Kommunarkiv

Arkiv bevarar vårt gemensamma minne. Genom arkiven värnas rätten till demokratisk insyn och den enskildas rättsäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid och vårt förflutna. En kommunal myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar skall tas om hand för arkivering. 

Handlingar från  Magistrat och rådhusrätten finns bevarat i landsarkivet i Uppsala. I kommunarkivet finns handlingar främst bevarande från 1897 och frammåt. Undantag finns då Sveriges andra flickskola invigdes 1813 och handlingar från den enskilda skolan finns bevarat i Askersunds kommunarkiv.

Handlingar som är högt efterfrågat av allmänheten ur arkiven är protokollsutdrag, bygglovshandlingar och betyg. Begränsningen av att ta del av allmänna handlingar regleras i offentlighet och sekretesslagen. Sekretessprövningar sker vid utlämnade i varje enskilt fall.

Bygglov finns bevarat på mikrofilm och kommunen genomför beställningar för tryck från ett externt företag. Önskas kopior från mikrofilm, ta då kontakt med kommunarkivarien för information om priser och beställning.

Sidansvarig: Stina Moberg |

Uppdaterad: 2021-09-01