Officiell anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde, om justerade protokoll samt annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

För beslut som kan öveklagas genom laglighetsprövning gäller att det ska göras till förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från den dag då protokollet anslås. Mer information om hur du överklagar finns om du klickar på "Information om hur du överklagar", under rubriken "Länkar". Under rubriken "Länkar" finns även länkar till anslagstavlor för de kommunalförbund och gemensamma nämnder där Askersunds kommun ingår.

Anslag:

 • 2020-06-24

  Justerat protokoll för Sydnärkes miljönämnds sammanträde 2020-06-23


  Sammanträde för Sydnärkes miljönämnd har ägt rum den 2020-06-23. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-06-23 till och med 2020-07-07.
 • 2020-06-23

  Justerat protokoll barn- och utbildningsnämnden 2020-06-17


  Sammanträde för barn- och utbildningsnämnden har ägt rum den 2020-06-17. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-06-23 till och med 2020-07-15.Protokollöppnas i nytt fönster
 • 2020-06-23

  Justerat protokoll för socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-06-23


  Sammanträde för socialnämndens arbetsutskott har ägt rum den 2020-06-23. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-06-23 till och med 2020-07-15.
 • 2020-06-18

  Justerat protokoll för kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-15


  Sammanträde för kommunfullmäktige har ägt rum den 2020-06-15. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-06-18 till och med 2020-07-10.Protokoll kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-15öppnas i nytt fönster
 • 2020-06-15

  Justerat protokoll kultur- och tekniknämnden 2020-06-11, §§86-92, 94-103


  Sammanträde för kultur- och tekniknämnden har ägt rum den 2020-06-11. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-06-15 till och med 2020-07-07.Protokollöppnas i nytt fönster
 • 2020-06-15

  Justerat protokoll barn- och utbildningsnämnden 2020-06-10


  Sammanträde för barn- och utbildningsnämnden har ägt rum den 2020-06-10. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-06-15 till och med 2020-07-07.Protokollöppnas i nytt fönster
 • 2020-06-12

  Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens sammanträde 2020-06-11, § 93


  Sammanträde för kultur- och tekniknämnden har ägt rum den 2020-06-11, § 93. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-06-12 till och med 2020-07-03.Protokoll
 • 2020-06-11

  Justerat protokoll för Sydnärkes överförmyndarnämnds sammanträde 2020-06-10


  Sammanträde för Sydnärkes överförmyndarnämnd har ägt rum den 2020-06-10. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-06-11 till och med 2020-07-02.
 • 2020-06-11

  Justerat protokoll för socialnämndens sammanträde 2020-06-09


  Sammanträde för socialnämnden har ägt rum den 2020-06-09. Beslut fattat vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-06-11 till och med 2020-07-03.Protokollöppnas i nytt fönster
 • 2020-06-11

  Justerat protokoll barn- och utbildningsnämnden 2020-06-10 § 70


  Sammanträde för barn- och utbildningsnämnden har ägt rum den 2020-06-10. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-06-11 till och med 2020-07-03.Protokollöppnas i nytt fönster

Kungörelser/underrättelser

 • Meddelande om antagande av detaljplan för fastighet Närlunda 1:1 m.fl. (Närlundaskolan)


  Kommunfullmäktige i Askersunds kommun antog 2020-06-15 (§ 101) detaljplan för fastighet Närlunda 1:1 m.fl. (Närlundaskolan) Askersunds kommun, Örebro län. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla 2020-06-18.När en detaljplan har antagits kan beslutet överklagas av sakägare. Sakägare är den som före utgången av granskningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.Överklagar gör du genom en skrivelse ställd till mark- och miljödomstolen.Skrivelsen ska lämnas/skickas till kommunen som prövar om överklagandet kommit in i rätt tid och som därefter skickar skrivelsen och handlingarna i ärendet till mark- och miljödomstolen.Tala om vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange planens rubrik och/eller beslutsparagraf. Tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Skicka även med sådant som du anser har betydelse för ärendet.Kommunen måste ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla, annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer.Observera att skrivelsen ska lämnas/skickas till:
  Kommunstyrelsen
  Askersunds kommun
  696 82 Askersund
  För ytterligare upplysningar kan du vända dig till Sydnärkes byggförvaltning, tel. nr. 0583-810 00.
 • Samråd gällande detaljplan för fastighet Skolan 2 (Gamla Sjöängsskolan)


