Planprocessen

Detaljplaneprocessen

Det finns två olika förfaranden för framtagandet av detaljplaner: standardförfarande och utökat förfarande. I vissa fall kan en begränsning av standardförfarandet användas. Kriterier för när kommunen ska tillämpa standardförfarande eller utökat förfarande finns i plan- och bygglagen, PBL.

Standardförfarande

Standardförfarandet kan användas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, om det inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Under samrådet och granskningen av planen ges bland annat kända sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs möjlighet att inkomma med synpunkter. Kommunen ska även samråda med länsstyrelsen, lantmäteriet och andra myndigheter, företag och organisationer som har ett väsentligt intresse av förslaget.

bild för standardförfarande

Utökat förfarande

Om något av kriterierna för standardförfarande inte uppfylls ska ett utökat förfarande användas. Om detaljplaneärendet påbörjas efter 11 september 2024 ska kommunen också bedöma om den del av översiktsplanen som har betydelse för planförslaget är aktuell. Om den inte är det gäller utökat förfarande.

Samråd och granskning sker även vid utökat förfarande. Inför samrådet krävs vid utökat förfarande att planförslaget kungörs på kommunens anslagstavla och i lokala dagstidningar.

Bild för utökat förfarande

Begränsning av standardförfarande

Det är möjligt att godkänna ett förslag till detaljplan redan under samrådet om förutsättningarna finns för att tillämpa ett begränsat standardförfarande. Det kan till exempel handla om tillfällen där planförslaget berör en åtgärd av mindre betydelse där en mycket liten och tydlig samrådskrets berörs. Godkännandet ska göras aktivt av samtliga i samrådskretsen. Planförslaget kan inte antas direkt om det skett ändringar efter godkännandet.

Bild för begränsat förfarande

Kontakt

Adam Johansson
Planarkitekt

E-post: adam.johansson@askersund.se

Telefon: 0583-823 24

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?