Synpunkter och klagomål

Kvinna läser på ett papper.

Om du som elev, eller vårdnadshavare till barn eller elev som går i förskolan, fritidshem, grundskolan eller grundsärskolan i Askersunds kommun anser att verksamheterna inte följer aktuella regler och lagar kan du lämna ett klagomål.

Om klagomålshantering

Huvudmannens ansvar för att hantera klagomål gällande utbildningen regleras i skollagen (4 kap. 7-8§§ skollagen 2010:800). Enligt skollagen ska alla huvudmän ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen, och lämna information om sina rutiner på ett lämpligt sätt. Huvudmannen ska vidare se till att nödvändiga åtgärder vidtas om det genom uppföljning, klagomål eller på annat sätt framkommer att det finns brister i verksamheten.

Syftet med införandet av denna skyldighet var att barn, elever och vårdnadshavare alltför sällan vänder sig till huvudmannen som är ansvarig för att rätta till brister. I huvuddelen av de anmälningar som Skolinspektionen tagit emot har huvudmannen inte fått tillfälle att själv agera på informationen och inspektionens insats blir då i normalfallet att överlämna anmälan till huvudmannen.

Att huvudmannen ofta inte haft kännedom om ärendet beror sannolikt på att barn, elever och vårdnadshavare inte känner till möjligheterna att få frågan utredd av huvudmannen eller hur de ska gå till väga om kontakterna med rektor för förskolan eller skolan inte leder till att en påtalad brist åtgärdas. De vänder sig då direkt till Skolinspektionen utan att först ha kontaktat huvudmannen, vilket lagstiftaren inte anser är ett rimligt hushållande med samhällets resurser.

Ett klagomål bör alltså först anmälas till kommunen för att kommunen ska få en möjlighet att rätta till den eventuella bristen. Om kommunens utredning inte leder till att bristen åtgärdas kan klagomålet anmälas till Skolinspektionen.

Vilka klagomål kan anmälas?

Klagomål bör gälla brister i hur verksamheterna tillhandahåller utbildning i relation till rådande lagar och regler, alltså hur kommunens utbildningsverksamheter följer exempelvis skollagen. Om du anser att verksamheterna brister enligt de lagstadgade krav som finns på verksamheterna kan du lämna ett klagomål.

Hur gör jag?

Fyll i formuläret här nedanför.

 


Vilken verksamhet avser synpunkterna * (obligatorisk)
Vilken verksamhet avser synpunkterna
Vilken ort avser synpunkterna * (obligatorisk)
Vilken ort avser synpunkterna

Har du tagit upp ärendet med ansvarig personal i verksamheten? * (obligatorisk)
Har du tagit upp ärendet med ansvarig personal i verksamheten?


Har du kontaktat rektor så att ärendet kommit till rektors kännedom? * (obligatorisk)
Har du kontaktat rektor så att ärendet kommit till rektors kännedom?
Godkännande av informationsinhämtning * (obligatorisk)
Godkännande av informationsinhämtning

Jag samtycker till att ansvarig handläggare/utredare får ta del av barn- och elevinformation som inhämtas från barnakt/elevakt och barn- och elevhälsan i syfte att utreda det aktuella ärendet.
Godkännande av användning av personuppgifter * (obligatorisk)
Godkännande av användning av personuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?