Officiell anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde, om justerade protokoll samt annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

För beslut som kan öveklagas genom laglighetsprövning gäller att det ska göras till förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från den dag då protokollet anslås. Mer information om hur du överklagar finns om du klickar på "Information om hur du överklagar", under rubriken "Länkar". Under rubriken "Länkar" finns även länkar till anslagstavlor för de kommunalförbund och gemensamma nämnder där Askersunds kommun ingår.

Anslag:


 • Justerat protokoll för kommunstyrelsens sammanträde 2021-01-12


  Sammanträde för kommunstyrelsen har ägt rum den 2021-01-12. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-01-12 till och med 2021-02-03.

 • Justerat protokoll för Sydnärkes IT-nämnds sammanträde 2020-12-02


  Sammanträde för Sydnärkes IT-nämnd har ägt rum den 2020-12-02. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-12-22 till och med 2021-01-13.

 • Justerat protokoll för taxe- och avgiftsnämndens sammanträde 2020-12-09


  Sammanträde för taxe- och avgiftsnämnden har ägt rum den 2020-12-09. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-12-22 till och med 2021-01-13.

Kungörelser/underrättelser

 • Granskning av detaljplan för fastighet Skolan 2 m.fl. (Gamla Sjöängsskolan)


  Efter beslut i kommunstyrelsen (2014-03-17 AU §60) fick Sydnärkes byggförvaltning uppdraget att se över den framtida användningen av den mark där Sjöängsskolan var belägen. Under 2018 fick Sydnärkes byggförvaltning ett inriktningsbeslut av kommunstyrelsen att möjliggöra för i huvudsak bostäder, men även för centrum, park, parkering, besöksanläggning och skola. Ett förslag till detaljplan är nu föremål för granskning. Granskning syftar till att informera om pågående planarbete samt att ge möjlighet till insyn och påverkan.Planområdet är beläget mitt i centrala Askersund och omfattar gamla Sjöängsskolan och idrottshallen. Syftet med planarbetet är att möjliggöra för flertalet markanvändningar centralt i Askersund i huvudsak bostäder. Detta bedöms överensstämma med Askersunds kommuns översiktsplan.På grund av rådande omständigheter kommer inte handläggare finnas på plats men handlingarna finns fortsatt att se:
  Plats: Sydnärkes byggförvaltning, Sundsbrogatan 22 i Askersund
  Digitalt: www.sydnarkebygg.se
  Om du vill få fysiska handlingar skickade till dig, hör av dig till Sydnärkes byggförvaltning:
  namndsydnarkebygg@sydnarkebygg.se
  tel nr. 0583-810 00
  Granskningstiden pågår 18 december - 29 januari 2021. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 29 januari. Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du representerar. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Utebilvet svar under samrådstiden tolkas som att inga synpunkter finns.Synpunkter framförs skriftligt till:
  Postadress
  Askersunds kommun
  Kommunstyrelsen
  696 82 Askersund
  E-post
  kommunstyrelsen@askersund.se
  Eventuell frågor ställs till:
  Patrik Igelström
  Planarkitekt
  0583-820 52
  patrik.igelstrom@sydnarkebygg.se

 • Granskning av detaljplan för fastighet Harge 16:8 (Bastedalen)


  Efter beslut i kommunstyrelsen (2017-01-10 §11) fick Sydnärkes byggförvaltning uppdraget att upprätta en detaljplan för fastigheten Harge 16:8 för att återupprätta de förslag till bostadstomter som upphävdes av Länsstyrelsen 2006. Förslag till detaljplan är nu föremål för granskning. Detta informationsbrev om detaljplanen har skickats för kännedom till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Detaljplanen har skickats till kommunala instanser, myndigheter och övrigt berörda.Planområdet är beläget i Bastedalen, ca 13 km söder om Askersund. Planens syfte är att möjliggöra för bostäder. Planen syftar även till att säkra allmänhetens tillgång till strandlinjen. Planförslaget överensstämmer med intentioner i översiktsplanen kring bostadsbyggande i kommunen och specifikt för landsbygden. Detaljplanen har efter tidigare genomförd granskning ändrats vilket medför att en andra granskning genomförs för att ge möjlighet till påverkan.På grund av rådande omständigheter kommer inte handläggare finnas på plats men handlingarna finns fortsatt att se:
  Plats: Sydnärkes byggförvaltning, Sundsbrogatan 22 i Askersund
  Digitalt: www.sydnarkebygg.se
  Om du vill få fysiska handlingar skickade till dig, hör av dig till Sydnärkes byggförvaltning:
  namndsydnarkebygg@sydnarkebygg.se
  tel nr. 0583-810 00
  Granskningstiden pågår 18 december - 19 januari 2021. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 19 januari 2021. Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du representerar. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Utebilvet svar under samrådstiden tolkas som att inga synpunkter finns.Synpunkter framförs skriftligt till:
  Postadress
  Askersunds kommun
  Kommunstyrelsen
  696 82 Askersund
  E-post
  kommunstyrelsen@askersund.se
  Eventuell frågor ställs till:
  Fanny Germer
  Planarkitekt
  0583-820 47
  fanny.germer@sydnarkebygg.se

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2021-01-12