • Romani chib
  • Samiska
  • Finska
  • Meänkieli

Grundskydd för minoriteter

Det så kallade grundskyddet innebär att myndigheter ska informera de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om deras rättigheter när det behövs och att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främje de nationella minoritetsspråken. Det ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.

Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska färmjas särskilt. Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. De ska också, så långt det är möjligt, samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.

Minoritetsarbetet i Askersunds kommun

Askersunds kommun har beslutat om riktningen och satt mål för kommunens arbete med nationella minoriteter. Målen avspeglar rådande lagstiftning. Syftet med dessa mål och riktlinjer är att informera om dessa medborgares rättigheter och att uppmärksamma ämnet för vidare utveckling. Riktlinjerna ska bidra till att Askersunds kommun arbetar aktivt med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter utifrån gällande lagstiftning.

Kontakt

Administrativa kontoret

E-post: kommun@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Administrativa kontoret
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?