Officiell anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde, om justerade protokoll samt annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

För beslut som kan öveklagas genom laglighetsprövning gäller att det ska göras till förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från den dag då protokollet anslås. Mer information om hur du överklagar finns om du klickar på "Information om hur du överklagar", under rubriken "Länkar". Under rubriken "Länkar" finns även länkar till anslagstavlor för de kommunalförbund och gemensamma nämnder där Askersunds kommun ingår.

Anslag:


 • Justerat protokoll för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-12-01


  Sammanträde för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har ägt rum den 2021-12-01. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-12-02 till och med 2021-12-24.

 • Justerat protokoll för kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-29


  Sammanträde för kommunfullmäktige har ägt rum den 2021-11-29. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-11-30 till och med 2021-12-22.Protokoll kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-29 Öppnas i nytt fönster.

 • Justerat protokoll för socialsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-11-30


  Sammanträde för socialnämndens arbetsutskott har ägt rum den 2021-11-30. Beslut fattat vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-11-30 till och med 2021-12-22.

 • Justerat protokoll för barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-11-24


  Sammanträde för barn- och utbildningsnämnden har ägt rum den 2021-11-24. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-11-30 till och med 2021-12-22.Protokoll Öppnas i nytt fönster.

 • Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens kultur- och fritidsutskotts sammanträde 2021-11-25


  Sammanträde för kultur- och tekniknämndens kultur- och fritidsutskott har ägt rum den 2021-11-25. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-11-30 till och med 2021-12-22.

 • Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-11-25


  Sammanträde för kultur- och tekniknämndens arbetsutskott har ägt rum den 2021-11-25. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-11-30 till och med 2021-12-22.

 • Justerat protokoll för socialnämndens sammanträde 2021-11-23


  Sammanträde för socialnämnden har ägt rum den 2021-11-23. Beslut fattat vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-11-26 till och med 2021-12-20.Protokoll Öppnas i nytt fönster.

 • Justerat protokoll för Sydnärkes byggnämnds sammanträde 2021-11-18


  Sammanträde för Sydnärkes byggnämnd har ägt rum den 2021-11-18. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-11-23 till och med 2021-12-15.

 • Justerat protokoll för Sydnärkes byggnämnds sammanträde 2021-11-18, § 149


  Sammanträde för Sydnärkes byggnämnd har ägt rum den 2021-11-18. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-11-19 till och med 2021-12-11.

 • Justerat protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-11-15


  Sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott har ägt rum den 2021-11-15. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-11-17 till och med 2021-12-09.

Kungörelser/underrättelser

 • Meddelande om antagande av detaljplan för fastighet Harge 16:8 (Bastedalen)


  Kommunfullmäktige i Askersunds kommun antog 2021-11-29 (§ 122) Detaljplan för fastighet Harge 16:8 (Bastedalen) Askersunds kommun, Örebro län. Justering av protokoll med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens anslagstavla 2021-11-30.
  När en detaljplan har antagits kan beslutet överklagas av sakägare. Sakägare är den som före utgången av granskningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.Överklagar gör du genom en skrivelse ställd till mark- och miljödomstolen.Skrivelsen ska lämnas/skickas till kommunen som prövar om överklagandet kommit in i rätt tid och som därefter skickar skrivelsen och handlingarna i ärendet till mark- och miljödomstolen.Tala om vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange planens rubrik och/eller beslutsparagraf. Tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Skicka även med sådant som du anser har betydelse för ärendet.Kommunen måste ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla, annars kan överklagandet inte tas upp till prövning. Överklagan skall vara inskickad senast 2021-12-21. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer.Observera att skrivelsen ska lämnas/skickas till:
  Kommunstyrelsen
  Askersunds kommun
  696 82 Askersund
  För ytterligare upplysningar kan du vända dig till Samhällsbyggnad Sydnärke, tel nr 0583-810 00Handlingar finns att tillgå i sin helhet på:
  Samhällsbyggnad Sydnärkes hemsida: www.sydnarkebygg.se

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2021-11-30