Visselblåsarfunktion

Visselpipa i metall hängande i kedja.

I Askersunds kommuns visselblåsarfunktion kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden i kommunens verksamheter. Rapporteringssystemet hanteras av en oberoende mottagare.

Genom visselblåsarfunktionen kan den i Askersunds kommuns verksamhet som har misstanke om att en medarbetare, förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Askersunds kommun har begått ett allvarligt fel rapportera om misstanken.

Man kan vara anonym.

De rapporterande personer som skyddas av lagen är:

  • Arbetstagare
  • Den som söker arbete
  • Den som söker eller utför volontärarbete eller praktik
  • Inhyrda arbetstagare
  • Egenföretagare som söker eller utför uppdrag
  • Personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan

Skyddet gäller även efter att personen har lämnat verksamheten.

De allvarliga oegentligheterna kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Vid ärenden av denna typ ska man i stället kontakta närmaste chef eller chefens chef. Om det inte känns rätt kan man vända sig direkt till HR-avdelningen eller en facklig företrädare.

Upplever man sig vara utsatt för kränkande särbehandling (mobbning), trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier ska man skyndsamt berätta för sin chef eller någon annan som man har förtroende för, exempelvis en kollega, HR-specialist eller skyddsombud.

Generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas till funktionen synpunkter och klagomål.

Askersunds kommun har tillsammans med övriga Sydnärkekommuner beslutat om en extern organisering av funktionen. Efter upphandling har avtal skrivits med företaget CRD Protection AB.

Genom den externa leverantören tillhandahålls en intern rapporteringskanal, en webbaserad tjänst med åtkomst från kommunens webbplats (se länk i spalten till höger).

Vidare tillhandahåller leverantören mottagningsfunktion med bedömning av om inrapporterade förhållanden utgör en sådan rapport som avses i visselblåsarlagen.

Leverantören har också all eventuell kontakt med rapporterande personer samt utreder i förekommande fall om det finns något missförhållande.

Askersunds kommuns rutin för visselblåsarfunktion finns nedladdningsbar i spalten till höger.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?