Förskoleklass

barn

Förskoleklass är en egen skolform som har ett stort inslag av skapande arbete och lek. Syftet är att stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda för fortsatt utbildning.

Förskoleklass är obligatorisk för alla barn. Från och med det år ett barn fyller sex år ska hon eller han erbjudas plats i förskoleklass.

Förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande. Den ska också förbereda dem för fortsatt utbildning och främja deras harmoniska utveckling. Lek, skapande och utforskande är viktiga delar i utbildningen.

Verksamheten i förskoleklassen

Förskoleklassen ska förbereda för fortsatt utbildning. Förskoleklassen ska kombinera förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik.

Det är kommunen som ansvarar för verksamheten och att eleverna faktiskt erbjuds sådan verksamhet.

Läroplanen och skollagen i förskoleklassen

Verksamheten i förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan och fritidshemmet. Den första delen - Skolans värdegrund och uppdrag - gäller för förskoleklassen och fritidshemmet. Den andra delen - Övergripande mål och riktlinjer - gäller i delar av förskoleklassen. Skollagen innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleklassen och andra skolformer samt om fritidshemmet och den pedagogiska omsorgen.

Börja förskoleklass

Inför att ditt barn ska börja förskoleklass får du information hem per post om vilken skola ditt barn är placerad på.

Om ni inte önskar ha erbjuden plats behöver ni lämna in en ansökan om skolbyte. Blanketten heter Anmälan om skolgång och finns på kommunens hemsida. Anmälan om skolgång.pdf (askersund.se)

Barn som uppfyller kraven i kommunens skolskjutsregler när det gäller avstånd, trafikförhållande, funktionshinder eller annan omständighet är berättigad till skolskjuts. Om ni väljer annan än anvisad skola behöver ni själva skjutsa ert barn. Information om skolskjuts finns på Askersund kommuns hemsida. Skolskjuts | Askersunds kommun

De barn som är i behov av fritidshemsplats söker plats på den skola där barnet fått sin skolplacering via E-tjänst nedan.

Plats i fritidshem kan du ansöka om med placeringsdatum tidigast 240801.

Om barnet är folkbokfört i området Olshammar, Zinkgruvan eller Snavlunda kan ansökan göras till deras pedagogiska omsorg även om barnet har annan skolplacering. Detta görs via blanketten Ansökan om barnomsorg i fritidshem som också finns på hemsidan. Anmälan om barnomsorg förskola och fritdshem 1.pdf (askersund.se)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?