Officiell anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde, om justerade protokoll samt annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

För beslut som kan öveklagas genom laglighetsprövning gäller att det ska göras till förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från den dag då protokollet anslås. Mer information om hur du överklagar finns om du klickar på "Information om hur du överklagar", under rubriken "Länkar". Under rubriken "Länkar" finns även länkar till anslagstavlor för de kommunalförbund och gemensamma nämnder där Askersunds kommun ingår.

Anslag:


 • Justerat protokoll för socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-06-22


  Sammanträde för socialnämndens arbetsutskott har ägt rum den 2021-06-22. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-06-22 till och med 2021-07-14.

 • Justerat protokoll för kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-14


  Sammanträde för kommunfullmäktige har ägt rum den 2021-06-14. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-06-16 till och med 2021-07-08.Protokoll kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-14 Öppnas i nytt fönster.

 • Justerat protokoll för barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-06-09


  Sammanträde för barn- och utbildningsnämnden har ägt rum den 2021-06-09. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-06-16 till och med 2021-07-08.Protokoll Öppnas i nytt fönster.

 • Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens sammanträde 2021-06-10


  Sammanträde för kultur- och tekniknämnden har ägt rum den 2021-06-10. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-06-15 till och med 2021-07-07.Protokoll kultur- och tekniknämndens sammanträde 2021-06-10 Öppnas i nytt fönster.

 • Justerat protokoll för Sydnärkes överförmyndarnämnds sammanträde 2021-06-09


  Sammanträde för Sydnärkes överförmyndarnämnd har ägt rum den 2021-06-09. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-06-09 till och med 2021-06-30.

 • Justerat protokoll för socialnämndens sammanträde 2021-06-08


  Sammanträde för socialnämnden har ägt rum den 2021-06-08. Beslut fattat vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-06-09 till och med 2021-07-01.Protokoll Öppnas i nytt fönster.

 • Justerat protokoll för Sydnärkes byggnämnds sammanträde 2021-06-03


  Sammanträde för Sydnärkes byggnämnd har ägt rum den 2021-06-03. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-06-08 till och med 2020-06-30.

 • Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens kultur- och fritidsutskotts sammanträde 2021-05-27


  Sammanträde för kultur- och tekniknämndens kultur- och fritidsutskott har ägt rum den 2021-05-27. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-06-07 till och med 2021-06-22.

 • Justerat protokoll för kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-01


  Sammanträde för kommunstyrelsen har ägt rum den 2021-06-01. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-06-04 till och med 2021-06-28.Protokoll kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-01 Öppnas i nytt fönster.

 • Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-05-27


  Sammanträde för kultur- och tekniknämndens arbetsutskott har ägt rum den 2021-05-27. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-06-02 till och med 2021-06-24.

Kungörelser/underrättelser

 • Samråd gällande detaljplan för fastighet Knappfabriken 20


  Efter beslut i kommunstyrelsen (2021-01-12 § 6) fick Samhällsbyggnad Sydnärke uppdraget att möjliggöra för flerbostadshus på aktuella fastigheten. Förslag till detaljplan är nu föremål för samråd. Information om förslaget till detaljplan har skickats för kännedom till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Förslag till detaljplan har även skickats till myndigheter och övrigt berörda.Fastigheten är belägen i centrala Askersunds tätort och är idag bebyggt med en samlingslokal för religiösa ändamål. Syftet med planläggningen är att ändra markanvändningen från samlings- och föreningslokaler till bostäder samt att anpassa byggrätten till befintliga byggnader samt kulturmiljön i närområdet. Detaljplanen överensstämmelse med översiktsplanen.Planförslaget och dess tillhörande handlingar finns att tillgå i sin helhet på:
  Samhällsbyggnad Sydnärkes hemsida: www.sydnarkebygg.se
  Om du vill få fysiska handlingar skickade till dig, hör av dig till Samhällsbyggnad Sydnärke:
  namndsydnarkebygg@sydnarkebygg.se
  tel nr. 0583-810 00
  Samrådstiden pågår 7 juni - 28 juni 2021. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 28 juni. Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du representerar. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Utebilvet svar under samrådstiden tolkas som att inga synpunkter finns.Synpunkter framförs skriftligt till:
  Postadress
  Askersunds kommun
  Kommunstyrelsen
  696 82 Askersund
  E-post
  kommunstyrelsen@askersund.se
  Eventuell frågor ställs till:
  Patrik Igelström
  Planarkitekt
  0583-820 52
  patrik.igelstrom@sb.sydnarke.se

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2021-06-16