Officiell anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde, om justerade protokoll samt annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

För beslut som kan öveklagas genom laglighetsprövning gäller att det ska göras till förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från den dag då protokollet anslås. Mer information om hur du överklagar finns om du klickar på "Information om hur du överklagar", under rubriken "Länkar". Under rubriken "Länkar" finns även länkar till anslagstavlor för de kommunalförbund och gemensamma nämnder där Askersunds kommun ingår.

Anslag:

 • 2020-04-09

  Justerat protokoll för kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-07


  Sammanträde för kommunstyrelsen har ägt rum den 2020-04-07. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-04-07 till och med 2020-05-04.Protokoll kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-07öppnas i nytt fönster
 • 2020-04-08

  Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens sammanträde 2020-04-02


  Sammanträde för kultur- och tekniknämnden har ägt rum den 2020-04-02. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-04-08 till och med 2020-04-30.Protokoll
 • 2020-04-01

  Justerat protokoll för kommunfullmäktiges sammanträde 2020-03-30


  Sammanträde för kommunfullmäktige har ägt rum den 2020-03-30. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-04-01 till och med 2020-04-23.Protokoll kommunfullmäktiges sammanträde 2020-03-30öppnas i nytt fönster
 • 2020-04-01

  Justerat protokoll för Socialnämndens arbetsutskott 2020-03-31


  Sammanträde för Socialnämndens arbetsutskott har ägt rum den 2020-03-31. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-04-01 till och med 2020-04-23.
 • 2020-03-31

  Justerat protokoll för Sydnärkes överförmyndarnämnds sammanträde 2020-03-25


  Sammanträde för Sydnärkes överförmyndarnämnd har ägt rum den 2020-03-25. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-03-30 till och med 2020-04-20.
 • 2020-03-31

  Justerat protokoll för Sydnärkes byggnämnds sammanträde 2020-03-26


  Sammanträde för Sydnärkes byggnämnd har ägt rum den 2020-03-26. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-03-31 till och med 2020-04-22.
 • 2020-03-31

  Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-03-19


  Sammanträde för kultur- och tekniknämndens arbetsutskott har ägt rum den 2020-03-19. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-03-31 till och med 2020-04-22.
 • 2020-03-30

  Justerat protokoll för Sydnärkes miljönämnds sammanträde 2020-03-30


  Sammanträde för Sydnärkes miljönämnd har ägt rum den 2020-03-30. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-03-30 till och med 2020-04-20.
 • 2020-03-30

  Justerat protokoll för Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-03-25


  Sammanträde för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har ägt rum den 2020-03-25. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-03-30 till och med 2020-04-21.
 • 2020-03-27

  Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens kultur- och fritidsutskotts sammanträde 2020-03-19


  Sammanträde för kultur- och tekniknämndens kultur- och fritidsutskott har ägt rum den 2020-03-19. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-03-27 till och med 2020-04-18.

Kungörelser/underrättelser

 • Granskning av detaljplan för fastighet Åsbro 1:17 (Åsbro strand)


  Efter beslut i kommunstyrelsen (2011-08-22 § 130) fick Sydnärkes byggförvaltning uppdraget genomföra detaljplaneläggning av del av fastighet Åsbro 1:17. Förslaget till detaljplan har skickats för kännedom till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning samt till kommunala instanser, myndigheter och övrigt berörda.Planförslaget har varit föremål för samråd två gånger, under februari 2013 samt under februari 2019. Mellan de två samrådstillfällena inväntade man den kommunala översiktsplanen, LIS-plan och beslut om sträckning gällande dubbelspår förbi Åsbro. Syftete med detaljplanen är att möjliggöra ett strandnära och hållbart bostadsområde vid sjön Tisaren i direkt anslutning till Åsbro centrum. Planen överensstämmer med såväl den kommunala översiktsplanen och planen för LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge).Planförslaget och dess tillhörande handlingar finns att tillgå i sin helhet på:
  www.sydnarkebygg.se
  Om du vill få fysiska handlingar skickade till dig, hör av dig till Sydnärkes byggförvaltning:
  namndsydnarkebygg@sydnarkebygg.se
  tel. nr. 0583-810 00
  Granskningstiden pågår 26 mars 2020 - 17 april 2020. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast 17 april. Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du representerar. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Uteblivet svar under granskningstiden tolkas som att inga synpunkter finns.Synpunkter framförs skriftligt till:
  Postadress
  Askersunds kommun
  Kommunstyrelsen
  696 82 Askersund
  E-post
  kommunstyrelsen@askersund.se
  Eventuella frågor ställs till:
  Fanny Germer
  Planarkitekt
  0583-820 47
  fanny.germer@sydnarkebygg.se

