Officiell anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde, om justerade protokoll samt annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

För beslut som kan öveklagas genom laglighetsprövning gäller att det ska göras till förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från den dag då protokollet anslås. Mer information om hur du överklagar finns om du klickar på "Information om hur du överklagar", under rubriken "Länkar". Under rubriken "Länkar" finns även länkar till anslagstavlor för de kommunalförbund och gemensamma nämnder där Askersunds kommun ingår.

Anslag:


 • Justerat protokoll för barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-05-18


  Sammanträde för barn- och utbildningsnämnden har ägt rum den 2022-05-18. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2022-05-25 till och med 2022-06-16.Protokoll Öppnas i nytt fönster.

 • Justerat protokoll för socialnämndens sammanträde 2022-05-17


  Sammanträde för socialnämnden har ägt rum den 2022-05-17. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2022-05-20 till och med 2022-06-10.Protokoll Öppnas i nytt fönster.

 • Justerat protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022-05-16


  Sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott har ägt rum den 2022-05-16. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2022-05-18 till och med 2022-06-09.

 • Justerat protokoll för valnämndens sammanträde 2022-05-12


  Sammanträde för valnämnden har ägt rum den 2022-05-12. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2022-05-16 till och med 2022-06-07.

 • Justerat protokoll för Sydnärkes IT-nämnds sammanträde 2022-05-11


  Sammanträde för Sydnärkes IT-nämnd har ägt rum den 2022-05-11. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2022-05-11 till och med 2022-06-02.

 • Justerat protokoll för kommunstyrelsens sammanträde 2022-05-03


  Sammanträde för kommunstyrelsen har ägt rum den 2022-05-03. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2022-05-11 till och med 2022-06-02.Protokoll kommunstyrelsens sammanträde 2022-05-03 Öppnas i nytt fönster.

 • Justerat protokoll för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-05-04


  Sammanträde för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har ägt rum den 2022-05-04. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2022-05-11 till och med 2022-06-02.

 • Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens sammanträde 2022-05-05


  Sammanträde för kultur- och tekniknämnden har ägt rum den 2022-05-05. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2022-05-10 till och med 2022-06-01.Protokoll kultur- och tekniknämndens sammanträde 2022-05-05 Öppnas i nytt fönster.

 • Justerat protokoll för socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-05-03


  Sammanträde för socialnämndens arbetsutskott har ägt rum den 2022-05-03. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2022-05-04 till och med 2022-05-26.

Kungörelser/underrättelser

 • Lagakraftbevis för detaljplan för fastighet Åsbro 1:215 m.fl. (Åsbro skola)


  Kommunfullmäktige i Askersunds kommun antog 2022-04-25 (§71) detaljplan för fastighet Åsbro 1:215 m.fl. Detaljplan för fastighet Åsbro 1:215 m.fl. har efter överklagandetidens utgång inte överklagats. Länsstyrelsen har även beslutat att prövning inte skall ske i fråga om kommunfullmäktiges beslut enligt bestämmelserna i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900). Detaljplan för fastighet Åsbro 1:215 m.fl. har därmed vunnit laga kraft 2022-05-20.Om du lider skada på grund av detaljplanen kan du får ersättning enligt bestämmelserna i 14 kap. plan- och bygglagen. Ersättningsanspråk måste väckas vid mark- och miljödomstolen inom två år (15 kap. 5 § plan- och bygglagen).För ytterligare upplysningar kan du vända dig till Samhällsbyggnad Sydnärke, tel nr. 0583-810 00.

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2022-05-23