Folkhälsoarbete

Löparskor.

Fem kommuner i södra Örebro län (Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg) har tecknat en överenskommelse med Region Örebro län kring samverkan för en god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018 – 2023. Syftet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt och kunskapsbaserat lokalt och regionalt folkhälsoarbete i samverkan. Motsvarande överenskommelser har även tecknats med övriga länsdelar och RF-SISU Örebro län samt Örebro läns bildningsförbund (Ölbf). Överenskommelsens övergripande mål är att uppnå hög och jämlik livskvalitet i länets befolkning.

Utgångspunkter för det lokala och regionala folkhälsoarbetet för en god, jämlik och jämställd hälsa är:

  • Kommunernas egna mål
  • Mål och strategier i den regionala utvecklingsstrategin
  • Region Örebro läns kommissionsarbete för jämlik hälsa
  • Handlingsplan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2019-2022
  • Övriga relevanta regionala mål och planer

I överenskommelsen står även att ”Ett länsdelsgemensamt folkhälsoteam med förutsättningar att arbeta tvärsektoriellt och på strategisk nivå och med akademisk folkhälsokompetens ska inkluderas i folkhälsoarbetet", vilket alltså är Sydnärke folkhälsoteam!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?