 • Granskning av detaljplan för fastighet Närlunda 1:1 m.fl. (Närlundaskolan)


  Efter beslut i kommunstyrelsen 2019-04-23 (19KS69) fick Sydnärkes byggförvaltning uppdraget att ta fram en ny detaljplan för området runt Närlundaskolan/Närlundahallen och utöka byggrätten för att möjliggöra en ombyggnation av Närlundaskolan. Bifogat förslag till detaljplan är nu föremål för granskning. Förslaget till detaljplan har skickats för kännedom till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning samt till kommunala instanser, myndigheter och övrigt berörda.Planområdet omfattar hela Närlundaskolan samt natur och parkområdet kring skolan. Området består idag av Närlundaskolan men är i behov av utveckling. Aktuella planförslaget medger en utökad byggrätt och är därför föremål för granskning. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen.Planförslaget och dess tillhörande handlingar finns att tillgå i sin helhet på:
  Sjöängsskolan
  Sydnärkes byggförvaltnings kontor
  www.sydnarkebygg.se
  Om du vill få fysiska handlingar skickade till dig, hör av dig till Sydnärkes byggförvaltning:
  namndsydnarkebygg@sydnarkebygg.se
  tel. nr. 0583-810 00
  Granskningstiden pågår 25 mars 2020 - 17 april 2020. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast 17 april. Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du representerar. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Uteblivet svar under granskningstiden tolkas som att inga synpunkter finns.Synpunkter framförs skriftligt till:
  Postadress
  Askersunds kommun
  Kommunstyrelsen
  696 82 Askersund
  E-post
  kommunstyrelsen@askersund.se
  Eventuella frågor ställs till:
  Patrik Igelström
  Planarkitekt
  0583-820 52
  patrik.igelstrom@sydnarkebygg.se

 • Lagakraftbevis för detaljplan för fastighet Åsbro 1:357 m.fl. (Åsbro industri)


  Kommunfullmäktige i Askersunds kommun antog 2020-02-24 ( §15) detaljplan för fastighet Åsbro 1:357 m.fl. (Åsbro industri). Detaljplanen för fastighet Åsbro 1:357 m.fl. (Åsbro industri) har efter överklagandetidens utgång inte överklagats. Länsstyrelsen har även beslutat att prövning inte skall ske i fråga om kommunfullmäktiges beslut enligt bestämmelserna i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900). Detaljplan för fastighet Åsbro 1:357 m.fl. (Åsbro industri) har därmed vunnit laga kraft 2020-03-20.För ytterligare upplysningar kan du vända dig till Sydnärkes byggförvaltning, tel. nr. 0583-810 00.
 • Lagakraftbevis för detaljplan för fastighet Närlunda 1:4 (Norra kyrkogården)


  Kommunfullmäktige i Askersunds kommun antog 2020-02-24 ( §16) detaljplan för fastighet Närlunda 1:4 (Norra kyrkogården). Detaljplanen för fastighet Närlunda 1:4 (Norra kyrkogården) har efter överklagandetidens utgång inte överklagats. Länsstyrelsen har även beslutat att prövning inte skall ske i fråga om kommunfullmäktiges beslut enligt bestämmelserna i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900). Detaljplan för fastighet Närlunda 1:4 (Norra kyrkogården) har därmed vunnit laga kraft 2020-03-20.För ytterligare upplysningar kan du vända dig till Sydnärkes byggförvaltning, tel. nr. 0583-810 00.

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2020-04-09