Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som fattats av kommunen kan du överklaga. Det finns två olika sätt att överklaga - förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

Förvaltningsbesvär innebär att du överklagar ett beslut som gäller dig personligen. Laglighetsprövning kallas det när vem som helst som bor i kommunen vill överklaga ett kommunalt beslut.

Förvaltningsbesvär

Det är bara den som beslutet angår och som beslutet gått emot som kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär.​

Kommunen är skyldig att underrätta dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga. I underrättelsen ska det framgå hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande.

Du har tre veckor på dig att överklaga och tiden räknas från det datum du fick beslutet.

Om ditt överklagande kommit in i rätt tid och om kommunen inte själv ändrar beslutet på det sätt du begärt, skickas ärendet vidare till den överprövande instansen.

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen.

Har du frågor om hur du överklagar, kontakta kommunens växel för vidare hänvisning.

Laglighetsprövning

Förvaltningsrätten avgör om ett beslut följer lagen. Det kallas laglighetsprövning eller kommunalbesvär. Alla medborgare i Askersunds kommun kan överklaga ett kommunalt beslut till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska göras inom tre veckor från det att beslutet anslagits - det vill säga då ett meddelande om att beslutet tagits publicerats på kommunens officiella anslagstavla, vilken återfinns på kommunens hemsida.

Överklagandet ska vara skriftligt och skickas direkt till förvaltningsrätten i Karlstad, som bara kan avgöra om beslutet ska gälla eller upphävas. Förvaltningsrätten kan upphäva det kommunala beslutet om någon av följande grunder är uppfyllda:

  • Beslutet har inte tillkommit i laga ordning
  • Beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • Det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • Beslutet strider mot lagen eller annan författning.

Reglerna för laglighetsprövning finns i 13 kap kommunallagen.

Har du frågor om hur du överklagar, kontakta kommunens växel för vidare hänvisning.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2017-12-19