Officiell anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde, om justerade protokoll samt annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

För beslut som kan öveklagas genom laglighetsprövning gäller att det ska göras till förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från den dag då protokollet anslås. Mer information om hur du överklagar finns om du klickar på "Information om hur du överklagar", under rubriken "Länkar". Under rubriken "Länkar" finns även länkar till anslagstavlor för de kommunalförbund och gemensamma nämnder där Askersunds kommun ingår.

Anslag:


 • Justerat protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-09-20


  Sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott har ägt rum den 2021-09-20. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-09-23 till och med 2021-10-15.

 • Justerat protokoll för socialnämndens sammanträde 2021-09-21


  Sammanträde för socialnämnden har ägt rum den 2021-09-21. Beslut fattat vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-09-23 till och med 2021-10-15.Protokoll Öppnas i nytt fönster.

 • Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-09-16


  Sammanträde för kultur- och tekniknämndens arbetsutskott har ägt rum den 2021-09-16. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-09-22 till och med 2021-10-14.

 • Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens kultur- och fritidsutskotts sammanträde 2021-09-16


  Sammanträde för kultur- och tekniknämndens kultur- och fritidsutskott har ägt rum den 2021-09-16. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-09-21 till och med 2021-10-13.

 • Justerat protokoll för kommunstyrelsens sammanträde 2021-09-07


  Sammanträde för kommunstyrelsen har ägt rum den 2021-09-07. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-09-09 till och med 2021-10-01.Protokoll kommunstyrelsens sammanträde 2021-09-07 Öppnas i nytt fönster.

 • Justerat protokoll för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-09-08


  Sammanträde för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har ägt rum den 2021-08-11. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-09-09 till och med 2021-10-01.

 • Justerat protokoll för socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-09-07


  Sammanträde för socialnämndens arbetsutskott har ägt rum den 2021-09-07. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-09-07 till och med 2021-09-29.

 • Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens sammanträde 2021-08-26


  Sammanträde för kultur- och tekniknämnden har ägt rum den 2021-08-26. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-09-02 till och med 2021-09-24.Protokoll kultur- och tekniknämndens sammanträde 2021-08-26 Öppnas i nytt fönster.

 • Justerat protokoll för barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-08-25


  Sammanträde för barn- och utbildningsnämnden har ägt rum den 2021-08-25. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2021-09-02 till och med 2021-09-24.Protokoll Öppnas i nytt fönster.

Kungörelser/underrättelser

 • Granskning av detaljplan för fastighet Åsbro 1:215 m.fl. (Åsbro skola)


  Efter beslut i kommunstyrelsen (2020-10-19 § 169) fick Samhällsbyggnad Sydnärke uppdraget att arbeta fram en ny detaljplan för Åsbro skola för att skapa förutsättningar för en framtida utveckling av skolområdet. Vidare syftar detaljplanen även till att tre bostadsfastigheter i planområdet norr ska bli planenliga.Förslag till detaljplan är nu föremål för granskning. Information om förslaget till detaljplan har skickats för kännedom till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Förslag till detaljplan har även skickat till myndigheter och övrigt berörda.Planförslaget och dess tillhörande handlingar finns att tillgå i sin helhet på:
  Samhällsbyggnad Sydnärkes hemsida: www.sydnarkebygg.se
  Om du vill få fysiska handlingar skickade till dig, hör av dig till Samhällsbyggnad Sydnärke:
  namndsydnarkebygg@sydnarkebygg.se
  tel nr. 0583-810 00
  Granskningstiden pågår 24 september - 15 oktober 2021. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 15 oktober. Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du representerar. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Utebilvet svar under samrådstiden tolkas som att inga synpunkter finns.Synpunkter framförs skriftligt till:
  Postadress
  Askersunds kommun
  Kommunstyrelsen
  696 82 Askersund
  E-post
  kommunstyrelsen@askersund.se
  Eventuell frågor ställs till:
  Fanny Germer
  Planarkitekt
  0583-820 47
  fanny.germer@sb.sydnarke.se

 • Kommunfullmäktige Askersunds kommun 2021-09-27


  Kommunfullmäktige i Askersunds kommun sammanträder på Sjöängen måndagen den 27 september kl 18.00 för behandling av följande ärenden: * Val av protokolljusterare* Godkännande av dagordning* Information om Nerikes Brandkårs verksamhet* Revisorerna informerar INTERPELLATIONER & FRÅGOR Interpellation gällande aktiviteter på särskilt boende 21KS134Interpellation gällande invandring till kommunen 21KS141BESLUTSÄRENDEN Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022 21KS101Upphävande av delegation av beslutanderätt att utfärda föreskrifter mot att vistas på särskilt angivna platser 21KS55Fusion av Hagabo Fastigheter AB in i Askersunds Industrifastigheter AB 21KS121MOTIONER OCH MEDBORGARFÖRSLAG Motion om öppna vyer mot vattnet 21KS133Motion om överfallslarm till personal 21KS142Motion om krav på utdrag ur belastningsregister för personal inom socialförvaltningen 21KS143Medborgarförslag angående förlängning av gångfartsområdet på Sundsbrogatan 21KS96Medborgarförslag om motorgård 21KS132VALÄRENDEN Entledigande och fyllnadsval avseende uppdrag som ersättare i socialnämnden 21KS33Entledigande och fyllnadsval avseende uppdrag som ersättare i socialnämnden 21KS33Fyllnadsval avseende uppdrag som ersättare i kultur- och tekniknämnden 21KS33STÅENDE ÄRENDEN NämndrapporterMeddelandenCalill Ohlson (M), kommunfullmäktiges ordförande

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2021-09-24