Attefallshus och friggebod

Gulmålat litet hus.

På en fastighet med ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus inom detaljplanerat område eller inom sammanhållen bebyggelse får du bygga ett attefallshus och friggebodar. I de flesta fall behöver du inte bygglov för att få bygga ett attefallshus eller friggebodar om du inte redan har utnyttjat möjligheten på din fastighet. Undantag är om kommunen har bestämt att det krävs bygglov. Oavsett om en åtgärd kräver bygglov eller anmälan eller inget av det så ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden vara uppfyllda. Om kraven inte är uppfyllda kan det leda till att byggnadsnämnden ingriper med tillsyn. Attefallshus och friggebodar får strida mot detaljplanens bestämmelser när det gäller t.ex. prickmark och antal komplementbyggnader. Tänk på att bygglovsbefrielse för attefallshus och friggebodar inte gäller byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse får du uppföra en komplementbyggnad minst 4,5 meter från tomtgränsen utan att söka bygglov eller göra en anmälan. Om du vill bygga närmare än 4,5 meter från tomtgräns behöver du ha grannens medgivande. Med sammanhållen bebyggelse menas en bebyggelsegrupp som består av minst 10-20 hus och där de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, parkmark och dylikt.

Även om en åtgärd inte kräver lov eller anmälan så kan det krävas strandskyddsdispens om det ligger inom ett strandskyddsområde.

Du behöver göra en anmälan till miljö- och byggnämnden för att få bygga ett attefallshus. Ett attefallshus kan byggas på två sätt, antingen som en komplementbyggnad eller som ett komplementbostadshus. Med komplementbyggnad menas till exempel garage, förråd, växthus, gäststuga, vedbod eller dylikt. Ett komplementbostadshus är en byggnad som är inredd som en självständig bostad. Byggnaden kan vara antingen en permanentbostad eller ett fritidshus. För komplementbyggnader utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse, se sidan Hus.

Dessa kriterier gäller för att byggnationen ska kunna ses som Attefallshus:

 • Attefallshuset måste ligga i omedelbar närhet till ett en– eller tvåbostadshus.
 • Du kan bygga ett eller flera och den totala byggnadsarean får vara högst 30 m².
 • Den högsta tillåtna höjden (taknockshöjd) är 4,0 meter (från marken).
 • Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Om byggnaden placeras närmare tomtgräns måste granne lämna sitt medgivande.
 • Byggnaden får inte placeras närmare en järnväg än 30 meter från spårets mitt.
 • Om tomten gränsar mot allmän mark, som till exempel gata, park eller cykelväg, får du inte placera din komplementbyggnad eller ditt komplementbostadshus närmare den gränsen än 4,5 meter.

Om byggnaden ska användas som ett komplementbostadshus (självständig bostad) ska den uppfylla de krav som ställs på ett enbostadshus. Byggnaden ska ha alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad, exempelvis utrymmen för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Den ska också vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Därför behöver du redovisa fler handlingar än för en komplementbyggnad. Det kan i vissa fall vara så att byggnationen kan kräva en kontrollansvarig och ett tekniskt samråd innan startbesked kan ges.

Du behöver ett startbesked innan du börjar bygga. Att göra en anmälan för att få ett startbesked är en liknande process som att söka bygglov. Då får inte påbörja byggnationen innan du fått startbesked. När ditt bygge är klart behöver du även ett slutbesked innan du får börja använda ditt nya bygge.

Om du bygger ett nytt en- eller tvåbostadshus och under processen upptäcker att du vill bygga en attefallsbyggnad måste du vänta med att skicka din anmälan tills du har fått slutbesked på huvudbyggnaden.

Se nedan vad du behöver skicka in vid anmälan.

Vad behöver jag skicka in?

 • Anmälan
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Material- och kulörbeskrivning (kan anges i anmälan/ansökan)
 • Förslag till Kontrollplan

Beroende på hur byggnaden ska användas kan du också behöva skicka in:

 • Energiberäkning
 • Tillgängligheten till byggnaden
 • Konstruktionshandlingar och dimensioneringsintyg
 • Anmälan om enskilt avlopp
 • Ventilationshandlingar
 • VA-handlingar

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

En friggebod är en fristående byggnad som du kan bygga på din tomt i anslutning till ditt en- eller tvåbostadshus eller fritidshus (inte vid flerbostadshus). Du behöver inte bygglov eller anmälan för en friggebod.

För att ditt bygge ska räknas som en friggebod måste dessa kriterier vara uppfyllda:

 • Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter, men den kan fördelas på flera byggnader. Till exempel kan du ha en bod på 9 kvadratmeter och ett växthus på 6 kvadratmeter.
 • Den högsta höjden från mark till taknock får vara maximalt 3 meter.
 • Om tomten gränsar mot allmän mark, som till exempel gata, park eller cykelväg, får du inte placera friggeboden närmare den gränsen än 4,5 meter.
 • Du måste ha din grannes medgivande om du vill placera din friggebod närmare än 4,5 meter från din grannes tomt. Medgivandet bör vara skriftligt.

Om ditt bygge inte uppfyller dessa kriterier räknas det som en komplementbyggnad, se sidan Hus.

Kontakt

Samhällsbyggnad Sydnärke
Administrationen

E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?