  Efter beslut i kommunstyrelsen (2014-03-17 AU §60) fick Sydnärkes byggförvaltning uppdraget att se över den framtida användningen av den mark där Sjöängsskolan var belägen. Under 2018 fick Sydnärkes byggförvaltning ett iriktningsbeslut av kommunstyrelsen att möjliggöra för i huvudsak bostäder, men även för centrum, park, parkering, besöksanläggning och skola. Ett förslag till detaljplan är nu föremål för samråd. Samrådet syftar till att informera om pågående planarbete samt att ge möjlighet till insyn och påverkan.Planområdet är beläget mitt i centrala Askersund och omfattar gamla Sjöängsskolan och idrottshallen. Syftet med planarbetet är att möjliggöra för fleratalet markanvändningar centralt i Askersund, i huvudsak bostäder.Planförslaget och dess tillhörande handlingar finns att tillgå i sin helhet på:
  Plats: Sydnärkes byggförvaltnings kontor vid Sundsbrogatan 22 i Askersund och på Askersunds bibliotek.
  Digitalt: www.sydnarkebygg.se
  Om du vill få fysiska handlingar skickade till dig, hör av dig till Sydnärkes byggförvaltning:
  namndsydnarkebygg@sydnarkebygg.se
  tel nr. 0583-810 00
  Samrådstiden pågår 10 juni - 10 juli 2020. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 10 juli. Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du representerar. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Utebilvet svar under samrådstiden tolkas som att inga synpunkter finns.Synpunkter framförs skriftligt till:
  Postadress
  Askersunds kommun
  Kommunstyrelsen
  696 82 Askersund
  E-post
  kommunstyrelsen@askersund.se
  Eventuell frågor ställs till:
  Fanny Germer
  Planarkitekt
  0583-820 47
  fanny.germer@sydnarkebygg.se
  Patrik Igelström
  Planarkitekt
  0583-820 52
  patrik.igelstrom@sydnarkebygg.se

 • Granskning av detaljplan för fastighet Harge 16:8 (Bastedalen)


  Efter beslut i kommunstyrelsen (2017-01-10 §11) fick Sydnärkes byggförvaltning uppdraget att upprätta en detaljplan för fastigheten Harge 16:8 för att återupprätta de förslag till bostadstomter som upphävdes av Länsstyrelsen 2006 Bifogat förslag till detaljplan är nu föremål för granskning. Förslaget till detaljplan har skickats för kännedom till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning samt till kommunala instanser, myndigheter och övrigt berörda.Planområdet är beläget i Bastedalen, ca 13 km söder om Askersund. Planens syfte är att möjliggöra för bostäder. Planen syftar även till att säkra allmänhetens tillgång till strandlinjen. Planförslaget överensstämmer med intentioner i översiktsplanen kring bostadsbyggande i kommunen och specifikt för landsbygden.Planförslaget och dess tillhörande handlingar finns att tillgå i sin helhet på:
  Plats: Sydnärkes byggförvaltning
  www.sydnarkebygg.se
  Om du vill få fysiska handlingar skickade till dig, hör av dig till Sydnärkes byggförvaltning:
  namndsydnarkebygg@sydnarkebygg.se
  tel nr. 0583-810 00
  Granskningstiden pågår 2 juni - 2 juli 2020. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 2 juli. Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du representerar. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Utebilvet svar under samrådstiden tolkas som att inga synpunkter finns.Synpunkter framförs skriftligt till:
  Postadress
  Askersunds kommun
  Kommunstyrelsen
  696 82 Askersund
  E-post
  kommunstyrelsen@askersund.se
  Eventuell frågor ställs till:
  Fanny Germer
  Planarkitekt
  0583-820 47
  fanny.germer@sydnarkebygg.se

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2020-06-24