Skolskjuts

Vit minibuss som kör skolskjuts vid resecentrum med kulturhuset Sjöängen i Askersund i bakgrunden

Barn och elever i förskoleklass, grundskola och särskola som uppfyller kraven i kommunens skolskjutsregler när det gäller avstånd, trafikförhållande, funktionshinder eller annan omständighet är berättigad till skolskjuts.

Avstånd mellan hem och skola som ger rätt till skolskjuts:

 • minst 3 kilometer för elever i förskoleklass och skolår 1-3
 • minst 4 kilometer för elever i skolår 4-5
 • minst 5 kilometer för elever i skolår 6-9

I förskoleklass och årskurs 1-9 sker skolskjuts med buss i linjetrafik eller med speciellt upphandlad skolskjuts. Väljer ni annan skola än den kommunen anvisat måste ni själva lösa transporten. Samma sak gäller om barnet flyttar och byter folkbokföringsadress men vill gå kvar i sin gamla skola.

För elever i grundsärskola gäller inte ovan nämnda avståndsregler.

Du kan även ansöka om skolskjuts via våra blanketter som du hittar längst ner på sidan.

Om väglaget påverkas kraftigt på grund av exempelvis snöfall och plötsliga väderomslag som ger ishalka bör man vara observant på att busstrafik kan ställas in.

Det är trafikbolagen som avgör om det är möjligt att trafikera vägen eller ej, beroende på hur snö- och halkbekämpning har fungerat. Resenärers säkerhet ska alltid prioriteras högst vid bedömningen av detta.

Vuxna och skolelever som nyttjar Region Örebro läns linjetrafik hittar aktuell trafikinformation med eventuellt inställda turer på Länstrafikens hemsida.

Elever som åker skolbuss ska kontaktas av trafikerande entreprenör vid inställda eller ändrade turer. Kontaktuppgifter till skolskjutsentreprenörer för Askersunds kommun finns i informationsrutan längre ner på sidan.

Information om inställda turer går även direkt till elever via respektive skola, så snart informationen är tillgänglig. Beslut om inställda turer kan dock komma nära avgång och trafikläget kan förändras snabbt.

Säkerhet och ansvar

Utgångspunkten i skolans trafikpolicy är att alla barn i Askersunds kommun ska ha en trygg och säker trafikmiljö och att inget barn ska skadas i trafiken.

Ansvaret för barn i trafiken ligger alltid på de vuxna. Det handlar om ett delat ansvar, där huvudansvaret alltid ligger på barnets målsman, men också omfattar kommun, transportföretag, skola och andra som kommer i kontakt med barnet.

 • har alltid huvudansvaret för sitt barn.
 • är ansvarig till och från hållplats (skolskjutsbarn).
 • är ansvarig till och från skolan.

 • är ansvarig när eleven kommer in på skolgården och till skoldagens (fritids) slut.
 • ska utse en trafikansvarig.
 • ska informera läsårsvis om kommunens trafikpolicy till elever, personal och vårdnadshavare.
 • ska se till att personal finns på plats vid av- och påstigningsplatsen.

 • ska hålla sig uppdaterad i trafikfrågor.
 • ska delta i möten/träffar som kommunens ansvarige kallar till.
 • ska svara för att skolans pedagoger får löpande uppdatering i trafikfrågor.
 • ska ansvara för att trafiksäkerhetsaktiviteter genomförs på skolan.

 • ska verka för att skapa en säker trafikmiljö för kommunens skolelever.
 • ska kalla till och genomföra samrådsträff med alla berörda under augusti/september (målsmän till elever som åker skolskjuts, trafikansvariga och entreprenörer).

 • ska ta till sig information från trafikansvariga och föra denna vidare till elever och vårdnadshavare.
 • ska ta till sig och leva upp till intentionerna i trafikpolicyn.
 • ska använda cykelhjälm vid cykelaktivitet i skolans regi.

 • är ansvariga när eleven är i skolbussen.
 • ansvarar för att transportera eleven på ett säkert sätt till och från skolan.
 • ska påminna eleverna om de enligt lagen ska använda bälte.
 • ska ställa upp vid utrymningsövningar på anmodan från skolan.
 • ska delta i gemensamma träffar augusti/september.

Skolskjutsentreprenörer Askersunds kommun

Hällesta Buss AB

Kör samtliga skolbussar till Rönneshytta skola, Åmmebergs skola och
Närlundaskolan, samt viss trafik till Sjöängsskolan.
Kontaktperson: Petter Kans
Telefon: 010-585 25 00
E-post: info@hallestabuss.se

Hallsbergs Buss AB

Kör samtliga skolbussar till Hammars skola, samt viss trafik till Sjöängsskolan.
Kontaktperson: Stig Larsson
Telefon: 070-676 06 41
E-post: hallsbergsbuss@live.se

Buss i Väst (Bivab)

Kör skolbussen till Åsbro skola.
Kontaktperson: Daniel Sjöman
Telefon: 019-24 06 06

Kontakt

Heléne Albrektsson
Trafik- och fastighetshandläggare

E-post: helene.albrektsson@askersund.se

Telefon: 0583-811 51

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8, Askersund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?