Anslutning till fastighet

Rinnande vattenkran med kraftig stråle.

Anläggningsavgiften är en engångskostnad när du ansluter din fastighet till vatten och avlopp.

För att ansluta till vatten och avlopp betalar du en anläggningsavgift.
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska täcka kostnader för att bygga ut anläggningar som krävs för att förse fastigheter med kommunalt vatten- och avlopp.

Så här går det till

1. Skicka in en ansökningsblankett.
Räkna med att det tar cirka 6 veckor innan du kan få ett svar. Länk till ansökan hittar du längst ner på sidan under relaterade länkar.

2. Om ansökan blivit beviljad skall anläggningsavgiften betalas innan några arbeten kan påbörjas.

3. Arbetet med inkopplingen av ledningarna i förbindelsepunkten skall utföras av kommunens personal.

Anläggningsavgiften är uppdelad i fyra olika avgifter för att kunna anpassas till olika typer av fastigheter som ska bebyggas och anslutas.

Servisavgift

Servisavgiften ska spegla kommunens genomsnittliga kostnad för att ordna en till tre servisledningar där det kostar mer per ledning som ska anläggas.

Förbindelsepunktsavgift

Denna avgift ska fördela kostnader utifrån fastighetens nytta.
Förbindelsepunktsavgiften ska spegla nyttan av att fastigheten får tillgång till kommunalt VA.

Tomtyteavgift

Tomtyteavgiften är en avgift som i första hand ska spegla kostnaden VA-huvudmannen har för att dra ledningar till och förbi fastigheter, kostnader för nya distributionsnät i nya områden. Tomtyteavgiften ger också ett visst mått på fastighetens nytta genom att en stor tomt ger större möjlighet att nyttja ytan för bebyggelse. I ett radhusområde där fastigheterna är små och ligger tätt kommer antalet meter ledning per fastighet vara mindre än i ett område med stora fastigheter. Det är den generella kostnadsskillnaden som ska speglas genom tomtyteavgiften.

Lägenhetsavgift tillika bostadsenhetsavgift

Denna avgift ska med tydlighet spegla nyttan i en fastighet. Antalet lägenhetsavgifter utgör ett direkt mått på hur stor nytta fastigheten har av tillgången till vattentjänster. Ju fler lägenhetsavgifter en fastighet har, desto större nytta har fastigheten av den kommunala VA-anläggningen.
För fastigheter där byggnaderna används för annat än bostäder omvandlas byggnadernas storlek till bostadsenheter där varje påbörjat 150 kvadratmeter bruttoarea räknas som en lägenhet.

Exempel på kostnad för anslutning

Här kan du se exempel på kostnaden för anslutning till ett enbostadshus samt till ett flerbostadshus där alla ändamål (tre servisledningar) är angivna.

Enbostadshus:

Beräkningen följer typhus A, nyanslutning av ett enbostadshus till kommunalt vatten, spillvatten och dagvattenfastighet och gata med en tomtyta på 800 kvadratmeter.

  • Servisledningar till förbindelsepunkter: 56 250 kronor
  • Upprättande av förbindelsepunkter: 50 000 kronor
  • Tomtyteavgift (800 kvadratmeter x 68:75): 55 000 kronor
  • Lägenhetsavgift: 35 000 kronor

Summa: 196 250 kronor inklusive moms


Flerbostadshus:

Beräkningen följer typhus B, nyanslutning av ett flerbostadshus till kommunalt vatten, spillvatten och dagvattenfastighet och gata med en tomtyta på 800 kvadratmeter.

  • Servisledningar till förbindelsepunkter: 56 250 kronor
  • Upprättande av förbindelsepunkter: 50 000 kronor
  • Tomtyteavgift (800 kvadratmeter x 68:75): 55 000 kronor
  • Lägenhetsavgift (15 x 35 000): 525 000 kronor

Summa: 686 250 kronor inklusive moms

Gränsen mellan allmän VA-anläggning och fastighetens VA-installation kallas förbindelsepunkt. Huvudmannen, Askersunds kommuns ansvar sträcker sig fram till fastighetens VA-installation.

Vattentjänsterna, det vill säga dricksvatten- spillvatten och dagvatten har var sin förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten ska, om inte särskilda skäl föranleder annat, vara belägen i fastighetens omedelbara närhet, som vanligtvis är cirka 0,5 meter utanför fastighetsgräns.

Förbindelsepunktens läge bestäms av huvudmannen, men bör i möjligaste mån ta hänsyn till fastighetsägarens önskemål.

Närhetskravet kan inte vara absolut. Om det finns särskilda skäl, så kan huvudmannen frångå denna princip.

Vatten- spill och dagvattenledning som visar förbindelsepunkt i gatan fram till hus

Kontakt

Tobias Söderholtz
Enhetschef anläggning/rör

E-post: tobias.soderholtz@askersund.se

Telefon: 0583-812 09

Postadress:
Tekniska förvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Fredbergavägen 3

Hjälpte informationen på den här sidan dig?