Revisorer

Färgglada diagram och ett förstoringsglas

Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges organ för granskning av kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Deras ansvar är att i den omfattning som följer av god revisionssed bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och om den interna kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och väljs i samband med ny mandatperiod. Att vara revisor i kommunen är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet årligen granska kommunens verksamhet. Kommunfullmäktige har preciserat revisorernas uppdrag i ett särskilt reglemente. Bestämmelser om detta finns också i kommunallagen.

I Askersund sker en samordnad revision, vilket innebär att kommunens revisorer också är lekmannarevisorer i kommunens bolag. Till sin hjälp har revisorerna sakkunnigt biträde. Det är KPMG som nu har uppdraget att fullgöra granskningar åt revisionen och att i övrigt biträda revisorerna.

Revisorernas uppdrag

Revisorerna granskar verksamheterna som kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för. Revisorerna granskar regelbundet om verksamheten bedrivs ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande samt att räkenskaperna är rättvisande.

Revisorerna upprättar årligen en revisionsplan där de granskningar som ska genomföras under året fastställs. Resultaten av revisorernas granskningar lämnas kontinuerligt till dem som granskas och sammanfattas i revisionsberättelsen. De genomförda granskningarna dokumenteras även i en skriftlig rapport som överlämnas till berörda nämnder och till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Med rapporten som grund bedömer revisorerna frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnder och enskilda förtroendevalda och lägger fram förslag till beslut till kommunfullmäktige.

Solveig Samuelsson, ordförande

Christina Müntzing, vice ordförande

Rolf Karlsson

Rolf Carlsson

Gunnar Jonsson

Staffan Korsgren

Margaret Englund

Kontakt

Solveig Samuelsson
Ordförande

E-post: solveig.samuelsson@askersund.se

Postadress:
Kommunrevisionen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?