Översiktsplan och detaljplaner

Flygbild över Askersunds stad med landskyrkan och hamnen i förgrunden. Det är sommar.

Askersund med omnejd kommenteras ofta som en mycket vacker plats. Rutnätsstadens småskaliga, äldre bebyggelse och hamnområdet inspirerar till spontana promenader och hamnområdets försäljningsbodar och scenframträdanden ger ett sjudande folkliv. Det är ingen slump att det är fint. Det är ett resultat av samhällsplanering.

Efter stadsbranden 1776 byggdes staden upp som en rutnätsstad, vars struktur fortfarande präglar miljön. Stadskärnan har blandade funktioner med bostäder, butiker, restauranger och kontor. Vi är måna om vår centrumhandel och fortsätter envist att bejaka stadens karaktär. Samtidigt står kommunen stadig i sin identitet som landsbygdskommun. Vi kommer att fortsätta att planera utifrån att vi har något bra som har ännu mer potential.

Nivåer och roller i planeringen

Översiktsplanen täcker hela kommunens yta och är en överenskommelse mellan kommunen och staten om den övergripande utvecklingen och användningen av kommunens mark- och vattenområden. Översiktsplanen och kommunfullmäktiges budget- och visionsdokument är de stora, övergripande styrdokument som påverkar kommunens utvecklingsinriktning mest.

Detaljplaner är juridiskt bindande och reglerar till exempel hur ett område får bebyggas. Under processen med att ta fram en ny detaljplan finns möjighet att påverka hur den utformas. När detaljplanen har vunnit laga kraft får man, efter att ha fått ett beviljat byggnadslov, bygga det som detaljplanen medger.

Roller

Kommunen upprättar översiktsplan och detaljplaner. Länsstyrelsen deltar i samråd, bevakar riksintressen och tar fram underlag. Boverket vägleder och följer upp planeringen.

Kommunens organisation

Kommunstyrelsen är ansvarig för planeringsfrågorna. Översiktsplanen tas fram av kommunledningsförvaltningens utvecklingsstab.

Detaljplaner upprättas av Samhällsbyggnad Sydnärke, som är en gemensam myndighetsförvaltning för Askersund, Laxå och Lekebergs kommuner.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?